2
Ukulu wa Kilisito, no kweseleza kwakwe
Togoleni, wikazi wenyu mwo kulunganywa na Kilisito awenk'hani nguvu? Togoleni lukunde lwakwe halukuwenk'hani kusangaala? Togoleni mna uhamwenga na Muye ywa Mnungu, na kuonelana mbazi na kuonelana usungu nyuwe kwa nyuwe? Elo, kintizeni kinyemi changu kwa kunda na fanyanyi imwenga, no lukunde lumwenga, no moyo umwenga na kawiilo dimwenga. Naho msekudamanya chochose kwa finju hegu kwa kwefenya bule, mnde wa kweseleza nyuwe kwa nyuwe naho kila yumwenga amuone miyawe kugamba ni ywedi kujink'ha yehe mwenye. Hasekunda na mnt'hu akukaula mbuli zakwe mwenye du, mna akaule mbuli za weyawe. Mnde na moyo uudya andaga nawo Yesu Kilisito.
Chotoko chakwe andaga Mnungu kindedi,
mna haonaga kudya kunda Mnungu ni kint'hu cha kutozeleza.
Mna kwa kuunga kwakwe mwenye ayalekaga ayo yose niyo akeika mtumwa, nakelekwa mnt'hu.
Niyo anda mtumwa.
Nakanda mnt'hu
enga want'hu watuhu ivo weli.
Naho eze aoneke ana mwili enga mnt'hu akeselezaga niyo anda mt'hu ywa kwiva, ukubanika
ifile yakwe mwo msalaba.
Ivo Mnungu nakamkwezesa kulanga,
niyo amwink'ha zina dikujink'ha mazina yose.
10 Vileke kwa zina dya Yesu
viumbwa vose vikulanga na ivi mwe isi naviya vi kwe isi ya wabanike
vifike madi hameso hakwe,
11 nyimi zose nezilonge kugamba Yesu Kilisito ni Zumbe,
kwa ukulu wa Mnungu.
Kunda ung'azi mwe isi
12 Want'hu wangu wo lukunde, enga ivo mzumile mazuwa yose, hiyo aho nandaga na nyuwe du, mna hata handa hihali, kwa kogoha na kuzingiza, mgendeele kudamanya yadya yakumuwagila Mnungu. 13 Kwaviya ni Mnungu akudamanya ndima mwenyu naho awenk'hani kuunga, no kudamanya yadya yakumuwagila Mnungu.
14 Damanyeni kila kint'hu haheina kukalaliza hegu kuhigana, 15 vileke mnde want'hu wasuntike, heweina dyodyose diihile naho enga wana heweina usavu kwa Mnungu, wakwikala mwe cheleko kina nk'hani chaganike mwa awo mwaoneka kunda enga nt'hondo zikung'ala mwo ulanga, 16 mnatozesa mbuli ikwigala ugima, vileke ninde na kint'hu chakuonela kinyemi mwe dizuwa akuunga auiye Kilisito inase kuoneka kugamba nehikombeka na kudamanya ndima bule.
17 Hata uneva nnakomwa enga nt'hambiko ya sakame hamwenga no mhuwi wenyu wili malavo kwa Mnungu, nna kinyemi kitendese naho kinyemi icho ni hamwenga na nyuwe nyose. 18 Nyuwe nanywe indeni na kinyemi, naho indeni na kinyemi hamwenga na miye.
Timoseo na Epafolodito
19 Mna uneva Zumbe Yesu anaunga nakawiila kumtuma Timoseo ivi vileke nigelwe ludole kwa kuwamanyani ivo mwili. 20 Kwaviya hina mnt'hu mtuhu enga yehe akuunga awakauleni kwa moyo wose. 21 Wamwenga waungisa kukaula mbuli zawe du, hiyo kukaula mbuli za Yesu Kilisito. 22 Kwaviya mmanya nt'hogola za Timoseo, kanda akadamanya ndima hamwenga na miye enga viya ise na mwanawe, mwo kubilikiza Mbuli Yedi. 23 Kwaivo nakawiila kumsigiila kwenyu ivi aho mbuli zangu zekeza kuniikaila vedi. 24 Name namhuwila Zumbe kugamba miye mwenye nenize mazuwa aya,
25 Hiona ni vedi nimsigiile kwenyu ndugu yangu Epafulodito uyo eli mndima na mtowani miyangu. Yehe uyo ni Mwigala Ulosi miyangu aigombele Imbuli Yedi hamwenga na miye, naho ni mnt'hu akunambiza mwa yadya huunga. 26 Ana nkwina zitendese yakuwaonani nyuwe nyose, nakengila kinyulu vidala kwaviya nomwiva kugamba andaga mnyonge. 27 Kwaviya andaga atweela, mna Mnungu nakamuwonela mbazi naho hiyo yehe ekedu aonelwe mbazi mna hata miye vileke nesekunda na kinyulu kikulu. 28 Elo naungisisa kumsigiila kwenyu vileke akeza kwenyu, naho mnamuona, kinyulu changu kinilawe. 29 Mhokeleni kwa kinyemi kikulu kugamba uyo ni mndugu mwa Zumbe mwaungigwa muwakaulise want'hu awa. 30 Andaga hagihi na kubanika kwa ndima ya Kilisito akauhausa ugima wakwe vileke adahe kunink'ha wambizi hadya nyuwe mwadunduge kunambiza.