1 TIMOTHY
TE PAS MUA PAUL KI TIMOTHY
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Timothy se tama taane e tautari ki Christ e noho i Asia Minor. Tana tinna raa se Jew aa tana tamana raa se Greek. A ia se tama e heheuna tokonaki ki Paul i naa heuna te lotu. Te Pas mua Paul ki Timothy e hakatuu naa tahito taratara e toru.
Te pas nei e mua taratara hakaapo ki Timothy ki poopoo tonu i naa akonaki hakalellesi aaraa tama e hai iloto te lotu i tana kina e noho naa. Te pas nei e taratara maa naa akonaki naa, teenaa ni hakataakoto naa Jiu aa ma naa tama seai maa ni Jiu, aa e hakatahito ki te maanatu laatou maa naa mee katoo i te maarama nei ni mee e hakallika; teenaa maa e mee naa vana huu e hakamaatua te henua ki illoa, ki lavaa laatou te hakassaoria TeAtua, aa laatou hoki ki mattino naa kaikai laatou ki see kkai aa laatou ki see aavvana. Te ssoa te taratara raa, te pas nei e taratara i te ara ki heheuna hakaraaoi naa vana iloto te lotu aa i te tiputipu e tonu ki hakasura iloto te lotu; aa te tiputipu ki tauhia naa tama hakamaatua aa ma naa tama e mee naa heuna te lotu raa, e tarataraina hoki iloto te pas nei. Te taratara hakaoti raa, teenaa Paul e akonaki ake ki Timothy i te tiputipu ki tauhia Timothy ki mee ia ma se tama e heheuna taukareka i Jesus Christ. Paul e hakaari ake hoki i naa heuna Timothy ki mee ki naa tama te lotu TeAtua.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas 1.1–2
Naa taratara i naa tiputipu te lotu aa naa tama hakamaatua te lotu 1.3—3.16
Timothy e hakaarina ake ki iloa i ana heuna 4.1—6.21
1
1-2 A nau Paul e sissii atu kiaa koe Timothy, taku tama maaoni iloto te lotu. Nau nei e tukua TeAtua, ttama e hakasao taatou, aa ko Jesus Christ, ttama e taaohi manava ai taatou, ki heheuna nau ma se aposol Jesus Christ. Acts 16.1
Nau e taku maa te manava laaoi aa te manava aroha TeAtua Tamana ma Jesus Christ te Ariki taatou, ki taka ma koe ki noho koe hakaraaoi.
Koe ki poopoo tonu i naa akonaki hakalellesi
Nau e hiihai maa koe ki noho i Epises, e mee pee ko nau ni taratara atu i taku saaita ni hakaraka ka hano ki Masedonia. E mee aaraa tama i te kina naa e akonaki te henua ki naa taratara hakalellesi, teenaa nau e hiihai maa koe ki noho ki taratara ake koe ki naa tama naa ki kaaoti. Vanaatu ki naa tama naa ki tiiake naa kkai naa tippuna laatou naa aa ma naa hakateretere laatou i naa manava naa tippuna laatou, i teenaa ko naa taratara maraa e hakkoro heaatuna; naa vana naa tama naa see hanotonu ma te hakataakoto TeAtua. Te hakataakoto TeAtua e ilotia koi te tama e lotu maaoni. Koe ki vanaake ki naa tama naa ki kaaoti, ki hakasura ake te manava laaoi teelaa e sura koi i ttama e matahua tana hatumanava, e maarama tana hakataakoto, aa e lotu maaoni. Aaraa tama i laatou ku oti te tiiake laatou te tiputipu nei ka ffuri no hai ki naa taratara vvare laatou. Naa tama naa e fiffai iloo maa laatou ki mee ma ni tisa naa Loo TeAtua, tevana iaa naa tama naa see illoa i naa tino taratara laatou aa ma naa taratara laatou e mee maa laatou e illoa maaoni naa vana naa.
Taatou e illoa maa naa Loo raa e taukalleka ki mee maa naa Loo naa e tautari tonu ina. Taatou e illoa hoki maa naa Loo raa ni see kaumai maa naa tama e sosorina taukalleka, seai. Naa Loo raa ni kaumai are maa naa tama e hakallika see llono taratara, naa tama haisara see illoa i TeAtua, naa tama see lotu, naa tama e taa naa tammana maa naa tinna laatou, naa tama e taa tama, 10 naa tama e hai huri maa naa aavana aaraa tama, naa taanata e moemmoe maa aaraa taanata, naa tama e huuhuu tama, naa tama e taratara hakalellesi aa e taratara kailallao i aaraa tama, aa ma naa tama e hai ki te kau vana teelaa see hanotonu ma naa akonaki maaoni TeAtua. 11 Naa akonaki naa e takkoto iloto naa taratara TeAtua teelaa ni tukua mai ki hakaea nau. Teenaa ko te Lono Taukareka e au i TeAtua Te Laaoi.
Te manava laaoi TeAtua i Paul
12 Nau e taratara hakahiahia i Jesus Christ, te Ariki taatou, iaa Ia ni tokonaki mai ki haimahi nau i aku heuna e mee nei. Nau e hiahia iaa Ia e mmata maa nau e tau ma ana heuna nei, teenei nau ku tukua a Ia ki heheuna nau iaa Ia. 13 Niaaina maa nau ni taratara hakallika iaa Ia ka mee pakavaina Ia aa ka sasaakiri iaa Ia imua raa, TeAtua ni aroha koi iaa nau, i te aa, i aa nau seki lotu are i te saaita naa, teenaa nau ni see iloa i aku vana ni mee naa. Acts 8.3; 9.4-5 14 Taku manava ni haaoa peenaa TeAtua taatou raa ki tana manava aroha, aa nau hoki ni haia a Ia ki lotu maaoni nau iaa Ia aa ki manava laaoi nau i aaraa tama iloto te inoa Jesus Christ. 15 Teenei ni taratara hakamaaoni te henua hakkaatoa ki hakataakoto ki naa manava laatou: Jesus Christ ni au ki te maarama nei no hakassaoria naa tama e mee naa sara laatou. Nau nei ko te tama iloo e hakallika i naa tama naa. 16 Tevana iaa TeAtua ni manava aroha iaa nau, iaa Ia e hiihai maa te henua hakkaatoa ki kkite i naa tiputipu te manava Jesus Christ i ana noho hakalavatoa ma nau, te tama e hakallika i naa tama hakkaatoa, aa laatou ku illoa maa laatou hoki e lavaa te lotu iaa Ia ka too te ora e ora hakaoti! 17 Te henua ki see hakamotu te lotu ka hakanau i TeAtua soko Ia i naa saaita hakkaatoa. A Ia naa ko te Ttuku e noho no noho hakaoti, see lavaa te mate aa see kiitea! Amen.
18 Timothy, taku tama. Nau ku kauatu naa akonaki nei ki takkoto iaa koe. Naa taratara nei e hanotonu ma naa taratara naa pure TeAtua ni mee iaa koe imua. Tautari ki naa taratara nei ki see mataku koe te tuu atu ki naa tisa hakalellesi naa. 19 Koe ki lotu tonu ki TeAtua aa too hakataakoto ki maarama. E mee aaraa tama ku see tautari ki naa hakataakoto laatou, teenaa te illoa laatou i TeAtua raa ku seai hakaoti. 20 Himenius laaua ma Alexander e ffai i naa tama naa. Te takarua naa ku oti te kauake nau ki Satan, teenaa ki mee pakavaina laaua aa laaua ku kaaoti te taratara hakalellesi i TeAtua.

1.1-2 Acts 16.1

1.13 Acts 8.3; 9.4-5