12
Mnungu Tate yetu
Kwaviya suwe naswe kizungulukwa ni fyo dya waona, kiike hale nt'wika zose no wavu ukukinamatila kwa uhufu, kiguluke kikafinyiliza mwe zinguluko zia kiikilwe kulongole. Kimkauleni Yesu uyo akikongele no kuukint'hiza mhuwi wetu, yehe kwa kinyemi nakafinyiliza msalaba no kuzibela zisoni zakwe, yehe kekala mwe difumbi kulume kwa Mnungu.
Mfanyanyeni yudya afinyilize wiihi adamanyilwe ni wata wavu vileke mse kusokela no kwingila chevu. Mwe nk'hondo yo kuuhiga wavu hambuile mwo kukomwa. Mjala zimbuli za kuwagelani moyo izo Mnungu alongaga na nyuwe wanawe akagamba,
“Mwanangu, Zumbe akakuogola, umwive,
naho usekunda na chevu umwo akakuogola kwaviya Zumbe amuogola yeyose akumuunga,
naho amfyalika yeyose akumzumila kunda mwanawe.”
Finyilizeni umwo mkaogolwa, kwaviya Mnungu awatendelani nyuwe enga wanawe. Mwana yuhi heekuogolwa ni ise? Uneva hamkuogolwa enga ivo wakuogolwa wana wose, vanda kugamba nyuwe hiyo wana we kindedi. Hamwenga na ayo kinanawo watati zetu wa mwe isi wakukiogola niyo chawategeleza. Elo hi vedi kumtegelezesa Tati yetu ywa kwe mbingu vileke kinde wagima! 10 Watati zetu wacheleke wakiogola kwa lupisi du enga viya ikuwelela, mna Mnungu akiogola kwa kuchambiza vileke kinde want'hu wa Mnungu enga yehe. 11 Kwa ivi haluse kuogolwa kwaluma naho kwagela kinyulu, mna kulongole kwegala utondowazi no wikazi ukumwelela Mnungu kwa wose wahinizwe nu kuogolwa uko.
Malagizo na makanyo
12 Elo muigele ludole mikono yenyu na mavindi yenyu yasokele, 13 chululeni sila zenyu vileke viga va waholomp'hale vise kupimbizuka mna ni vedi wahonywe.
14 Kombekeni kuzungula kwikala kwa utondowazi na want'hu wose no kwikala mwo wikazi ukukile, kwaviya hokunde na yeyose namuwone Zumbe, uneva anaviswesa ivo. 15 Hangi nyuwe wenye, mnt'hu yeyose ase kuuswesa uwedi wa Mnungu anasekunda enga nk'hologo ya usungu ikusuka niyo wawagela usavu watuhu wengi. 16 Mkekaulise kusekunda na yumwenga ywenyu kunda mhabwasi naho heekumwogoha Mnungu enga ivo Esau autagaga welekwa wakwe wa nk'hongo kwa ludyo lumwenga. 17 Kwaviya mmanya kugamba nakalemelwa aho eze aunge kuhokela naho uvikilwa kwaviya haonaga luneka lwa kweiila hamwenga nakugamba nakaluzungula kwa kuila.
18 Nyuwe hamnati mbule kwo mnima Sinai enga ivo Waizilaeli wabulaga kwo mnima wa Sinai, nyuwe hambuile kwo moto wandaga ukakweela no kugubikwa ni ziza dikomele na mvumilo na heho mna woho wabulaga, 19 naho kwo mnima udya wevaga izwi dye digunda na izwi dya mbuli idya, wadya waivaga walombezaga wasekugendeela kugambilwa mbuli nt'huhu, 20 kwaviya hawadahaga kufinyiliza sigilizi iyo wandaga wakasigiilwa kugamba, “Kiumbwa chochose kina kwafa mnima uno nekitoigwe maiwe kikomwe.” 21 Ayo yalailaga yandaga yakatisisa vamtendaga Musa agambe, “Nazingizaga na kwogoha.”
22 Mna nyuwe mwiza kwo mnima wa Sayuni kwo mzi wa Mnungu, Yelusalemu ya kwe mbingu ukwo weli watumigwa wa kwe mbingu hewe kuwamosa msanga wadugane kwa kinyemi. 23 Nyuwe mbula mwo mdugano mkulu wa want'hu wa Mnungu wakwitangwa welekwa wa nk'hongo wa Mnungu, awo mazina yawe yawandikwe kwe mbingu. Naho mbula kwa Mnungu akuwasengela want'hu wose, naho ukwo ikwikala miuye ya want'hu wakudamanya yakumwelela Mnungu naho wakint'hile. 24 Mbula kwa Yesu mlunganyi ywe ndagano hya kwa sakame yakwe imyagigwe, iyo ikulonga ayedi kujink'ha idya ya Habili.
25 Kauleni msekumlemela uyo akulonga na nyuwe. Enga want'hu wadya walemele kumtegeleza uyo awakanyaga aha he isi, naswe nekidahe vivihi kuhona uneva kinalemela kumtegeleza uyo akukikanya kulawa kwe mbingu? 26 Mwo lupisi ludya diizwi dyakwe dyaisingisaga isi, mna ivi haluse alagana na suwe akagamba, “Vituhu naho nenisingise isi, mna neniisingise ne mbingu nayo.” 27 Mbuli izi “vituhu naho” zalagisa kugamba viumbwa nevisingiswe no kuuswa vileke visigale viya hevikusingisika.
28 Elo, kimtogole Mnungu kwaviya chahokela useuta houkusingisika. Kinde na nt'hogola no kumvika Mnungu kwa sila ikumwelela no kwogoha, 29 kwaviya Mnungu ywetu kindedi ni enga moto ukoka pele.