3 JOHN
TTORU NAA PAS JOHN
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te ttoru naa pas John raa ni sissia te “Tama hakamaatua te lotu” ki te maatua tokotasi te lotu e ttapa ma ko Gaius. Te tama e sissii te pas nei e taratara hakanau i Gaius i aa ia e tokonaki peenaa ki aaraa tama te lotu, aa e taratara hakaapo ake kiaa ia i te tama e ttapa ma ko Diotrefes.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas 1–4
Gaius e hakanauria 5–8
Diotrefes e taratara haaeoina 9–10
Demetrius e hakanauria 11–12
Naa taratara hakaoti. 13–15
1
A nau John, Acts 19.29; Rom 16.23; 1 Cor 1.14 te tama hakamaatua te lotu, e sissii atu kiaa koe, Gaius, taku soa.
Taku manava e llee iloo iaa koe.
Taku soa nei, nau e taku maa oo vana katoo ki ttonu aa maa koe ki marooroo ka mata ora, i aa nau e iloa maa too hakataakoto e tonu. Nau ni hiahia iloo i taku lono ana i naa taaina taatou nei maa koe koi tautari hakaraaoi iloo ki te hakamaaoni TeAtua, i aa nau e iloa maa koe e tautari peenaa ki te hakamaaoni TeAtua. Nau e hiahia iloo i taku saaita ni lono maa aku tamalliki raa e tautari maaoni ki te hakamaaoni TeAtua.
John e hakanau i Gaius
Taku soa nei, nau e iloa maa koe e heheuna hakaraaoi iloo ma naa tama e lotu kootou hakapaa, niaaina maa naa tama naa ni horau. Laatou ni taratara ake ki naa tama te lotu i te kina nei i too laaoi. Koe ku tokonaki ake hakaraaoi iloo ki hollau laatou ma te tiputipu TeAtua e hiihai. I te aa, i te saaita naa tama naa ni kaamata te mee naa heuna Christ raa, laatou ni see tokonakina ake naa tama see lotu. Taatou naa tama e lotu raa ki tokonaki ki laatou ki heheuna hakapaa taatou no tarataraina te hakamaaoni TeAtua.
Diotrefes ma Demetrius
Nau ni sissii taku pas ki te lotu naa, tevana iaa Diotrefes, te tama e hai maa ia raa ko te tama hakamaatua i te kina naa, see hiihai maa ia e hakannoo ki aku taratara. 10 Taku saaita ma ki hanatu raa, nau ma ki hakaari atu i ana vana katoo ni mee, teenaa ko ana taratara e hakallika aa ma ana taratara hakalellesi ni mee i maatou. Tevana iaa e mee aaraa vana aana ni mee; a ia see hiihai maa ia ki hanake no purepure ki naa tama e lotu taatou hakapaa teelaa e oo atu ki te kina naa. A ia maraa e kapitia hoki a ia naa tama e fiffai maa laatou ki pureppure ma naa tama e oo ake. Aa ki mee naa tama naa see hakannoo ki ana taratara, a ia maraa e huri no kerekereia laatou i te lotu.
11 Taku soa nei, koe see tautari ki te tiputipu e hakallika; tautari ki te tiputipu e taukareka. Te tama e sosorina taukareka raa se tama TeAtua; te tama e sosorina hakallika raa ko te tama seki iloa i TeAtua.
12 Naa tama katoo e taratara hakanau i Demetrius; te hakamaaoni raa hoki e sura i ana sosorina. Aa teenei maatou hoki e taratara hakanau iaa ia, aa kootou e illoa maa naa taratara maatou nei ni taratara maaoni.
Naa purepure hakaoti
13 Nau e mee aku lopo taratara e mee ki kauatu ki kootou, tevana iaa nau see hiihai maa nau e sissii atu naa taratara naa iloto naa laupepa. 14 Nau e ttari ki hanatu nau aa taaua ku taratara hakaraaoi.
15 Koe ki noho hakaraaoi.
Oo soa i te kina nei e pureppure atu kiaa koe.

1.1 Acts 19.29; Rom 16.23; 1 Cor 1.14