BALUWA YA PAULO KWA
WAFILIPI
ULONGOELO
Paulo awandikaga baluwa kwa wahuwilwa wa Kilisito wa uko Filipi mwo mwaka wa milongo mtandatu na umwenga kulawa aho Yesu eze elekwe. Lupisi ulo Paulo andaga mwe divugailo 1:13, yadahika baluwa ino yawandikagwa uko Loma. Baluwa ino yawandikagwa kwe fyo dya wahuwila wa Kilisito dya kwe mzi wa Filipi. Chadaha kuhina mwe mbuli zo mzi wa Filipi kulawa mwe kitabu cha Imitendele, Filipi nounda mzi mkulu wa mkowa wa Makedonia. Naho nedinda fyo dya want'hu wakumhuwila Kilisito dya nk'hongo uko Makedonia. Paulo na Siliwano nawo wakongile difyo idyo, nawo wose nawavugailwa kwa zuwa dimwenga, aho wandaga uko. Imitendele, mnango wa 16.
Paulo yadahika andaga na mbuli zimtendile awandike baluwa ino. Ivo nakapata luneka lwa kutogola kwajili ya wambizi wamwigaile weze weve emwe divugailo 4:10-19. Naho nakawagambila mbuli ivo zili kwe divugailo, naho kuwatambalisa Timoseo na Epafuladito kwe difyo dya want'hu wamhuwile Kilisito 2:19-30 vileke wawahokele na kuutunya ulongozi wawe.
Yemndani
Paulo akonga kwa kuwalamsa want'hu wamhuwile Kilisito wa uko Filipi 1:1-2.
Akajika, awagambila mbuli ivo zili kwe divugailo na mbuli zili mwo moyo wakwe 1:3-2:30.
Naho awenk'ha malagizo ya udamanyi mwo wikazi wa want'hu wamhuwile Kilisito 3:1-4:9.
Paulo abindiliza baluwa yakwe kwa kuwagamba ni vedi want'hu wamhuwile Kilisito wa uko Filipi kwa wambizi wawe wamwigaile na kuwenk'ha ndamsa zakwe 4:10-23.
1
Miye Paulo hamwenga na Timoseo wandima ywa Yesu Kilisito, chawaandikila nyuwe want'hu wa Mnungu uko Filipi, nyuwe mluganywe na Yesu Kilisito, naho nyuwe vilongozi na wambizi we difyo dya wahuwila wa Kilisito.
Chawalombezelani uwedi no utondowazi kulawa kwa Mnungu Tati yetu na Zumbe ywetu Yesu Kilisito.
Paulo alombeza no kugamba nivedi
Kila hawakumbukilani nyuwe namtogola Mnungu, naho kila hawalombezelani nyuwe kwa Mnungu, nalombeza kwa kinyemi, kwa ivo nekikambizana mwo kugendeza kose Mbuli Yedi kukongela hadya mwaivaga nk'hongo kubula ivi dielo. Naho namanyisa kugamba Mnungu yudya aikongaga indima ino iyedi mwenyu, naaigendeleze kubula aho neize inde ikint'ha mwe dizuwa dyo kuuya kwakwe Yesu Kilisito. Naona ni vedi kuwafanyanyani enga ivo, Kwaviya mwo moyo wangu nyuwe mwi hamwenga na miye mwo wedi wa Mnungu utendese umwo nandaga mwo kuvugailwa hata aho nk'hongo nandaga mlekelwa no kuigombela Mbuli Yedi na kuilavanya. Mnungu ni muwona ywangu ivo huona nkwina kuwaonani kwa lukunde uludya lwa Yesu Kilisito.
Nalombezesa kwa Mnungu kugamba, lukunde lwenyu lugenyelese mwo umanyi we kindedi na mwo kuludamanyila ndima. 10 Vileke mdahe kusagula imbuli iyedi itendese, vileke mnde na mioyo yedi mpaka mwe dizuwa dya Kilisito. 11 Wikazi wenyu umemezwe mbuli zia zikuungwa ni Mnungu kwa sila ya Yesu Kilisito, kwajili yo wedi utendese ne nt'hogola ya Mnungu.
