JUDE
TE PAS JUDE
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te pas Jude raa ni sissii ki naa tama raa ki see tautari ki naa akonaki naa tisa hakalellesi teelaa e hai maa laatou e illoa maaoni i TeAtua. Naa taratara iloto te pas e huapotopoto nei e ssau koi ma ko naa taratara iloto Te ssoa te pas Peter, teenaa te tama e sissii te pas nei e sissii ki naa tama e tokatoka te pas nei ki “hakappuru ki tauhia laatou te hakataakoto e tonu teelaa ni kauake tasi koi TeAtua ki aana tama.”
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas 1–2
Te tiputipu see tonu ma naa akonaki naa tisa hakalellesi 3–16
Taaohi hakappuru ki te hakataakoto e tonu 17–23
Naa taratara hakaoti 24–25
1
A nau Jude, se tama e heheuna ma Jesus Christ, aa James se taina aaku. Mt 13.55; Mk 6.3
Nau e sissii atu ki kootou, naa tama ni kannaatia TeAtua, teelaa ku nnoho ma te laaoi TeAtua Tamana aa ku takkoto i laro te roorosi Jesus Christ.
Nau e taku maa te aroha, te noho laaoi, aa te manava laaoi TeAtua ki takoto peenaa iloto naa manava kootou.
Naa tisa hakalellesi
Aku taaina nei. Nau ni hiihai iloo ma ki sissii atu nau ki illoa kootou i te ora hoou, teenei e ttaka ma taatou. Araa nei nau ku maanatu are ma ki sissii atu te pas nei imua no taratara atu i telaa mee: Nau e hiihai maa kootou ki hai hakappuru ki tauhia kootou naa akonaki maaoni teelaa e lotu ai taatou, naa tama TeAtua. Teenei ko te hakamaaoni teelaa ni kaumai tasi koi TeAtua ki takoto ma tana kanohenua e tapu. I te aa, e mee naa tama teelaa see illoa te hakannoo ki TeAtua ku oti te hakauru seemuu mai no nnoho iloto taatou. Naa tama naa e hurihurisia laatou naa taratara i te laaoi TeAtua, ki vana te henua maa see hai vana e ssara i naa sosorina hai huri laatou. Naa tama naa hoki e hakakkeeina laatou Jesus Christ, te Hakamau aa TeAriki taatou tokotasi. Naa haaeo TeAtua teelaa e takkoto i naa tama naa ni tarataraina mai iloo te Laupepa Tapu raa imua.
Kootou kunaa i-illoa are i te taratara e mee i te saaita te kanohenua Israel raa ni hakassaoria TeAtua i Egypt. Tevana iaa nau e hiihai maa kootou ki hakamaarona i te mee nei: niaaina maa naa tama naa ni oti te hakassaoria TeAtua raa, naa tama i laatou ni see lotu raa ni haia a Ia no mmate hakkaatoa. Ex 12.51; Num 14.29-30 Kootou mannatu i naa ensol teelaa ni see nnoho tonu ki naa nohorana laatou ni tukua ma ki roorosi laatou. Naa ensol naa ni ffuro no tiiake naa tino nohorana laatou naa. Teenaa naa ensol naa, i te saaita nei, e saisaitia ki mmau hakaoti ka hakannohoria i te poouri ana i laro. Teenaa ko te kina naa tama naa e tauhia TeAtua ki tae mai te aso laatou ma ki mee pakavaina. Kootou mannatu i Sodom ma Gomora, aa ma naa matakaaina e tauppiri ake. Naa tama naa matakaaina naa ni sosorina iloo pee ko naa ensol naa, teenaa laatou e hai huri ka mee naa vana e kerekkere. Naa matakaaina naa ni tuunia katoo no vvela i te ahi, ki hakailoa mai ki taatou hakkaatoa i te ahi e ura see mate teelaa ma ki vvela ai naa tama see hakannoo ki TeAtua. Gen 19.1-24
Peelaa hoki, naa tama nei e mmoe koi ka mmiti ki te kau miti e kerekkere. Teenaa e massike ai naa tama naa no mee pakava naa tino haitino laatou ki naa sosorina hai huri laatou; laatou e tukumurina laatou ka sasaakiria laatou naa aitu haimmahi i te lani. Michael, te ensol hakamaatua raa iloo ni see sosorina peenaa. Tana saaita ni hakatautau ma Satan i te tama i laaua ma ki too te haitino Moses raa, Michael ni see huri atu no sasaakiria Satan. A ia ni mee ake koi peelaa, “TeAriki ki huri atu no nutua koe!” Dan 10.13,21; 12.1; Rev 12.7; Deut 34.6; Zech 3.2 10 Niaaina maa naa tama nei see ilotia laatou te tahito te taratara raa, laatou e ffuri lokoi no sasakkiri. Naa tama naa e sosorina ma ko naa manu vao see hai mannatu. Teenei ko naa mannatu nei teelaa ma ki oti ku mmate ai laatou. 