9
Miviko ya mwe isi na ya kwe mbingu
Ndagano ya nk'hongo mwandaga na ivo want'hu wandaga wakavika na hant'hu hakukile atile kuzengwa ni want'hu. Hazengagwa hema dya vyumba viidi, chumba chakwe cha nk'hongo chetangagwa hant'hu hakukile. Mndani mwakwe mwaikagwa kint'hu cha kwikila vimuli na meza ne mikate ilavilwe Mnungu. Kunyuma ye dipazia dya kaidi kwandaga na hema dyetangagwa Hant'hu Hakukise. Umwo mndani mwandaga na kilingo cha zahabu cho kufunk'hizila ubani, na sanduku dye ndagano dyahikizagwa zahabu nt'hendelo zose, umwo mwandaga na nyungu ihambigwe zahabu umwo mwaikagwa ink'hande ikwitangwa mana ne ngoda ya Haluni yandaga itugute, ne vibao va maiwe ve ndagano. Mnanga mwe disanduku dye ndagano mwakink'hananaga mahili maidi yakale enga makelubi yo ukulu wa Mnungu yana mawawa yakagubika hant'hu ho kuusilwa wavu. Hakikudaha kulongesa mwa mbuli izi.
Kila kint'hu kize kinde kiikwa lumwe enga ivo, walava nt'hambiko nawanda wakengila mwe chumba cha nk'hongo kudamanya ndima zawe zo uviki, mna kudya kwe chumba cha kaidi engila mlava nt'hambiko mkulu du, naho nakatenda ivo lumwenga mwo mwaka, andaga kakeguhila sakame ya kumlavila Mnungu kwo wavu wakwe mwenye na kwa wavu wa want'hu wadamanye haheina kumanya. Kwa sila ino Muye ywa Mnungu alavanya kugamba, sila ikuita kukukise kwe mbingu hainati ikomolwe kwaviya hema dya nk'hongo nedinda dikei aaho. Mbuli ino ni mliganyizo kwa mazuwa ya haluse kulagisa kugamba malavo na nt'hambiko zikulavigwa kwa Mnungu hazikudaha kukint'hiza udahi wa kumanya kusagula ayedi hegu yaihile kwa yudya akuvika, 10 mna mbuli za nk'hande na vo kunywa na kuzoela sila zi hengi za kusunt'ha. Aya yose ni miko ya kimt'hu du yaiikigwe kubula aho Mnungu akeza kudamanya mbuli zose kwa uhya. 11 Mna Kilisito keza, mlava nt'hambiko mkulu ywa mbuli zedi, zilaile kale. Yehe nakengila kundani ye dihema dikulu dikint'hile, hedidamanywe ni mnt'hu, nuko kugamba hiyo dya mwe isi ino.
12 Yehe nakengila kamwenga du hant'hu Hakukise, akanda haguhile sakame ya vulata hegu ng'ombe, mna nakaguha sakame yakwe mwenye naho kwa sila iyo kakink'ha ukombola wa ulo na ulo. 13 Kwaviya uneva sakame ya vulata na ng'ombe na maivu ya moli yanyunyizilwe yawakukizaga wadya wandaga wasavu no kukuka, 14 Mna Kilisito Mkombozi kakelava mwenye kwa Mnungu ande nt'hambiko ikint'hile kwa ludole lwa Muye ywa Mnungu mazuwa yose, togoleni, sakame yakwe haikudaha kukikukiza vitendese umanyi wo wavu wetu no kukikombola mwe udamanyi wetu haheina nk'halalizi na kudaha kumdamanyila ndima Mnungu eli mgima?
15 Ivo yehe ni mlunganyi we lagano hya kwa umwo wadya wetangwe ni Mnungu wadaha kuhokela kipe cha mazuwa yose walagane. File yakwe yawakombola want'hu kwo wavu wadamanye kwa ndagano ya nkh'ongo.
16 Kwaviya aaho ikunda mawandiko yo ukipe haungwa file ya uyo mwenye aikaga mawandiko ayo kimanyika, 17 dilagano dye kipe haya kudaha kukint'ha hahanandile ne file, kwaviya neinde haina ludole uneva yudya adiikile akei mgima. 18 Nivo vilekile lagano idya dya nk'hongo haiikigwe haheina kwitika sakame. 19 Umwo Musa andaga akawagambila want'hu wose miko enga ivo yandaga mwe sigilizi, aguhaga sakame ya ndama na mbuzi hamwenga na mazi, na kwa mani ya mfumbasa na nyuzi zink'hundu za mazoya ya ngonto niyo awamyagila akakonga ne kitabu chenye na want'hu wose. 20 Akagamba, Ino ni sakame ye ndagano idya Mnungu awalagizeni mwiitimile. 21 Iviya iviya, Musa nakanyunyizila sakame mwe dihema na vint'hu vose vo kuvikila. 22 Ikindedi, mwe Miko idya Mnungu amwink'hile Musa kugamba vint'hu vose vakumoswa msanga ni sakame na hahana usilo dya wavu haheina kwitika sakame.
Kilisito niye Nt'hambiko Ikuusa wavu
23 Elo neinda vint'hu viya vikukilagisa vint'hu va kwe mbingu vikukile kwa sila iyo. Mna mbuli za kwe mbingu zenye zaunga nt'hambiko itendese uwedi kujink'ha izi. 24 Kwaviya Kilisito hengile hakukile hadamanywe ni want'hu ni mliganyizo wa kiya ichenye chandile kwe mbingu. Yehe kengila kwe mbingu ukwenye uko haluse kakimala hameso ha Mnungu akakigombela. 25 Mlava nt'hambiko mkulu wa wayahudi nekeingila hant'hu hakukise kila mwaka akanda na sakame ya nyama, mna Kilisito heingile umwo kukelava mwenye nk'hanana nyingi. 26 Vinanda ivo, Kilisito hegu nakusulumizwa nk'hanana nyingi kukongela kuumbigwa kwe isi. Mna haluse, mazuwa aya yo uheelo, yehe kalaila lumwenga du kuusa wavu kwa kukelava yehe mwenye nt'hambiko. 27 Naho want'hu waikilwa kubanika lumwenga, kikutimila aho ni usengelo. 28 Saviya ivo Kilisito naye nakalavigwa nt'hambiko lumwenga du kuusa wavu wa wengi, neeze kaidi kuwayokola wadya wakumgoja.