2
Mahinizo yo ugima
Mna weye hiniza mahinizo yana ugima. Uwagambile wadala we kigosi kugamba waungigwa waidahe mioyo yawe, naho wande wajalamu naho wakutegelezwa na want'hu naho wabala naho waungwa kunda watogile mwo mhuwi, na mwo lukunde na mwo kufinyiliza. Iviya iviya wagambile awadala we kivele wande na wikazi ukumwagila Mnungu naho wase kunda wasongezi hegu wakozi. Waungwa kuhiniza ayedi, vileke wawahinizize wandele walombigwe, vo kuwaunga wagosizawe na wana wawe, wadahe kuihuma mioyo yawe naho wande wasunt'hike naho wakaule vedi zimbuli za mwe zinyumba zawe naho wande wedi naho wawategeleze wagosi wawe, vileke ulosi wa Mnungu usekuhomolwa.
Wabwanga nawo uwagambile iivo, waihume imiyoyo yawe. Mwe zimbuli zose waungigwa weye mwenye unde mliganyizo kwa kila mbuli yedi, mwe mahinizo yako ulagise kugamba kuyatozesa naho wahuwilwa. Milongele yako isekunda na lema dyodyose vileke waihi wako wase kukugwila kwa mbuli yoyose iihile yo kulonga mwa suwe, mna wande na soni hawanaone chochose kiihile kulawa kwetu.
Wagambile watumwa wawategeleze wakulu wawe no kuwelela mwe zimbuli zose, naho wase kukulana nawo, 10 wasekunda wabavi mna walagise kugamba ni want'hu wakuhuwiliswa vileke wautende ulosi wa Mnungu Mlokozi ywetu kunda wa kwelela kwa kila sila.
11 Kwaviya uwedi wa Mnungu ukuwayokola want'hu wose ugubulwa. 12 Uwedi wa Mnungu wakihiniza kuleka wiihi wose na kumunk'wa kwetu kwe zimbuli ze isi ivo kikale kwa kuihuma imioyo yetu na kwikala vedi na kuzumilwa hameso ha Mnungu mwe isi ya ivi haluse, 13 kikagojela dizuwa dye kinyemi kikudikawiila aho ukeza kulaila ukulu wa Mnungu ywetu mkulu na Mlokozi ywetu Yesu Kilisito. 14 Yehe Kilisito nakakelavya yehe mwenye vileke akikombole kilawe mwo wiihi wose na kukitenda kinde want'hu wakwe mwenye wasunt'hike naho want'hu wakumunk'wa kudamanya ayedi.
15 Wahinize want'hu zimbuli izi kwa udahi wako wose kwa kuwakanya na kuwagela ludole na mnt'hu yeyose asekukubela.