UGUBULO
ENK'HIGWE YOHANA
ULONGOELO
Kitabu cho Ugubulo nicho kitabu cho uheelo mwe Ndagano Imp'ya, naho nekinda kitabu cho uheelo mwo kuwandikwa. Chawandikagwa ni Mwigala Ulosi Yohana mwo mwaka wa milongo kenda na mishano kulawa aho Yesu eze elekwe. Ugubulo 1:1. Uyu niye awandike Mbuli Yedi iwandikwe ni Yohana ne baluwa ziya zint'hatu baluwa ya nk'hongo ya Yohana na baluwa ya kaidi ya Yohana na baluwa ya katatu ya Yohana. Iviyaiviya Yohana amanyikaga kugamba niye mwana mp'hina “aungisagwa ni Yesu.” Yohana awandikaga kitabu iki cho Ugubulo mwo lupisi aho akanda uko kwe kisiwa cha Patimo, nakagelwa uko enga mvugailwa kwaviya naakabilikiza Mbuli Yedi ya Yesu Kilisito, Ugubulo 1:9.
Yohana awandikaga kitabu iki akataila kuwagela moyo awo awawandikile vileke wasigale kunda wahuwilwa kwa Yesu Kilisito, na kuwenk'ha kawiilo kwa viya kuuya kwa Yesu Kilisito kwi hagihi, Ugubulo1:3; 22:7. Awawandikilaga want'hu wose wamhuwile Kilisito na kwa mafyo mfungate ya wahuwila wa Kilisito yalagiswe mwo mnango 2-3. Yohana agamba, baluwa ino ni ulotezi, Ugubulo 1:3, naho atambalisa Ulosi mwe kitabu iki chose kwa vint'hu alagiswe. Kitabu kiligana na mafungu yamwenga ye mwe Ndagano ya Kale, vitendese mwe kitabu cha Zakalia 6:1-8. Iviyaiviya magunda mfungate ne viziga mfungate, valigana kwa hagihi na mavuma ayo Mnungu awatoelaga Wamisili Kulawa 7-9. Kitabu cho Ugubulo chasimuila mbuli zo lupisi lwo uheelo ulo Yesu naande mhumi, na wose wamhuwile nawekale naye ulo na ulo. Haluse kitabu iki chataila kukukanya weye na kukwink'ha kawiilo kugamba Yesu ehagihi kuuya.
Yemndani
Yohana akonga kwa kuketambula na kulonga ivo ahokele sozi izi ze kiulotezi 1:1-20.
Ayenk'ha mafyo mfungate Ulosi wawe kulawa kwa Yesu mwenye.
Akajika, atambalisa mbuli ya maduha mfungate 4:1-8:5 na magunda mfungate 8:6-11:19.
Naho Yohana atambalisa mbuli ye nk'hondo ikutowanwa ni mwana kilume kudihiga dizoka dye mitwi mfungate 12:2-14:20.
Kulawa aho, awandika mbuli ye viziga mfungate va maya 15:1-16:18.
Naho Yohana asimuila ivo Mnungu akuwahuma wank'hongo wakwe uko kwe mbingu 17:1-20:15.
Abindiliza kwa kutambalisa mwe mbuli ye mbingu mp'ya ne isi mp'ya vikuunga vize kwo uheelo 21:1-22:21.
1
Yesu Kilisito nakenk'higwa Ugubulo uno ni Mnungu, vileke awalagise wandima wakwe mbuli zikuunga zisunguze kulaila. Kilisito amtumaga mtumigwa ywakwe ywa kwe mbingu amgambile Yohana mtumwa ywakwe zimbuli izo, uyo alongaga uwona mwe zimbuli zose aone no ulosi wa Mnungu we kindedi ugubulwe ni Yesu Kilisito. Kavikilwa yudya naasome ikitabu iki cho ulosi we kilotezi na yudya akwiva no kuyatoza ayo yawandikwe umu, kwaviya mbuli izi zihagihi kulaila.
Ndamsa kwe mafyo mfungate ya wahuwila wa Kilisito.
