2
Paul ma aaraa aposol
Imuri naa setau e sinahuru maa haa raa, maaua ma Barnabas ni ahe ki Jerusalem, teenaa Titus ni toa a nau ka oo maatou. Acts 11.30; 15.2 Nau ni ahe i TeAtua ni mee mai maa nau ki ahe. Nau ni noho no taratara ma naa tama hakamaatua raa i te Lono Taukareka e hakaea nau ki naa tama teelaa seai ma ni Jew. Nau ni see hiihai maa nau ni naenae vare koi i aku heuna ni mee imua, aa maa nau e naenae vare i aku heuna e mee i te saaita nei. Niaaina maa Titus, taku hakasoa, se tama haka Greece raa, a ia ni see ppuratia ni tama ma ki ssere ana kina. Teenaa e mee naa tama ni fiffai maa ia ki ssere. Naa tama naa e hakalellesi maa laatou e hakattina hoki pee ko maatou, teenaa naa tama naa ni hakauru seemuu mai ki loto maatou no tokatoka seemuu i naa sosorina maatou. Naa tama naa e mee koi ma ki ilotia laatou i naa ttaka vare maatou maa ni tama ku oti te hakassaoria, i maatou e ttaka ma Jesus Christ. Naa tama naa e fiffai ma ki haia maatou ma ni poe, teenaa ki tautari maatou ki naa Loo naa Jew. Tevana iaa maatou ni seai iloo ki tuku atu ki naa vana naa tama naa, i maatou e mee ma ki tauhia maatou naa taratara maaoni i te Lono Taukareka nei, ki kauatu ki kootou.
Tevana iaa naa tama teelaa e haia ma ni tama hakamaatua naa ni see hai taratara hoou ni kaumai kiaa nau. Nau e taratara peenei maa laatou ni tama hakamaatua iaa, nau see hai taratara i naa heuna laatou naa; TeAtua see ttoka i naa tiputipu te tama i taha. Deut 10.17 Naa tama naa ni kkite maa nau ni heunatia TeAtua ki hakaea nau te Lono Taukareka raa ki naa tama teelaa seai ma ni Jew, e mee pee ko Peter ni heunatia TeAtua ki hakaea te Lono Taukareka raa ki naa Jew. I te aa, i aa nau ni tokonakina TeAtua ki heheuna nau ma se aposol naa tama teelaa seai ma ni Jew, e mee pee ko Peter ni tokonakina TeAtua ki heheuna ia ma se aposol naa Jew. James, Peter, aa ko John, naa tama e mee ma ko naa tama hakamaatua raa, ni illoa hakaraaoi iloo maa TeAtua ni kaumai te heuna e lasi nei. Naa tama naa ni oomai no pureppure ki maaua ma Barnabas, teenaa ki hakailoa mai maa maatou katoo e heheuna hakapaa. Maatou ni tuku maatou taratara maa maaua ma Barnabas ma ki heheuna ma naa tama teelaa seai ma ni Jew, aa laatou iaa ku heheuna ma naa Jew. 10 Te mee koi laatou ni mee mai ki maaua raa, teenaa maa maaua ki mannatu peenaa ki naa tama e nnoho hakaaroha see hai mee i Jerusalem, teenaa iaa ko taku mee ni noho ka maanatu ki mee.
Peter e nutua Paul i Antiok
11 Tevana iaa i te saaita Peter ni hanake ki Antiok raa, nau ni huri atu no nutua ia imua naa karamata te henua ni ttuu i te kina naa, i tana vana ni mee raa e sara. 12 I tana saaita mua lokoi ni tae ake raa, a ia ni noho ka kai hakaraaoi iloo ma naa tama e lotu, iaa seai ma ni Jew. Tevana iaa i te saaita naa tama teelaa ni heunatia ake James ni ttae ake raa, Peter ni kaamata te hakatahataha seemuu ki see kai a ia ma naa tama seai ni Jew naa, i aa ia ni mataku i naa Jew teelaa e hai maa naa tama naa ki ssere. 13 Teenaa ki ffuri hoki naa Jew e lotu raa no tautari ki te vana vvare Peter ni mee; aa Barnabas tana tino hoki ni vvare ka tautari ki naa Jew naa. 14 Taku saaita ni kite maa laatou ku see tautari ki te hakamaaoni te Lono Taukareka raa, nau ni huri ake ki Peter no mee ake peelaa imua naa tama naa hakkaatoa, “Koe naa se Jew, tevana iaa koe e sosorina iloo ma se tama te henua sara; koe see sosorina ma se Jew. Peehea oo ppuratia koe naa tama i naa henua sara raa ki ffuri mai no sosorina pee ko naa Jew?”
Naa tama hakkaatoa e hakassaoria TeAtua i laatou e lotu i Christ
15 Maaoni, taatou ni hannau iho ma ni Jew; taatou seai ko naa tama e taapaa ma ko ‘Naa tama e haisara e nnoho i te poouri.’ 16 Tevana iaa taatou e illoa maa te ora te tama e hakatonusia TeAtua i te tama naa e iloa maaoni i Jesus Christ, see mee maa i aa ia e tautari ki naa Loo Moses. Taatou hoki ni lotu i Jesus Christ ki hakattonusia naa ora taatou TeAtua, see mee maa i taatou e tautari ki naa Loo Moses. I te aa, see hai tama iloo ma ki hakatonusia tana ora TeAtua maa i aa ia e tautari ki naa Loo Moses. Ps 143.2; Rom 3.20,22 17 Aa ki mee maa taatou e ssee ma ki hakattonusia naa ora taatou TeAtua i taatou e lotu i Christ, aa kimuri raa nei taatou ku taapaa ma ni tama haisara pee ko naa tama e nnoho i te poouri teelaa see tautari ki naa Loo Moses. E aa? Te mee nei e mee maa taatou ni usuusuhia Christ ki haisara taatou? Seai iloo se vana peenaa! 18 Ki mee maa nau e kaamata te hakamasike hoki naa Loo teelaa ni seua a nau raa, nau ku hakaari peelaa maa nau se tama haisara. 19 I te vasi naa Loo raa, nau e mee ma se tama ku oti te mate, i naa Loo naa ku oti te tiiake nau i aa nau ku tautari ki TeAtua. Nau ku oti te tuukia no mate hakapaa ma Christ i aruna tana kros, 20 iaa teenei seai ko nau nei teenei koi ora; teenei ko te ora are Christ nei teenei ku taka ma nau. Aa i te ora nei raa, nau e taka koi ka lotu peenaa i te Tama TeAtua, te tama ni llee tana manava iaa nau no mee ma ki mate Ia ki ora nau. 21 Nau ma ki see lavaa te hakakkeeina a nau naa tiputipu te manava laaoi TeAtua. Tevana iaa ki mee maa e maaoni maa te tama e tonu i naa karamata TeAtua i aa ia e tautari ki naa Loo Moses raa, teenaa e mee maa Christ ni mate vare koi.

2.1 Acts 11.30; 15.2

2.6 Deut 10.17

2.16 Ps 143.2; Rom 3.20,22