8
Yesu Mlava nt'hambiko ywetu Mkulu
Elo kiya kikulonga mwa ayo ni kugamba, kinanaye mlava nt'hambiko mkulu ekale kulume kwo ukalo we Kiseuta wo Ukulu wa kwe mbingu, uyo adamanya ndima yo ulava nt'hambiko mkulu mwe dihema dya hakukile dye kindedi dikimigwe ni Zumbe, idyo hadikimigwe ni mnt'hu.
Mlava nt'hambiko mkulu yeyose asagulwa vileke alave mageleko na nt'hambiko, kwaivo uyu mlava nt'hambiko naye aungwa ande na cho kulava. Uneva yehe andile mwe isi hegu handile mlava nt'hambiko mbwitu, kwaviya weyuko walava nt'hambiko watuhu wakulava malavo kwa kutimila miko ya Musa enk'higwe ni Mnungu. Walava nt'hambiko wadamanya ndima enga mliganyizo na kizuli che zimbuli za kwe mbingu enga ivo Musa asigiilagwa ni Mnungu aho andaga ehagihi no kudizenga diya dihema, Mnungu amkanyaga akamgamba, “Kaulisa ukadamanye vint'hu vose viligane na viya ulagiswe kwo mnima.” Mna haluse Yesu kenk'higwa undima wa ulava nt'hambiko wedi utendese kujink'ha woho, kwaviya yehe ni mlunganyi we ndagano iyedi. Sigilizi ze ndagano idya zikimala mwo uwedi utendese udya Mnungu alagane.
Naivo ndagano ya nk'hongo yandile haihungukilwe hegu hakwandile na kuunga ndagano ya kaidi. Mna Mnungu nakawaona want'hu wakwe wana masa akagamba,
“Zumbe agamba, Mazuwa nayeze,
neniike ndagano mp'hya na want'hu wa Izilaeli, na wa Yuda.
Heinde enga idya indagano naikaga na wakale wawe
mwe dizuwa diya nawatozaga mikono hawalava mwe isi ya Misili,
Kwaviya hawagendeelaga ne ndagano yangu,
naivo niyo nanda hiwakaule.
10 Ino niyo indagano neniike na want'hu wa Izilaeli
yakeza komboka mazuwa yadya,
neni wenk'he miko yangu mwo ubala wawe,
naho neni iwandike mwe mioyo yawe.
Name neninde Mnungu ywawe
nawo nawande want'hu wangu.
11 Hahali yeyose mwa woho akudaha kuwahiniza weyawe
hegu kuwagamba weyawe,
‘mmanyeni Zumbe.’
Kwaviya wose nawanimanye
kukongela wadodo na wakulu
12 Neniwausile wavu wawe
naho henifanyanye wavu wawe vituhu.”
13 Kwa kutambula ndagano mp'hya, Mnungu kaitenda ndagano ya nk'hongo kunda sakala, naho kint'hu cha kale kikusakala kihagihi no kwaga.