11 Nau e aroha iloo i naa tama naa! Laatou ni sassare i te ara teelaa ni sare ai Cain. Laatou ni tautari katoo ki naa sara Balaam ni mee, i laatou e kaimannako ki te mane. Laatou e ssahe taratara pee ko Korah, teenaa e mmate ai laatou pee ko ia. Gen 4.3-8; Num 22.1-35; 16.1-35 12 I naa saaita kootou e kkutu ma naa taaina kootou ki kkai kootou hakapaa ka mannatu i te laaoi TeAriki raa, naa tama naa e mee ma ni mee e ttuu kerekkere iloto te kuturana kootou naa. Laatou see hai mannatu maa laatou e nnoho ka kkai ma te lopo tama; laatou e mannatu koi ki laatou soko laatou. Laatou e mee ma ko naa uruaoa e irihia te matani, iaa see hai ua. Niaaina maa teenaa ko te ssao naa kaikai katoo e ssomo taukalleka raa, naa tama naa e mee pee ko naa laakau e ssomo, iaa see ffua. Laatou ku mee pee ko naa laakau e utania i naa patiaka laatou no mmate hakaoti. 13 Laatou ku mee pee ko naa matapeau teelaa e kkoti i te ppaa i tua, aa naa vana hakannapa laatou naa e hakassaa iho pee ko naa pepeau. Naa tama naa ku mee pee ko naa hetuu e lellere huri i te lani, teelaa ni tukua mai hakaoti laatou kina TeAtua i te poouri ana.
14 Teelaa ko Enoch, se tama ni haanau iho iloto te hitu naa haanauna e oo iho i te manava Adam, teelaa ni pesi tana taratara peelaa i naa tama naa, “Kootou mmata, TeAriki ma ki au ma naa simata e tammaki i ana ensol e ttapu, Gen 5.18,21-24 15 no hakatonutonu naa tama hakkaatoa, aa ki mee pakavaina naa tama katoo see hakannoo ki TeAtua teelaa e sosorina hakallika iloo, aa i naa taratara hakallika naa tama haisara see illoa te hakannoo ki TeAtua maraa e mee iaa Ia.”
16 Naa tama nei maraa e nnoho koi ka taratara hakallika, aa e tuku haaeo peenaa i aaraa tama; laatou e tautari koi ki naa tino hakataakoto e kerekkere laatou; laatou e ahu i naa tino tiputtipu laatou, aa laatou e usuusuhia laatou aaraa tama ki akottia naa vana laatou soko laatou.
Naa akonaki ma naa taratara hakaapo
17 Aku soa nei. Kootou hakamaarona i naa taratara ni kauatu naa aposol TeAriki taatou, Jesus Christ, imua. 18 Laatou ni taratara atu peelaa, “Saaita naa aso hakaoti e ttae mai raa, e mee naa tama ma ki hakassura atu no taratara taussua i kootou. Teenaa ko naa tama see hakannoo ki TeAtua teelaa e tautari ki naa hakataakoto kerekkere laatou.” 2 Pet 3.3 19 Teenaa ko naa tama e seua laatou te nnoho te henua ki see meemee hakapaa. Naa tama naa e tautari ki naa tino hakataakoto kerekkere laatou soko laatou. TeAitu TeAtua seai i naa tama naa. 20 Tevana iaa kootou, aku soa nei, kootou ki hakatipu naa ora kootou i aruna naa hakataakoto iloo e ttapu kootou, aa kootou ku taku ma naa mahi TeAitu Tapu. 21 Kootou ki nnoho ka illoa maa TeAtua e llee tana manava i kootou. Teenaa kootou ki nnoho hakaraaoi iloo ka ttari ki TeAriki taatou, Jesus Christ, ki kauatu te ora e ora hakaoti. A Ia ma ki kauatu te ora naa iaa Ia e aroha i kootou.
22 Kootou ki alloha i naa tama see haimmahi naa hakataakoto laatou; 23 aa kootou ku hakassaoria kootou aaraa tama ki see vvela i te ahi. Kootou ki hakasura te manava aroha ki aaraa tama, aa kootou ki mattaku ka hakamattoni lokoi ki see ppaa kootou ki naa tiputtipu e hakallika laatou. I naa hekau hoki laatou e hakao raa, kootou ki hakanniko. I te aa i naa hekau naa ku mee maa e piripiritia naa tiputipu e kerekkere teelaa e oti manava ai laatou.
Jude e taku hakanau i TeAtua
24 TeAtua taatou tokotasi, te tama e lavaa te saapai atu ki kootou ki see ffuri kootou no ppena naa haisara, aa ki too ake kootou ma naa tiputtipu e ttonu, aa ma naa manava fiaffia no hakannoho iloto tana maasina e lasi. 25 TeAriki taatou, Jesus Christ, ki usuhia a Ia te henua ki lotu ka hakannau i TeAtua, te tama e hakaora taatou. Laatou ki illoa peelaa maa TeAtua se tama hakamaatua ni taka haimahi mai iloo imua no tae mai ki te ssao nei, aa Ia ma ki takoto peenaa hakaoti! Amen.

1.1 Mt 13.55; Mk 6.3

1.5 Ex 12.51; Num 14.29-30

1.7 Gen 19.1-24

1.9 Dan 10.13,21; 12.1; Rev 12.7; Deut 34.6; Zech 3.2

1.11 Gen 4.3-8; Num 22.1-35; 16.1-35

1.14 Gen 5.18,21-24

1.18 2 Pet 3.3