REVELATION
NAA VANA JOHN NI HAKAKIITEA TEATUA
TE HAKATAAKOTO TE LAUPEPA NEI
Naa vana Jesus ni hakkite ki John ni sissii i te saaita naa tama te lotu raa ni mee pakavaina i laatou e hakataakoto maa Jesus Christ ko TeAriki. Te tama e sissia a ia naa taratara nei e hiihai maa naa tama ma ki tokatoka i te laupepa nei ki seai iloo ki ppore aa laatou ki hakataakoto tonu lokoi i Jesus Christ, aa i naa saaita laatou e mee pakavaina ka hakallono isu raa, laatou ki hakannoo lokoi peenaa ki naa taratara TeAtua.
E mahi naa taratara iloto te laupepa nei e taratara i aana mee ni hakakiitea Jesus Christ, aa te hakataakoto naa vana ni kiitea a ia naa ni hainauhie te ilotia koi naa tama te lotu i te ssao naa, aa ki naa tama hakkaatoa i te maarama nei raa, te hakataakoto naa vana naa ma ki hainattaa i te ilotia. Naa taratara iloto te laupepa nei e hakahekahe ka hakatahito i te kau vana John ni hakakiitea Jesus Christ, aa i aana vana katoo ni kkite raa, John e huri no kee i ana tarataraina a ia i naa ssura ake naa vana naa. Niaaina maa naa tama e ttoka i naa taratara te laupepa nei e kkee naa hakataakoto laatou i naa koiho naa taratara nei raa, te tahito taratara raa e maarama: TeAtua ma ki hakahitia a Ia naa mahi Satan ma naa tama hakkaatoa teelaa e tautau haaeo ma Ia, aa ki oti ku suia a Ia naa tama katoo ni tautari kiaa Ia raa ki naa mee e taukalleka te lani hoou ma te kerekere hoou i tana saaita ma ki noho hakamaatua i naa mee hakkaatoa.
Naa takkoto naa taratara iloto te laupepa nei
Te hakataakoto te laupepa nei 1.1–8
Te mee mua John ni kite aa ma naa pas ki naa kanohenua te lotu e hitu 1.9—3.22
Te laupepa e rii aa ma naa loki e hitu 4.1—8.1
Naa puu e hitu 8.2—11.19
Te dragon ma naa manu kaittama e lua 12.1—13.18
Te kau mee John ni kite 14.1—15.8
Naa tamaa kamete e takkoto naa loto TeAtua 16.1–21
Babilon ku seua, aa te manu kaitama ma te pure hakareeresi aa ko Satan ku taaia no mmate 17.1—20.10
Te hakatonu hakaoti 20.11–15
Te lani hoou, te kerekere hoou, aa te Jerusalem hoou 21.1—22.5
Naa taratara hakaoti 22.6–21
1
Te laupepa nei e takkoto naa taratara i naa vana Jesus Christ ni hakassura. TeAtua ni haka kiitea a Ia Jesus Christ i naa vana nei ki hakailotia a Ia naa tama e heheuna iaa Ia raa i naa vana teelaa ku tauppiri koi ki ssura. Christ ni heunatia a ia tana ensol raa ki haka kiitea John, te tama e heheuna iaa Ia, i naa vana nei. John nei ni tarataraina a ia ana vana katoo ni kkite. Teenei ko i-ana hakaea naa taratara TeAtua aa ma te hakamaaoni teelaa ni hakaari ake Jesus Christ kiaa ia. Te tama e tarataraina a ia naa taratara TeAtua teenei e takkoto iloto te laupepa nei ki naa tama te lotu raa, a ia ma ki hiahia. Aa naa tama e hakannoo ka tautari ki naa taratara nei hoki ma ki haka fiaffiaria. I te aa, te saaita TeAtua ma ki hakassura naa vana nei ku taupiri.
John e purepure ki naa tama naa kanohenua e hitu te lotu
A nau John, e sissii atu naa taratara nei ki kootou naa kanohenua te lotu e hitu iloto Asia: Ex 3.14; Rev 4.5
Nau e taku maa kootou ki nnoho hakaraaoi ma te laaoi TeAtua, te tama teelaa ni noho mai iloo imua, aa teenei e noho ma taatou i te saaita nei, aa teelaa ma ki oti ku hakasura mai imuri no noho hakaoti ma taatou. Kootou hoki ki nnoho hakaraaoi ma te laaoi naa aitu e hitu teelaa e ttuu imua te nohorana TeAtua. Kootou ki nnoho hakaraaoi hoki ma te laaoi Jesus Christ, te tama teelaa e huri mai naa tiputipu TeAtua ki taatou. A Ia naa ko te tama mua ni hakamasikeria i te mate, aa ko te tama hakamaatua naa tuku i te maarama nei. Is 55.4; Ps 89.27
