13
Kumwelela Mnungu
Mgendeele no lukunde nyuwe kwa nyuwe. Mse kujala kuwahokela wageni, kwaviya kwa kudamanya ivo wamwenga wawahokelaga watumigwa wa kwe mbingu haheina kumanya. Msekuwajala wavugailwa enga kugamba mvugailanywa, wadya nawo wakusulunizwa inde enga ni weye ukuhujilwa.
Ndoza yaungwa kwogohwa ni want'hu wose kiya kikuungwa mwe ndoza kidamanywe kwa uhuwilwa, kwaviya Mnungu naawasengele masulumizo wahabwasi na wadesi.
Mkenege no kuungisa matundu, mwiguswe na viya mnanavo, kwaviya Mnungu kagamba, “Henikuleke naho he huduule.” Naivo chadaha kulonga haheina kwogoha,
“Zumbe nuwo wambizi wangu,
henogohe.
Mnt'hu naanitendei?”
Wakumbukileni vilongozi wenyu wadya wawabilikizagani Mbuli ya Mnungu. Fanyanyeni ivo wekalaga no kubanika vileke mdahe kutimila mhuwi wawe. Yesu Kilisito nu uyudya, gulo na diyelo na ulo na ulo. Msekuzumila kulongozwa ni mahinizo ye hengi ye kigeni, kwaviya ni vedi imioyo itogezwe nu wedi wa Mnungu, hiyo kwa kutimila miko mwe zink'hande heiina wambizi kwa wadya wakuitimila.
10 Suwe kina kilingo cho kumvika Mnungu, naho awo wakudamanya ndima mwe dihema dya Wayahudi dyo kumvika Mnungu, hawakuungwa kudya vint'hu vakwe. 11 Nyama ye icho kichinjigwe yokagwa moto uko kuse ye nk'hambi, mlava nt'hambiko mkulu aigalaga isakame yakwe Hant'hu Hakukise inde nt'hambiko ya kuusa wavu. 12 Kwaivo Yesu naye asulumilaga no kubanika uko kuse yo mzi vileke awakukize want'hu kwa sakame yakwe. 13 Naivo elo kimbaseni ukwo kuse ye nk'hambi vileke kikasulumizwe enga ivo yehe asulumizwe. 14 Kwaviya aha hauhali mzi ukwikalisa, mna chazungula mzi udya ukwiza. 15 Ivo, kigendeele kumlavila Mnungu nt'hambiko ya nt'hunyo kwa sila ya Yesu, aho kikalonga kwa milomo yetu kugamba yehe ni Zumbe. 16 Msekuleka kudamanya wedi no kwambizana mwa viya mnanavo kwaviya izo ni nt'hambiko zikumwelela Mnungu.
17 Muwategeleze vilongozi wenyu naho mtimile viya wakuwasigiilani. Woho ni wadimi wo unt'hu wenyu, kwaviya nawaungwe walonge hameso ya Mnungu kiya wadamanye. Mnawategeleza nawadamanye ndima kwa kinyemi hiyo kwa kulabila, naivo iyo haina wambizi kwenyu.
18 Kilombezeleni kwaviya chahuwila kugamba mioyo yetu heikukigambila kugamba kina malema, chaungisa kudamanya ayedi mazuwa yose. 19 Dikulu ditendese nawaungani mnilombezele kwa Mnungu vileke nisunguze kuvuzwa naho kwenyu.
Malombezo yo mzigilizo na ndamsa
20 Mnungu ywo utondowazi uyo amuuyalaga Zumbe ywetu Yesu Mdimi mkulu ywe zingoto kwa sakame yakwe ye ndagano ya ulo na ulo kunda kindedi, 21 awatendeni mkint'he kwa mbuli yoyose yedi mdahe kudamanya yadya akuunga, yehe naye adamanye mwenyu yadya yakumwelela. Ukulu wa Mnungu wa ulo na ulo unde wakwe Yesu Kilisito! Taile.
Mbuli za kukomeleza
22 Wandugu zangu nawaungani mzihokele mbuli izi kwa kufinyiliza izi zikuwagelani moyo kwaviya hiwa bent'helani du. 23 Naunga mmanye kugamba ndugu yetu Timoseo kafosa kwe divugailo, akeza kwiza nenize naye kwenyu.
24 Walamseni vilongozi na want'hu wose wa Mnungu. Wandugu wose wa Italia wawalamsani.
25 Wedi wa Mnungu unde na nyuwe nyose.