10
Kwaviya Miko ya Musa enk'higwe ni Mnungu ni kizuli du che vint'hu vedi vikwiza naho viligane hiyo ikindedi ichenye ivo kili, nt'hambiko iziya nezikalavigwa kila mwaka, hazikudaha kuwatenda wadya wakumsogeela wande wakint'hile! Uneva awo want'hu wakumvika Mnungu wandile wasuntigwe wavu wawe kindedi, hawakukeiva naho kunda na wavu, na nt'hambiko izo zose nezisila. Mna nt'hambiko izo zikudamanyagwa mwaka na mwaka zawakumbusa want'hu wavu wao, kwaviya sakame za majeku na vulata hazikudaha mbwitu kuusa wavu.
Kwa ivo Kilisito eze abule mwe isi, nakamgamba Mnungu,
“Haungile nt'hambiko hegu malavo,
mna kuniikila lumwe mwili.
Nt'hambiko za kokigwa pele mwe kilingo chakulavila nt'hambiko
na nt'hambiko za kuusila wavu, hazikukwelela.
Niyo nagamba, ‘Niyaha,
nitemde ivo ukuunga weye
enga ivo niwandikilwe mwe kitabu che miko ya Mnungu amwink'hile Musa.’ ”
Nk'hongo agambaga, “Huziungile na huwagilwe na nt'hambiko na malavo na nt'hambiko yo kokigwa pele na nt'hambiko yo kuusila wavu.” Agambaga ikanda nt'hambiko izo nezilavigwa kutimila miko ya Musa enk'higwe ni Mnungu. Niyo ongezela kugamba, “Ni hano, kudamanya ivo ukuunga.” Ivo Mnungu kaziusa nt'hambiko zose za nkh'ongo no kuiika ya kaidi. 10 Kwaviya Yesu Kilisito nakakint'hiza ivo akuunga Mnungu, suwe kikukizwa wavu wetu kwa idya nt'hambiko yo mwili wakwe aulavile kamwenga du.
11 Kila mlava nt'hambiko wa kiyahudi adamanya ndima yakwe mazuwa yose ya kulava malavo kwa kuvuzagiza nk'hanana nyingi, akadamanya nt'hambiko iiyo iyo heikudaha kuusa wavu. 12 Mna Kilisito kalava nt'hambiko imwenga kwa ajili yo kuusa wavu, nt'hambiko ikwikala ulo na ulo, niyo ekala kulume kwa Mnungu, 13 kukongela aho akagojela wank'hondo wakwe waikwe hasi ye viga vakwe. 14 Ivo, kwa nt'hambiko yakwe imwenga wadya want'hu wa Mnungu kawatenda kunda wakint'hile mazuwa yose.
15 Naye Muye ywa Mnungu akigambila uwona. Akonga no kugamba,
16 Zumbe agamba, “Ino niyo ndagano niikile nawo,
yakeza kwomboka mazuwa yadya,
Neniike miko yangu mwe mioyo yawe,
na kuiwandika mwo ubala wao.”
17 Niyo agamba, “Wavu wawe na hewekumwiva Mnungu heniufanyanye naho.” 18 Ivo, wavu unauswa, hokunde na kulava malavo ya kuusila wavu.
Kimsogeele Mnungu
19 Elo, wandugu, kwaviya hakikogoha kwingila Hant'hu Hakukise kwa sakame ya Yesu, 20 yehe kakikomoela sila imp'ya ikwigala ugima, kwombokela mwe dipazia, nuko kugamba kadamanya ivo kwa kukelava mwili wakwe, 21 na kwaviya kinananye mlava nt'hambiko mkulu akukimaila mwe nyumba ya Mnungu, 22 Ivo kimsogele Mnungu kikanda na moyo wa na mhuwi ukint'hile, na kwa mioyo ikukizwe mwo kukeiva kugamba kina wavu, na mili kindedi isunt'higwe mwa mazi malengu. 23 Naho kitozese dilagano diya kikudilonga kwa milomo yetu haheina kuhwa kwaviya yudya akigambile kikawiile ni mhuwilwa. 24 Kifanyanye sila za kugelana moyo no kutigizana mwo lukunde na kudamanya ayedi. 25 Naho kisekuleka kudugana hamwenga, enga ivo watuhu wazoele kutenda. Mna kigelane moyo, vitendese kikadikaula Zuwa dya Zumbe ivo dili hagihi.
26 Kwaivo kinagendeela kudamanya wavu kasidi uku kikanda kikimanya ikindedi, hokunde na nt'hambiko yoyose neiuse wavu. 27 Mna isigale kungojela du kwa wogofi usengelo wa Mnungu, no ukali wo moto nouwakome wose wakumhiga Mnungu! 28 Mnt'hu yeyose heekuiva miko ya Mnungu amwink'hile Musa, akomwa haheina mbazi kukanda na uwona wa want'hu waidi hegu watatu. 29 Haluse, haasengelwe vitendese mnt'hu akumbela mwana ywa Mnungu no kuiona sakame ye ndagano ya Mnungu akukizilwe kunda hi kint'hu na akumhomola Muye ywo uwedi wa Mnungu? 30 Kwaviya kimmanya yudya agambile, “Ndima yo kulihiza ni yangu, ni miye nenilihize.” Naho niyo agamba, “Zumbe naawasengele want'hu wakwe.” 31 Kugweela mwe mikono ya Mnungu mta ugima kwatisisa!
32 Kumbukileni yalaile mazuwa ya nk'hongo aho mwakongaga kukimanya kindedi cha Mnungu. Nomwombokela masulumizo mengi mna no finyiliza. 33 Hamwenga aha nomhomolwa na kutendelwa vihile mwe kiyeti, naho hamwenga nomnda hamwenga na wadya wasulumizwe enga ivo. 34 Kwaviya nomuwaonela usungu wadya wandile mwe divugailo, naho niyo mwazumila kwa kinyemi kuhokigwa vint'hu venyu, mkamanya kugamba mna vint'hu vedi vitendese, vikwikalisa. 35 Ivo, msekwaza dikawiilo dyenyu, kwaviya dina nt'hunyo nk'hulu. 36 Mwaungigwa mfinyilize vileke mdahe kukint'hiza ivo Mnungu akuunga naho mhokele ndagano idya alongile. 37 Kwaviya enga ivo viwandikwe,
“Lukei lupisi ludodo,
naye yudya akwiza, neeze
heekalise.
38 Mna mnt'hu ywangu akudamanya yakumwelela Mnungu neekale kwa mhuwi
mna yeyose akutugatuga mwo mhuwi
miye henelelwe naye.” 39 Ivo, suwe hakimuli mwa wadya wakutugatuga no kukomwa, mna suwe kimwa wadya wata mhuwi na wadya wakuyokolwa.