Kwikala kwa kumdamanyila ndima Kilisito
12 Wandugu zangu mwe kulunganywa ni Kilisito, naungisa mmanye kugamba mbuli zose zinipatile zambiza Mbuli Yedi ibwelekele. 13 Wamizi wose we inyumba ya Seuta hamwenga na watuhu wose wamanya kugamba ni mwe kifungo kwaviya miye ni mtumwa ywa Kilisito. 14 Na kudya kunda kwangu mwe kifungo, kwawatenda wandugu wengi wadahe kukimala watogile mwo mhuwi mwa Zumbe hata wadaha kugendeza kose Ulosi wa Mnungu haheina kogoha.
15 Ikindedi, weyaho wamwenga wambilikiza Kilisito kwaviya wana finju naho ni wank'humbizi, mna awatuhu wambilikiza Kilisito kwa kuunga kuwambiza want'hu. 16 Awa wakumbilikiza Kilisito kwa wedi wadamanya ivi mwo lukunde kwaviya wamanya kugamba Mnungu kanink'ha indima yo kugombela Mbuli Yedi. 17 Mna wadya wakumbilikiza Kilisito kwa finju naho hiyo kwa moyo wedi, wagamba kudamanya ivo nawanongezele masulumizo yangu mwe divugailo.
18 Hiyo mbuli! Miye nna kinyemi inanda want'hu wambilikiza Kilisito kwa kila sila, inde kwa nyambi hegu kwa wedi, heiye! Name nenigendele kunda na kinyemi. 19 Kwaivo himanya kugamba kwa kuvika kwenyu na kwa wambizi wa Muye ywa Yesu Kilisito nenilekelwe. 20 Nkwina zangu na kawiilo dyangu ni kugamba kwavovose henihumwe mwo kudamanya yadya huungwa mazuwa yose, naho vitendese ivi haluse nenikimale nitogile habilikiza, vileke kwa wikazi wangu wose, handa hibanika hegu mgima nimwink'he Kilisito nt'hogola. 21 Ugima wangu miye ni kwa kumdamanyila ndima Kilisito ukubanika nako ni kupatisa. 22 Mna uneva kwa kunda mgima mwo wikazi uno nenidahe kugendeela kudamanya ndima ya kupatisa, haluse himanyize nisagule dihi. 23 Negalwa uku na uku ni aya maidi. Naungisa kuuleka ugima uno nokuita hekale na Kilisito kwaviya ni vedi vitendese. 24 Mna neinde ni mbuli yedi vitendese kwa nyuwe uneva hagendeela kunda mgima. 25 Nna ukindedi ne mbuli ino naho namanya kugamba nenigendele kwikala na nyuwe nyoseni vileke mgendeele kunda na kinyemi mwo mhuwi wenyu. 26 Kwaivo aho neninde hamwenga nanyuwe, niho nomkeduvye vitendese kwa kiya Kilisito Yesu anidamanyile.
27 Kwaivo imbuli nk'hulu ni wikazi wenyu unde enga ivo Mbuli Yedi ya Kilisito ivo ikuunga, vileke uneva hadaha kwiza kwenyu nive kugamba mwakimala mtogile kwa moyo umwenga, naho kwa moyo uuwo umwenga mwatowana nk'hondo kwajili yo mhuwi we Mbuli Yedi. 28 Msekogoha wahigani wenyu, kimaleni mtogile, icho ni kilagiso kugamba woho nawabanangwe, mna nyuwe nomyokolwe ni Mnungu mwenye. 29 Nanywe mwink'higwa luneka lwa kumdamanyila ndima Kilisito, naho hiyo kumhuwila du, mna iviya iviya kwa kusulumizwa kwajili yakwe. 30 Ivi haluse mwihamwenga na miye mwo kutoana nk'hondo. Nk'hondo ino niidya mwaionaga hatoana kudya nk'hongo naho enga ivo mkwiva nikei natoana hata ivi haluse.