Miye Yohana nawawandikila mafyo mfungate ya wahuwila wa Yesu Kilisito uko Asia.
Uwedi wa Mnungu no utondowazi wakwe, yehe Mnungu eyaho naho uyo andaga uuko, naho akuunga eze, naho kulawa kwe miuye mfungate ihameso ho ukalo we kiseuta, naho kulawa kwa Yesu Kilisito muwona mhuwilwa, mwelekwa ywa nk'hongo ywa wabanike, naho yehe niye mkulu wa maseuta mwe isi.
Yehe kakiungisa naho kakitenda walekelwa kulawa mwo wavu wetu kwa sakame yakwe. Kakitenda kunda walava nt'hambiko kwa Mnungu uyo ise dya Yesu. Uwedi utendese wa Mnungu no udahi wa ulo na ulo unde wakwe Yesu Kilisito! Taile.
Kauleni eza mwa mavunde, want'hu wose hamwenga na wadya wamtungile mkuki nawamuwone, makabila yose mwe isi nawahongeze umwo wakamuona yehe. Heiye. Taile.
Zumbe Mnungu Mta Udahi Wose agamba, ni miye ywa nk'hongo na ywe nk'homelezo we vint'hu vose, uyo eyaho naho andaga uuko naho akuunga eze.
Yohana alagiswa maona mwa Kilisito
Miye Yohana ndugu ywenyu, naho mwe kulunganywa na Yesu, chanda ndala na nyuwe mwe makunt'ho no useuta wa Mnungu kwa kufinyiliza kutendese mwe kulungana na Kilisito. Miye nehigelwa mwe kisiwa kikwitangwa Patimo handa mvugailwa kwaviya nehabilikiza Ulosi wa Mnungu, no kulonga uwona wa Yesu. 10 Zuwa dimwenga dya kumvika Zumbe, nehitozwa ni Muye ywa Mnungu, niyo neva izwi kulu dikuila enga gunda. 11 Dikanigamba, “Wandika mwe kitabu zimbuli izo ukuziona, naho zigale kwa mafyo mfungate ya wahuwila wa Kilisito uko Efeso na Similina na Peligamo na Tiatila na Salidi na Filadelifia hamwenga na Laodekia.”
12 Niyo nahituka nikaule ni ani naakalonga na miye, nize nihituke niyo naona vinala mfungate va vimuli vidamanywe kwa zahabu. 13 Naho mgati mwe vinala ve vimuli, mwandaga na yumwenga enga mnt'hu availe nk'hazu nt'hali, na kukakilizwa mkoa wa zahabu mwe kifua chakwe. 14 Fili zakwe zang'alaga mbee enga sufi naho enga balafu, meso yakwe yandaga enga moto ukulimbija, 15 viga vakwe neving'ala enga shaba isunt'higwe vitendese enga yokigwa mwe dikawa dya moto, izwi dyakwe nadyo dyandaga enga bohelo dya mazi. 16 Mwo mkono wakwe wa kulume atozaga nt'hondo mfungate, mwo mnomo wakwe mwalawaga bamba dikutwa kosekose, uso wakwe noukamweka enga zuwa dikwalikisa kwa ludole. 17 Nize nimuwone niyo nagwa he viga vakwe enga mnt'hu abanike, mna yehe niyo anigeleka mkono wakwe wa kulume akagamba, Usekogoha! Ni miye ywa nk'hongo naho ywe nk'homelezo. 18 Miye ni mgima! Nehibanika, mna ivi haluse ni mgima ulo na ulo, naho nnanazo zink'homoelo ze file ne isi ya want'hu wabanike. 19 Naho uwandike ayo uone, aya ukuona ivi haluse hamwenga na yadya yakuunga yalaile. 20 Kinyele kiya che zint'hondo mfungate izo uzione mwo mkono wangu wo kulume ne kinyele che vinala mfungate ve vimuli ve zahabu ni iki. Zint'hondo ziya mfungate ni watumigwa wa kwe mbingu wa mafyo ya wahuwilwa wa Kilisito naho vinala viya mfungate ve vimuli ve zahabu ni mafyo mfungate ya wahuwila wa Kilisito.