^
MATEO
Ihuejcapan tatahua Jesucristo
Quejatza tlacatqui Jesucristo
Hualajque nopa tlacame tlen momachtijque sitlalime
Herodes quinmicti miyac coneme san tlapic
Juan tlen tecuaalti tecamahui ipan huactoc tlali
Juan quicuaalti Jesús
Axcualtlacatl quinejqui quiyoltilanas Jesús
Jesús pejqui itequi ipan estado Galilea
Jesús quinnotzqui nahui michtlajtlamani
Jesús quinmachti miyac tlacame
Jesús tlamachti ipan se tepetl
Ajqueya paqui
Initztoque queja istatl huan tlahuili ipan ni tlaltepactli
Jesús tlamachti tlen itlanahuatil Moisés
Jesús camatqui tlen cualantli
Jesús camatqui tlen momecatíaj
Ax cuali aqui quicahuas isihua
Amo xijtestigojquetza
Jesús quiijto ma ax timomacuepaca
Xiquinicnelica imocualancaitacahua
Jesús tlamachti quejatza ma tijchihuaca tlen cuali
Jesús tlamachti quejatza ma timomaijtoca
Jesús tlamachti quejatza ma timosahuaca
Xijtemoca quejatza huelis inquipiyase tlen ipati nepa elhuicac
Jesús camatqui tlen toixtiyol
Toteco huan totomi
Toteco quinmocuitlahuía iconehua
Amo xiquintequitlachilica sequinoc
Xijtlajtlanica Toteco tlen inmechpolohua
Nopa puerta tlen pitzactzi
Inquinyolmatij tlacame ica tlen quichihuaj
Monequi xijchihuaca tlen Toteco quinequi
Ome tlacame quichijque ininchajchaj
Jesús quichicajqui se tlacatl tlen tlacayo palaniyaya
Jesús quichicajqui itequipanojca se soldado
Jesús quichicajqui imona Pedro
Jesús quinchicajqui miyac cocoyani
Ome tlacame quinequiyayaj quitoquilise Jesús
Jesús quinnahuati ajacatl huan hueyi atl
Nopa tlacame ica iajacahua Axcualtlacatl
Jesús quichicajqui se tlacatl tlen huajhuapahuixtoya
Jesús quinotzqui Mateo
Jesús tlacuajqui ininhuaya tlacame tlen tlajtlacolchihuaj
Jesús quinilhui para tlen ax mosahuaj imomachtijcahua
Jesús quichicajqui isihuapil Jairo, huan se sihuatl quiajsic iyoyo
Jesús quinchicajqui ome popoyotzitzi
Jesús quichicajqui se nonotzi
Onca se hueyi pixquistli
Jesús quinnotzqui imomachtijcahua
Jesús quintitlanqui imomachtijcahua campa itztoyaj israelitame
Imomachtijcahua Jesús tlaijiyohuise
Amo xiquinimacasica tlacame
Xiquinilhuica tlacame innechneltocaj
Jesús quinxejxelohua tlacame
Toteco tetlaxtlahuis ica tlen quichijtoque
Juan quintitlanqui ome imomachtijcahua ma quicamahuitij Jesús
Toteco quintlajtolsencahuas tlen ax quicualitase
Jesús quinnotzqui tlacame ma yaca campa ya
Jesús hueli quiijtos tlachque monequi quichihuase ipan sábado
Jesús quichicajqui se tlacatl tlen mahuactoc
Itlajtol Toteco huejcajquiya camatqui tlen Jesús
Fariseos quiijtojque Axcualtlacatl quipalehuía Jesús
Tiquixmatise se cuahuitl ica itlajca
Fiero tlacame quinequij se tlanescayotl
Ajacame mocuepaj ipan tlacame
Ajsicoj inana huan iicnihua Jesús
Se tlacatl quiijtzeloto xinachtli
Para tlen Jesús quitequihui huicaltili
Tlachque quiijtosnequi nopa huicaltili
Nopa huicaltili tlen nopa ax cuali xihuitl
Nopa xinachtli tlen mostaza
Se huicaltili tlen tlasonejcayotl
Quejatza Jesús quitequihui huicaltili
Nopa cuali trigo huan tlen ax cuali
Nopa huicaltili tlen tomi tlen eltoya tlalijtic
Nopa huicaltili tlen nopa perla tlen nelía ipati
