BALUWA IWANDIKWE NI
YAKOBO
ULONGOELO
Kitabu iki chawandikagwa ni Yakobo. Ino yadahika Yakobo nduguye ywa Yesu uyo andaga kilongozi we difyo dya nk'hongo dya wahuwila wa Kilisito naho andaga ni yumwenga mwe kitala cha Yelusalemu Mitendele15:13 Iviyaiviya Paulo mwe baluwa yakwe amwitangaga Yakobo mwigamo wa mafyo ya wahuwila. Galatia 2:9 Wanap'hina nawahuwila kitabu icho chawandikagwa myaka milongo mishano aho Kilisito andaga kelekwa kale, kukongela aho Yakobo andaga kilongozi wa mafyo ya wahuwila wa uko Yelusalemu, vadahika akiwandikaga kitabu iki umwo andaga uko.
Yakobo nakakibilikiza kitabu chakwe mwe makabila mlongo na maidi ayo yasambale mwe ziisi 1:1 Mahinizo ya Yakobo ni kwajili ya Wakilisito wose mna kwa kugamba “makabila mlongo na maidi” Ino ni kugamba yadahika awawandikilaga Wakilisito wa Kiyahudi. Kwaviya kitabu iki nekinda na mzungu kisomigwe na want'hu we hengi naho chasimuila mahinizo mengi. Yakobo nakataila mwe mbuli yo uhagihi wo mhuwi ne mitendele. Mhuwi we kindedi nouwoneke mwe mitendele 2:17. Iviyaiviya akanya wagoli na wakiwa mwe mbuli yo kwazagula 2:1-4, no kukigambila kunda na wengele mwe yadya kikulonga 3:1-12
Yemndani
Yakobo alamsa vilongozi wakwe 1:1
Awagela moyo Wakilisito kufinyiliza umwo wakasulumila 1:2-27
Akajika alonga ivo vikuungwa mhuwi kulagiswa kwa mitendele 2:1-26
Akajika naho mbuli ivo ikudaha kunda na ludole 3:1-12
Naho Yakobo alonga mzungu wa Mnungu ivo hewikuliganyizwa na mzungu wa want'hu 3:13-4:10
Kikutimila, awakanya want'hu wakwe wakusoma wasekukefenya 4:11-5:6
Yakobo abindiliza kitabu chakwe kwa malagizo yo wikazi wa mazuwa yose, 5:7-20
1
Miye Yakobo, mtumwa ywa Mnungu na ywa Zumbe ywetu Yesu Kilisito, nawawandikilani nyuwe makabila mlongo na maidi msambale mwe isi yose nawalamsani.
Mhuwi ne mizungu
Wandugu zangu, muwone kugamba ni kinyemi kihala umwo mkadugana na magezo yoyose, kwaviya mmanya kugamba mhuwi wenyu unomboka kwa uhumi mwo kugezigwa, nomnde mwadaha kufinyiliza. Kufinyiliza kukint'hize indima yakwe mdahe kutoga haheina kuhungukilwa ni kint'hu chochose. Mna uneva yumwenga ywenyu kahungukilwa ni mizungu amlombeze Mnungu akuwenk'ha want'hu wose vint'hu vibindile ingi kwa ukise naye neenk'higwe. Mna alombeze akahuwila yose asekunda na kituletule. Kwaviya mnt'hu mta kituletule ni enga mazi ya bahali yakujubwaniswa ni mp'heho uku na uko. Mnt'hu enga uyo asekugamba naahokele kint'hu chochose kwa Zumbe. Kwa ivo mnt'hu mta kituletule mta fanyanyi mbili, naho heina ulamuzi umwenga mwo lugendo lwakwe lwose.
Ukiwa no ugoli
Mna mndugu mkiwa, aungwa ande na kinyemi umwo akakwezwa ni Mnungu, 10 na mgoli naye ande na kinyemi akaselezwa ni Mnungu. Kwaviya mgoli naahalawe enga bwali dya mwe mbago. 11 Kwaviya zuwa dyatont'homoka naho zihuye dyakwe dyanyaza mani, naho mabwali yakwe yahugutuka, utana wakwe nawo wabanika. Nivo vili kwa mgoli, ugoli wakwe noubanike umwo akanda mwe zindima zakwe zo ugoli.
Kuhimwa no kugezigwa
12 Kavikilwa mnt'hu akufinyiliza umwo akagezigwa. Kwaviya umwo anomboka amagezo kwa uhumi, naahokele nt'hunyo iyo yo ugima iyo alagane Mnungu kwa want'hu wakumuunga. 13 Mnt'hu yeyose uneva anagezigwa, asekugamba, “Higezigwa ni Mnungu.” Kwaviya Mnungu hakugezigwa ni wiihi, naho yehe mwenye hakumgeza mnt'hu yeyose. 14 Mna kila yumwenga agezigwa umwo akavutigwa no kugwilwa ni kumunk'wamunk'wa kwakwe kwiihile. 15 Kudya ukumunk'wamunk'wa kunakulisa kwegala wavu, wavu nawo unakulisa wegala ukubanika.
16 Wambwiya zangu, msekudant'hilizwa! 17 Kila geleko dyedi na dikint'hile dyalawa kwe mbingu, na kwa Tate, muumbi ywo ung'azi wa kulanga, heekuhituka naho hana kilagiso chochose kugamba ana mahituhitu. 18 Kwa kuunga kwake mwenye nakakink'ha ugima mhya kombokela ulosi wakwe we kindedi, nakakitenda kinde malavo ya ulozo yatogile nk'hongo kuiva mwe viumbwa vakwe.
Kutegeleza no kuidamanyila ndima imbuli
19 Wandugu zangu, kumbukileni aya! Kila yumwenga aungwa kunda mhufu kwiva, mna asekunda mhufu kulonga, naho asekunda mhufu ywa maya. 20 Kwaviya want'hu wata maya hawakudamanya mbuli zikumwelela Mnungu. 21 Kwa ivo ziduuleni hale lugendo lwenyu lusavu na mbuli nyingi zose ziihile zenele kwenyu, mhokele kwa ujalamu mbuli idya ihandigwe mwe mioyo yenyu, iyo ikudaha kuwayokolani.
22 Mna indeni wadamanyi wa ulosi wa Mnungu, msekunda want'hu wakukedant'hiliza kwa kwiva du. 23 Kwaviya mnt'hu ananda ategeleza ulosi du, mna hiyo mdamanyi, mnt'hu uyo ni enga mnt'hu akukesinya uso wakwe mwe kioo. 24 Kwaviya akesinya, niyo ahalawa, aaho ajala ivo eli. 25 Mna, yeyose akuukaula kwa wengele umwiko ukuwenk'ha want'hu ulekelwa na akugendela kuutoza naho hiyo kuiva du no kuijala, mna aiva no kuidamanyila ndima, uyo naande kavikilwa mwa yose akudamanya.
26 Mnt'hu yeyose anakeona ana sila ya kumtimila Mnungu mna hakuludaha lulimi lwakwe, akedant'hiliza yehe mwenye, na sila yakwe iyo hakwambiza kint'hu. 27 Sila yedi heina masa ya kumtimila Mnungu hameso hakwe ni ino, kuwambiza wavele wabanikilwe niwagosi zawe, no kuwambiza wana wabanikilwe ni welesi wawe, no kukedima usekugeligwa usavu ni zimbuli ziihile za mwe isi.