2
Ulosi kwa Waefeso
Umuwandikile mtumigwa ywa kwe mbingu ywe difyo dya wahuwila wa Kilisito uko Efeso.
Ino niyo milosi ya yudya atozile zint'hondo mfungate mwo mkono wakwe wo kulume naho yudya akugenda mgati mwe vinala mfungate ve vimuli ve zahabu. Hiumanya udamanyi wako wose naho himanya kukombeka kwako na kufinyiliza kwako. Naho himanya kugamba hukudaha kuwafinyiliza want'hu wavu, naho kuwahima wadya wakukegamba ni wegala ulosi wa Mnungu mna hiyo ivo, kubunk'hula kugamba wadant'hi. Himanya kugamba nokunda na ugoji no kufinyiliza kwajili ye dizina dyangu, naho husokele. Mna nna mbuli imwenga ya kukulonga, kugamba kululeka lukunde lwako lwa nk'hongo. Elo kumbukila ivo wandaga umwo wandile ukei kugwa, ukweiile wavu wako ukayadamanye yadya noukadamanya aho nk'hongo. Mna hunadamanye ivo neza kwako, name nenikikiuse ikinala chako aho kili. Mna mbuli ino unanayo, ni kugamba wauihiya udamanyi wa Wanikolai udya name huuihiya.
“Mta magutwi eve vedi ayo Muye akuyagambila mafyo ya wahuwila wa Kilisito!
“Akuunga ande mhumi nenimtende adye matunda yo mti wo ugima uhandigwe mwe kiunga cha Mnungu.
Ulosi kwa Similina
“Umwandikile mtumigwa ywa kwe mbingu ywe difyo dya wahuwila wa Kilisito uko Similina kugamba,
“Aya nayo akulonga uyo ywe nk'hongo na ywe nk'homelezo, uyo abanike no kunda mgima. Hiyamanya makunt'ho yako, no ukiwa wako, mna ikindedi weye wi mgoli! Himanya ivo wakukukalaliza wadya wakukegamba Wayahudi mna hiyo Wayahudi we kindedi, woho ni we difyo dya want'hu wo Mwavu! 10 Usekwogoha kint'hu chochose kwa yadya yakuunga yakusulumize. Tegeleza! Mwavu naawagezeni wose no kuwagela wamwenga wenyu mwe divugailo naho makunt'ho yenyu nayande mazuwa mlongo. Mnde wahuwilwa hata mnaungwa kubanika. Miye neniwek'he nt'hunyo dyo ugima.
11 “Mta magutwi eve vedi yadya muye akuyagambila mafyo ya wahuwila wa Kilisito.
“Mhumi haalumizwe mbwitu ni file ya kaidi.
Ulosi kwa Wapeligamo
12 “Umuwandikile mtumigwa ywa kwe mbingu ywe difyo dya wahuwila wa Kilisito dya Peligamo kugamba,
“Uno nuwo ulosi kulawa kwa yudya endile na sime. 13 Hihamanya aho ukwikala aho he difumbi dyo Mwavu akulongoza kunda seuta. Naho kugendeela kunda mhuwilwa kwangu, naho hulekile umhuwi wangu, hata mwa mazuwa ya Antipa muwona ywangu mhuwilwa akomigwe mwa nyuwe aho akwikala Mwavu. 14 Mna nna mageke ya kulonga na nyuwe. Weyuko wageke mwa nyuwe wakutimila mahinizo ya Balaamu, yehe amhinize Balaki kuwatenda want'hu wa Izilaeli wadamanye wavu, naho wadye nk'hande za nt'hambiko zilavilwe mahili hamwenga na kudamanya uhabwasi. 15 Naho una want'hu wakutimila mahinizo ya Wanikolai. 16 Elo kweiile, hunatendile ivo, nasunguza kwiza kwako, no kutoana na awo want'hu kwa bamba dikutwa kosekose dyo mnomo wangu.
17 “Mta magutwi eve vedi ayo Muye akulonga ne difyo dya wahuwila wa Kilisito!
“Naho mnt'hu yeyose mhumi nenimwink'he ink'hande ifisigwe ikwitangwa mana. Naho nenimwink'he iwe ding'aile naho mnanga mwe idyo diiwe ding'aile diwandikwa zina hya naho hakuli adimanyize mna ni wadya du akudihokela.
Ulosi kwa Tiatila
18 “Umwandikile mtumigwa ywa kwe mbingu we difyo dya wahuwila wa Kilisito ukwo Tiatila kugamba,
“Uno nuwo ulosi wa mwana ywa Mnungu, uyo andile na meso enga moto ukulimbija, viga vakwe navo vandaga enga shaba isunt'higwe vitendese enga yokigwa mwe dikawa dyo moto. 19 Himanya undima wako yose. No lukunde lwako no mhuwi wako no undima wako no kufinyiliza kwako. Ivi haluse weye wadamanya vedi mna hiyo enga viya nk'hongo. 20 Mna nna mbuli huunga hugambile, weye wamzumila yudya mvele Yezebeli yehe akuketanga mlotezi, uyo akuwahiniza na kuwadant'hiliza wandima wangu wadamanye uhabwasi no kudya nk'hande zilavigwe nt'hambiko kwa mahili. 21 Himwin'ka lupisi lwa kweiila, mna hakuunga kweiila kwo uhabwasi wakwe. 22 Tegeleza! Haluse nenimtende ande mnyonge yehe na wose wakudamanya uhabwasi nawabwiilwe ni masulumizo yatendese uneva hawana kweiile udamanyi wawe. 23 Naho neniwakome wadya wakumtimila, niho mafyo ya wahuwila wa Kilisito wamanye kugamba miye ni miye hupelemba mioyo na fanyanyi za want'hu, name nenimlihe kila yumwenga viligane no udamanyi wakwe.
24 “Mna nawagambila nyuwe watuhu uko Tiatila, wowose heweina mahinizo ayo, hewemanyize kinyele cha Mwavu, enga viya wakulonga, heniwauze naho mbuli nt'huhu yeyose mwa nyuwe. 25 Tozeseni kiya mnanacho, kubula aho nenize. 26 Naho mhumi, na yudya akugendeela kuzumila mbuli izo niwagambile kudamanya kubula kwo uheelo, nenimwink'he udahi wa kulongoza want'hu we ziisi, 27 naye naawadime kwa ngoda ya chuma, na kutulatila enga vint'hu va ulongo vikutulika. 28 Enga ivo miye nihokele kwa Tate, name nenimwink'he idya int'hondo ya macheelwa.
29 “Mta magutwi eve vedi ayo muye akuwagambila mafyo ya wahuwila wa Kilisito!