5
Mlava nt'hambiko mkulu yeyose asagulwa mwa want'hu vileke amdamanyile Mnungu ndima kwa mbuli ya want'hu kwa kulava malavo na nt'hambiko kwa mbuli yo wavu. Kwaviya yahe mwenye naye ni msokezi, adaha kuwaonela mbazi wadya wakudamanya wavu haheina kumanya kint'hu. Naho kwo msokezi uwo aungwa kulava nt'hambiko yo kukeusila wavu wakwe mwenye, na want'hu watuhu. Mnt'hu yeyose hakudaha kuguha mwenye nt'hunyo. Mnt'hu atendigwa ni Mnungu kunda mlava nt'hambiko mkulu, enga viya atendagwa Haluni.
Enga iivo Kilisito Mkombozi naye hakeguhile mwenye nt'hogola yo kunda mlava nt'hambiko mkulu. Mna Mnungu niye amgambile,
“Weye ywi Mwanangu
dielo nagamba miye ni Iso.”
Naho heyaho hamwenga mwa Mawandiko Yakukile hagambile,
“Weye nounde mlava nt'hambiko ywa ulo na ulo,
mwe ndima yo ulava nt'hambiko wa Melikizedeki.”
Yesu mwo wikazi wakwe mwe isi, amlombezaga na kumwiila yudya adahaga kumyokola kwe file, naho kwo mhuwi wakwe, Mnungu amwivaga. Hamwenga na kugamba yehe andaga mwana Mnungu, mwa masulumizo yakwe nakakehiniza kumwiva Mnungu. Aho eze ande kabinda ndima enk'higwe ni Mnungu aidamanye, andaga chotoko cho uyokozi wa ulo na ulo kwa want'hu wose wakumwiva, 10 niyo Mnungu amwitanga kunda mlava nt'hambiko mkulu mwe ndima yo ulava nt'hambiko mkulu wa Melikizedeki.
Makanyo mwo kusaguka mwo mhuwi
11 Kinanayo mengi yo kulonga mwe mbuli ino, mna ni vidala kuwagambilani kwaviya mnda wasokezi wo kukombaganya. 12 Kwaivi haluse neviungwa nyuwe mnde wahinizi, mna naho mkei mwaungwa mnde na mnt'hu wo kuwahiniza naho mbuli zia za nk'hongo za Mnungu. Muiya naho kuunga konk'ha hiyo kudya nk'hande itogile. 13 Mnt'hu yeyose akwikala kwa konk'ha du akei mkembe, hamanyize mahinizo yo kudamanya vikumwelela Mnungu kwaviya yehe akei mkembe. 14 Nk'hande zitogile ni kwa want'hu wakuile wapatile mahinizo mwo ubala wawe kukombaganya ayedi na yaihile.