7
Melikizedeki, mlava nt'hambiko
Melikizedeki andaga seuta ywa Salemu naho mlava nt'hambiko ywa Mnungu Mkulu, aduganaga na Ibulahimu umwo andaga akalawa kwe nk'hondo ukwo awakomaga maseuta washano niyo amvikila, niyo Ibulahimu amwink'ha Melekizedeki imwenga mwo mlongo ye vint'hu vakwe vose avitahaga, utapita we dizina dya Melekizedeki ni “Seuta akudamanya yakumwelela Mnungu”, Naho kwaviya andaga Seuta ywa Salemu, utapita we dizina dyakwe ni, “Seuta ywo utondowazi.” Hahana ise hegu nine, hana welesi naho hana nk'hongelo yo ugima wakwe hegu uheelo wa mazuwa yakwe, yehe kakeiga mwana Mnungu naho yehe agendeela kunda ni mlava nt'hambiko ywa ulo na ulo.
Elo kauleni ukulu wo mnt'hu uyo, uyo Ibulahimu umkale ywetu amwink'haga imwenga ya mlongo mwe vint'hu viya atahaga kwe nk'hondo. Naho welekwa wa Lawi awo wakwik'higwa ulava nt'hambiko, mwiko wa Mnungu amwink'hile Musa wawalagiza waguhe imwenga ya mlongo kulawa mwa want'hu, awo wandugu zawe hamwenga na kugamba awo nawo ni welekwa wa Ibulahimu. Melikizedeki handaga mwelekwa ywa Lawi, mna aguhaga iyo imwenga mwo mlongo kulawa kwa Ibulahimu, niyo amvikila Ibulahimu uyo alaganaga na Mnungu. Havikulemeleka kugamba, mdodo avikilwa nu mkulu. Aha ino imwenga yo mlongo yahokelwa ni walava nt'hambiko, want'hu hewe kwikala ulo na ulo, mna aha akuhokela imwenga yo mlongo, yehe alongelwa uwona kugamba emgima. Elo chadaha kugamba, Lawi mwenye uyo akuhokela imwenga yo mlongo, yehe naye alavaga imwenga yo mlongo kwombokela kwa Ibulahimu. 10 Kwaviya umwo Melikizedeki akadugana na Ibulahimu, Lawi andaga akei kwelekwa, andaga akei mwe sakame ya Ibulahimu, mkale ywakwe.
11 Kulawa mwo ulava nt'hambiko wa walawi, want'hu wa Izilaeli nawenk'hwa mwiko. Haluse uneva ulavant'hambiko wa Walawi noukint'ha, hakwandile naho kuunga kulaila ulava nt'hambiko mtuhu, naho ukutimila ulava nt'hambiko wa Melikizedeki naho hiyo udya wa Haluni. 12 Ivo uneva ulava nt'hambiko wahituka, miko nayo yaugwa ihituke. 13 Kwaviya mta zimbuli izi zose zikulongwa, andaga ywa kabila tuhu, naho mwe dikabila dyakwe hakwandaga na yeyose andaga mlava nt'hambiko akudamanyila ndima he kilingo cho kumvika Mnungu. 14 Ivo imanyika vedi kugamba Zumbe ywetu andaga ywa kabila dya Yuda, mwe dikabila idyo Musa halongile mbuli yoyose mwe mbuli ya walava nt'hambiko.
Mlava nt'hambiko mtuhu enga Melikizedeki
15 Naho mbuli ino yalagisa pwilili vitendese kugamba kalaila mlava nt'hambiko mtuhu enga Melikizedeki. 16 Yehe ulava nt'hambiko wakwe hawink'higwe miko na sigilizi ya mnt'hu, mna ni kwa ludole na ugima hewiina uheelo. 17 Kwaviya Mawandiko Yakukile yagamba, “Weye ni mlava nt'hambiko ywa ulo na ulo enga ivo vandaga ulava nt'hambiko wa Melikizedeki.” 18 Naivo elo, mwiko udya wa kale wausagwa, kwaviya nounda usokela naho hewiina ndima. 19 Kwaviya miko ya Mnungu amwink'hile Musa, idunduga kukitenda kint'hu chochose kunda kikint'hile. Mna kigailwa kawiilo dyedi ditendese dikukigala hagihi na Mnungu.
20 Naho mbuli ziya nezidamanyika kwa kilapi cha Mnungu, mwo lupisi wadya wamwenga watendagwa walava nt'hambiko hakwandaga na kilapi. 21 Mna Yesu katendigwa mlava nt'hambiko kwa kilapi, aho eze amgambe,
“Zumbe kaika kilapi
naho hahituke,
‘nounde mlava nt'hambiko ywa ulo na ulo.’ ”
22 Kwe kilapi iki, Yesu niye akukimaila dilagano idi ditendese uwedi.
23 Naho walava nt'hambiko wadya wa nk'hongo wandaga wengi kwaviya nawakindilwa ni file, naivo wadundugaga kugendeela ne ndima yawe. 24 Mna Yesu ana ulava nt'hambiko wa ulo na ulo kwaviya yehe ni ywa ulo na ulo. 25 Ivi nivo vikuleka adaha kuwayokola kutendese wadya wakumwizila Mnungu kwa sila ya yehe, kwaviya yehe ekala ulo na ulo vileke awalombezele kwa Mnungu.
26 Elo nekiungwa kinde na mlava nt'hambiko mkulu akukile ywa ivi naho hee kukalalizwa heena usavu naho azagulwe hale na want'hu wavu, naho nakakwezwa kulanga kujink'ha mbingu. 27 Yehe hiyo enga walava nt'hambiko watuhu wakulu, hakuungwa kulava nt'hambiko kila zuwa, nk'hongo, kwo wavu wawe mwenye, akajika naho kwa wavu wa want'hu watuhu. Atambikaga lumwenga du kwa wose, aho akelavaga yehe mwenye. 28 Miko ya Mnungu amwink'hile Musa yawaika want'hu hewekint'hile kunda walava nt'hambiko wakulu, mna kilapi kitimile mwiko kimwiika Mwana uyo akint'hile ulo na ulo.