A Ia e llee tana manava i taatou, teenaa taatou ni hakassaoria a Ia i naa haisara taatou i tana saaita ni mate no pesi tana ttoo. Taatou ni hakanohoria a Ia ma ni maatua i tana nohorana, ki heheuna taatou ma TeAtua, tana Tamana. Taatou ki hakanau i naa mahi Jesus Christ. A Ia ki noho hakamaatua i naa saaita hakkaatoa! Amen. Ex 19.6; Rev 5.10
Kootou mmata, a Ia e au i aruna naa uruaoa! Te henua katoo ma ki kkite iaa Ia. Naa tama ni urumakkina laatou a Ia ki te ttao raa ma ki kkite hoki iaa Ia. Naa tama i naa henua hakkaatoa i te kerekere nei ma ki ttani iaa Ia. Naa vana nei ma ki takkoto peenaa! Amen! Dan 7.13; Mt 24.30; Mk 13.26; Lk 21.27; 1 Thes 4.17; Zech 12.10; Jn 19.34,37
TeAtua, TeAriki Haimahi, teelaa ni noho mai imua, teenei e noho ma taatou i te saaita nei, aa teelaa ma ki oti ku au no noho hakaoti ma taatou, te Tama naa e taratara peenei, “A nau nei ko te kaamata aa te hakaoti ana naa mee hakkaatoa!” Rev 22.13; Ex 3.14
John e kite i Christ
A nau ko John, kootou taina. Nau nei e noho hakalavatoa seemuu pee ko kootou i naa haaeo teelaa e llave i naa tama te Nohorana TeAtua, i aa nau e tautari i Jesus. Nau ni kaavea mai no peesia i te henua e ttapa ma ko Patmos, i aa nau ni hakaea ki te henua i naa taratara TeAtua aa ma te hakamaaoni teelaa ni hakaari mai Jesus kiaa nau. 10 I te aso TeAriki raa, nau ni tauria naa mahi TeAitu TeAtua, teenaa ki lono nau i naa tanitani varo mai te tama imuri aaku, e mee ma se tama e iri te puu. 11 Te taratara raa e kaumai peelaa, “Sissii oo mee e kkite nei aa koe ku kkave te laupepa naa ki naa kanohenua te lotu e hitu nei: Epises, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia, aa ko Laodosia.”
12 Nau ni hakatahuri ma ki kite nau i te tama e taratara mai, teenaa ki kite nau i naa mee teelaa e hakatuutuu ai naa lamu karu raa e ttuu mai. Teelaa ni mee e hitu, aa naa mee naa e ppena ki naa kol. 13 Aa i te kina naa mee naa e ttuu raa, e mee ma se tama raa e tuu mai. A ia e uru ki te kkahu e ttaki iloo ki ana tapuvae i laro aa e tuu ki te ttuu e pena ki te kol i tana hatahata. Dan 7.13; 10.5 14 Tana lauru e makkini pee ko naa huru naa sipsip, aa e makkini hoki ma se ‘snow’, ka ura mai ana karamata ma se ahi. Dan 7.9; 10.6 15 Ana tapuvae e too tana tia pee ko naa katanatea e oro ki kkiva, aa tana reo e takattuu pee ko naa taa naa peau e llasi. Ezek 1.24; 43.2 16 Ttama raa e taaohi naa hetuu e hitu i tana rima hakamaatau aa te komu taa tama e kkaa i ana vasi e lua raa e ssae mai i tana pukua. Tana taurae e maasina pee ko te laa e tii i te ao.
17 Taku saaita ni kite iaa ia raa, nau ni leiho atu ki ana vae no moe ma se tama ku mate. Teenaa ki kkapa mai tana rima hakamaatau kiaa nau no mee mai, “Koe see mataku! Nau nei ko te kaamata aa te hakaoti ana naa mee hakkaatoa. Is 44.6; 48.12; Rev 2.8; 22.13 18 Nau nei ko te tama e ora hakaoti; nau ni mate aa teenei nau ku taka ma te ora e ora hakaoti. Nau e haimahi are i aruna te mate ma te kina te mate. 19 Sissii oo mee e kkite, teenaa naa vana aau e kkite teelaa e ssura i te saaita nei aa ma naa vana teelaa ma ki ssura imuri. 20 Koe ni see iloa maa oo mee e kkite nei maa ni aa, aa teenei nau ku hakaari atu: Naa hetuu e hitu aau ni kkite i taku rima hakamaatau raa, teenaa ko naa ensol naa kanohenua te lotu e hitu. Naa mee e hakatuutuu naa lamu karu e hitu raa, teenaa ko naa kanohenua te lotu e hitu.

1.4 Ex 3.14; Rev 4.5

1.5 Is 55.4; Ps 89.27

1.6 Ex 19.6; Rev 5.10

1.7 Dan 7.13; Mt 24.30; Mk 13.26; Lk 21.27; 1 Thes 4.17; Zech 12.10; Jn 19.34,37

1.8 Rev 22.13; Ex 3.14

1.13 Dan 7.13; 10.5

1.14 Dan 7.9; 10.6

1.15 Ezek 1.24; 43.2

1.17 Is 44.6; 48.12; Rev 2.8; 22.13