Michime ipan matlatl
Tlamantli sosoltic huan yancuic
Tlacame ipan ialtepe Jesús ax quineltocaque
Quejatza Herodes quimicti Juan tlen tecuaaltiyaya
Jesús quintlamacac macuili mil tlacame
Jesús nejnenqui aixco
Jesús quinchicajqui tlacame ipan tlali Genesaret
Nopa tlen techchihua ax tlapajpactic iixpa Toteco
Se sihuatl quitlajtlani Jesús ma quipalehui
Jesús quinchicajqui miyac tlacame
Jesús quintlamacac nahui mil tlacame
Fariseos quinejque quiitase se tlanescayotl
Imomachtijcahua ma ax quitoquilica inintlamachtil fariseos
Pedro quiijto Jesús yajaya nopa Cristo tlen Toteco quititlantoc
Jesús techilhui miquis huan moyolcuis
Jesús moixpatlac huan quinnextili itlatlanex
Jesús quiijto para ya hualajtoc Elías
Jesús quichicajqui se oquichpil tlen quipixqui se iajaca Axcualtlacatl
Jesús sampa quiijto para miquis huan moyolcuis
Jesús tlaxtlajqui nopa tomi para tiopamitl
Ajqueya más hueyi iixtla Toteco
Ma tiquimacasica titlajtlacolchihuase
Nopa borrego tlen mocuapolojtoc
Quema moicni mitzixpano, xijtlapojpolhui
Nopa tlatequipanojquetl tlen ax quitlapojpolhui ihuampo
Se tlacatl ma ax quicahua isihua
Jesús quintiochijqui coneme
Nopa telpocatl tlen tominpixquetl
Toteco nochi hueli quichihua
Nopa tlatequipanohuani ipan mili
Jesús sampa techilhui para miquis huan moyolcuis
Ininnana Juan huan Jacobo quitlajtlani Jesús para miyac tequihuejcayotl
Jesús quinchicajqui ome popoyotzitzi
Jesús calajqui Jerusalén ipan se pilburrojtzi
Jesús quintotocac tlanamacani ipan tiopamitl
Jesús quiajhuac se higuera cuahuitl
Nopa tlayacanani quitlajtlanijque Jesús tlen itequihuejcayo
Se tlacatl huan ome itelpocahua
Se huicaltili tlen tlatequipanohuani tlen ax cuajcualme
Se huicaltili tlen se hueyi tlacualistli
Tlacame quinejque quimasiltise Jesús
Jesús quiijto sampa moyolcuise mijcatzitzi
Tlachque tlanahuatili más monequi tijneltocase
Nopa Cristo yajaya Dios
Tlacame ma ax quitoquilica tlen fiero quichihuaj nopa fariseos
Tlen quichijque nopa fariseos huan tlamachtiani tlen nopa ley
Jesús quintlapojpolhuijtosquía Jerusalén ehuani
Se tonal tlacame quixolehuase tiopamitl
Tlachque panos ipan itlamiya tonali
Imomachtijcahua Jesús tlaijiyohuise
Miyac tlacajcayahuani hualase
Sampa hualas Jesús
Nopa tlatequipanojquetl tlen temachtli huan tlen ax temachtli
Nopa huicaltili tlen nopa majtlactli ichpocame
Se tecojtli quintlanejti tomi itlatequipanojcahua
Toteco quintlajtolsencahuas nochi tlacame quema sampa hualas
Quisencajque quejatza quiitzquise Jesús
Se sihuatl quitequili tlaajhuiyacayotl ipan Jesús
Judas quinejqui quitemactilis Jesús
Itlacualis Tohueyiteco
Pedro quiijtos ax quiixmati Jesús
Jesús momaijto ica Itata nepa Getsemaní
Tlacame quiitzquijque Jesús
Jesús iniixtla tlayacanani
Pedro quiijto ax quiixmati Jesús
Jesús iixtla Pilato
Mijqui Judas
Pilato quitlajtlani Jesús
Pilato quiijto para ma miqui Jesús
Quicuamapeloltijque Jesús
Mijqui Jesús
Quitlalijque Jesús ipan tlacacahuaya
Soldados quimocuitlahuijque campa quitlalijtoyaj itlacayo Jesús
Jesús moyolcuic
Quintlaxtlahuijque soldados
Jesús quintequimacac imomachtijcahua