BALUWA YA PAULO KWA
FILEMONI
ULONGOELO
Baluwa ino ingihi ya Filemoni yawandikagwa ni mwigala ulosi Paulo 1:1 Paulo andaga kwe divugailo umwo andaga akaiwandika, nuko kugamba vadahika aiwandikaga akanda Loma. Uneva nakanda Loma vanda ibaluwa ino neiwandikwa kwe myaka milongo mtandatu na umwenga yomboke aho Yesu eze elekwe, nu lupisi uulo awawandikilaga Wakolosai.
Baluwa ino amuwandikilaga mnt'hu yumwenga akwitangwa Filemoni, Filemoni andaga ni yumwenga mwe difyo dya wahuwila wa Kilisito naho andaga na mtumwa ywakwe Onesimo. Paulo amuwandikilaga akamgamba asekumsulumiza mtumwa ywakwe Onesimo uyo amnyilikaga. Kwe sigilizi ye Kiloma Filemoni naakazumilwa kumkoma Onesimo. Paulo ombokelaga milosi ya kumgela Moyo Filemoni amhokele Onesimo enga nduguye ywa Kikilisito hamwenga na kufanyanya kugamba Onesimo alekelwe kudamanya ndima hameso ha Paulo 1:13-14.
Yemndani
Paulo amlamsa Filemoni 1:1-3.
Akajika Paulo amlombezela Onesimo kugamba Filemoni amhokele enga nduguye ywa Kikilisito. 1:4-21.
Paulo abindiliza kwa kulonga ivo naakaungisa kuwatalamkila no kuwegaila ndamsa 1:22-25.
1
Miye Paulo mvugailwa kwajili ya Yesu Kilisito, handa hamwenga na ndugu Timoseo, chakuwandikila weye Filemoni, mtumwa miyetu kiku kuungisa, na fyo dya wahuwila wa Kilisito wakudugana kwe nyumba yako, hamwenga na lumbu dyetu Afia, na mtowani miyetu Alikipo.
Chawalombezelani uwedi no utondowazi kulawa kwa Mnungu Tati yetu na Zumbe ywetu Yesu Kilisito.
Lukunde lwa Filemoni, no mhuwi
Nkanana zose havika Mnungu nakukumbukila weye Filemoni, na kumtogola Mnungu, kwaviya, nalwiva lukunde lwako kwa want'hu wose wa Mnungu, hamwenga no mhuwi wako kwa Zumbe ywetu Yesu Kilisito. Nalombeza vileke umhuwi uwo uhamwenga na suwe, ukutende umanyise kila kint'hu chedi kinanacho, mwo kulunganywa kwetu na Kilisito. Ndugu yangu, lukunde lwako lunink'ha kinyemi kikulu na kunigela ludole kwaviya weye kuisangalaza mioyo ya want'hu wa Mnungu.
Paulo amlombeza Filemoni amwambize Onesimo
Kwaivo, nehadaha kunda na udahi enga nduguyo mwo kulunganywa na Kilisito, kukusigiila udamanye kiya ukuungwa kudamanya. Mna kwajili yo lukunde ni vedi hulombeze. Nadamanya aya hamwenga na kugamba miye Paulo hidalahala, naho kwa ivi haluse miye ni mvugailwa kwa kumdamanyila ndima Yesu Kilisito. 10 Naivo namlombezela Onesimo, uyo ni mwanangu mwenye ywe kindedi mwo mhuwi na mwo kulunganywa na Kilisito, kwaviya hinda ise ywe kimuye umwo handa kwe divugailo. 11 Naho aho kale andaga hana ndima na weye, mna haluse emwe ndima kwa miye na weye.
12 Haluse namvuza kwako, naho yehe enga umoyo wangu. 13 Nehaunga ekale na miye aha, anambize mwe hant'hu ha weye, umwo handa mwe divugailo kwajili ye Mbuli Yedi. 14 Mna henidamanye dyodyose haheina weye mwenye kuzumila. Hikuunga kukutigiza unambize, vileke uwedi wako waungwa unde mwo ulamuzi wako mwenye, naho hiyo kwa kutigizwa.
15 Yadahika Onesimo apagulagwa kwako kwa lupisi lugihi, vileke eze ande na weye kwa lupisi lwose. 16 Naho haluse hiyo mtumwa du, yehe kandilisa ywedi kujink'ha mtumwa, yehe ni ndugu yetu kikumuungisa. Naande ywedi kwangu naho vikutendedesa kwako, akaoneka kugamba yehe ni mnt'hu miyetu naho mndugu mwa Zumbe.
17 Ivo uneva wanimanya kunda miyao, mhokele enga viya noukadaha kunihokela miye. 18 Uneva kabananga kint'hu kwako, hegu wamtigiza kint'hu chochose, ivo miye nenilihe. 19 Miye Paulo hikuwandikila mwenye kwa mkono wangu, miye neni lihe! Naho hina mbuli ya kugamba weye una cha kuniliha, kint'hu icho nu ugima wako. 20 Ivo ndugu yangu nidamanyile imbuli iyo kwajili ya Zumbe, usangalaze umoyo wangu enga nduguyo mwo kulunganywa mwa Kilisito.
21 Nawandika hamanya nouzumile kiya hukulombeza, naho himanya noudamanye kujink'ha ayo hukulobeza. 22 Hamwenga na ayo nalombeza mniikile lumwe hant'hu ho kugona, kwaviya nakawiila kugamba kwa kulombeza kwenyu Mnungu naanivuze uko kwenyu.
Ndamsa zo mzigilizo
23 Mndugu Epafula avugailwe hamwenga miye kwajili ya kumdamanyila ndima Kilisito Yesu, akulamsa, 24 na wandima wambuyazangu wakina Maliko na Alistaliko na Dema na Luka na wakulamsa.
25 Wedi wa Zumbe ywetu Yesu Kilisito unde na nyuwe nyose mwe mioyo yenyu.