2 JOHN
SSOA TE PAS JOHN
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te ssoa te pas John raa ni sissia te “Tama hakamaatua te lotu” ki “te Ffine raa ma ana tamalliki”, teenei pee ko te kanohenua TeAtua e lotulotu i te kina naa. Naa tamaa taratara iloto te pas nei e taratara ma ki laaoi naa tama i te kina naa i aaraa tama, aa e taratara hakaapo hoki ki see tautari naa tama naa ki naa akonaki naa tisa hakalellesi e mee i te kina naa.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas 1–3
Te takoto hakamaatua te tiputipu te manava laaoi 4–6
Taratara hakaapo ki see tautari ki naa akonaki hakalellesi 7–11
Naa taratara hakaoti 12–13
1
A nau John, te tama hakamaatua te lotu, e sissii atu kiaa koe, te ffine ni hakamaatinoria TeAtua, aa ki oo tamalliki. Nau e llee maaoni iloo taku manava iaa koe, see mee ma ko nau koi; naa tama hakkaatoa e illoa i te hakamaaoni raa e llee naa manava laatou iaa koe. I te aa, te hakamaaoni TeAtua raa e takoto i taatou, aa ma ki taka hakaoti maa maatou.
Te laaoi, te aroha, aa ma te noho laaoi TeAtua Tamana ma Jesus Christ, tana Tama, ma ki takkoto i taatou iloto te hakamaaoni ma te manava laaoi.
Te hakamaaoni ma te manava laaoi
Nau ni hiahia iloo i taku lono ana maa aaraa tamalliki aau e takkoto iloto te hakamaaoni TeAtua, e mee koi pee ko naa taratara mai te Tamana ki taatou. Aa teenei nau ku mee atu kiaa koe, te ffine nei: taatou katoo ki manava laaoi i aaraa tama. Teenei seai se taratara hoou e sissii atu nau nei; teenei ko te taratara ni llono taatou imua. Jn 13.34; 15.12,17 Te laaoi e tarataraina a nau nei e mee maa taatou ki tautari ki naa taratara hakamaatua TeAtua. Tana taratara, teelaa ni llono kootou imua, e mee maa kootou katoo ki nnoho ma te laaoi.
Te lopo tama e taratara kailallao ku ttaka ki naa kina katoo i te maarama nei. Teenaa ko naa tama e huuina laatou te taratara e mee maa Christ ni tipu ake i te maarama nei ma se tamavare. Te tama peenaa se tama e taratara kailaarao, aa se tama e tautau haaeo ma Christ. Kootou roorosi ki see maffana hua naa mee kootou ni heheuna ki too, kootou ma ki suia hakaraaoi iloo a Ia i naa heuna kootou e mee naa.
Te tama e tautari ki tana tino hakataakoto aa see tautari tonu ki naa akonaki Christ raa, a ia see taka ma TeAtua. Te tama e tautari ki naa akonaki Christ raa iaa e ttaka hakapaa laatou ma te Tamana aa ma tana Tama. 10 Kootou ku illoa lokoi, ki mee se tama e sura atu ma ni taratara e kkee ma naa taratara nei, kootou ki see hakauru atu naa tama peenaa ki loto naa hare kootou; kootou see mee hoki maa kootou e oo atu no pureppure kootou. 11 Te tama e huri atu no purepure ki naa tama naa ma ki laavea hoki naa sosorina e hakallika naa tama naa.
Naa taratara hakaoti
12 Nau e mee aku lopo taratara ki kau atu ki kootou, tevana iaa nau see hiihai maa nau e sissii atu naa taratara nei iloto naa laupepa. Nau e ttari ki hanatu taku tino ki kootou ki taratara taatou hakaraaoi i naa mee nei ki mee taatou ki fiaffia hakkaatoa.
13 Naa tamalliki too taina i te kina nei e pureppure atu kiaa koe.

1.5 Jn 13.34; 15.12,17