6
Elo kigendeele na mahinizo yatogile mwe mbuli ya Kilisito. Hiyo naho kukonga bosi mwe mahinizo mwa Kilisito na kukonga naho kuika nk'hongelo yo kweiila kwa mbuli hezina wambizi na mahinizo kwa mbuli yo mhuwi kwa Mnungu, na mahinizo yo ubatizo no kugelekela mikono, no kuuyulwa no usengelo wa ulo na ulo. Elo nekigendeele kulongole na mahinizo yatogile mwe mbuli ya Kilisito. Nekidamanye ivo Mnungu anaunga.
Kwaivo haikudahika kuwavuza naho want'hu wadya mwo lupisi lusiku wagubuilagwa kindedi cha Mnungu, wadya walumile mageleko ya kwe mbingu, wandile ndala mwa Muye ywa Mnungu, no kuluma uwedi we mbuli ya Mnungu hamwenga no ludole lwe isi ikwiza, naho niyo wagwa, heidahike kuwavuza uhya wakweiile kwaviya kwa kuulemela mhuwi wawe woho wenye ni enga wamuwamba kaidi Mwana Mnungu no kumhomola mwe kiyeti.
Mgunda ukunyeelwa nyeelwa ni fula no kuhoteza ulozo una wambizi kwa uyo akuulima, uwo wavikilwa ni Mnungu. Mna mgunda ukuhoteza miwa na mani matuhu hauna wambizi, uwo uhagihi na kuligitwa ni Mnungu, naho kwo uheelo nowokigwe.
Wambwiya zetu, hamwenga na kugamba chalonga aya kimanya kwa kindedi kugamba mmwe sila yedi vitendese ikuwalongozani kwo uyokozi. 10 Kwaviya Mnungu adamanya yakwelela. Haajale kiya mdamanye, ivo muwambize want'hu wakwe, naho mwagendeela kuwambiza. 11 Chaungisa kugamba kila yumwenga ywenyu alagise kukombeka ukudya kubula kwo uheelo vileke diya dikawiilo dilaile. 12 Mse kunda wasokezi, timileni wata mhuwi na wakufinyiliza vileke mhokele kiya alagane Mnungu.
Kilaganwe ni Mungu ni kindedi
13 Mnungu akelisilaga mwa yehe mwenye umwo alaganaga na Ibulahimu, kwaviya hahali yeyose mkulu kujink'ha yehe mwenye Mnungu uyo adahile kukelisila. 14 Mnungu agambaga, “Ikindedi nohuvikile naho neniwagenyeze welekwa wako.” 15 Ibulahimu agojaga no kufinyiliza niyo ahokela kiya alagane Mnungu. 16 Want'hu wakakelisila zina kulu kujink'ha woho wenye, naho kukelisa uku nuko kukutalaula mahigano yose. 17 Ivo, Mnungu naye akitendaga kiya alagane kikimale kitogile kwa kukelisa, naho kwaivo awalagisaga pwilili wadya alaganaga nawo kugamba haadahe kuhituka. 18 Mwe vint'hu ivi viidi kukelisa ne dilagano, Mnungu hakudaha kuhituka, naho mwe ivo Mnungu hakudaha kudant'ha. Naivo elo, suwe kinyilikile kwakwe kigelwa moyo mwo kutozesa dikawiilo kiikilwe. 19 Kawiilo idi dyakimalisa ngungulu no kwamila mioyo yetu enga viya nanga ikukimalisa ngalawa ngungulu. Nadyo dyakehenyeza niyo dyomboka dipazia no kwingila hakukise, 20 umwo engile Yesu hant'hu ha suwe, uyo akilongoele, kanda mlava nt'hambiko mkulu ywa ulo na ulo, enga ivo wandile ulava nt'hambiko wa Melikizedeki.