GALATIANS
TE PAS PAUL KI NAA TAMA I GALESIA
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te saaita te Lono Taukareka i Jesus ni tae ki naa kina hakkaatoa no ilotia hoki naa tama seai ma ni Jew raa, te henua ni hakataakoto tammaki i naa Loo Moses. Paul e taratara maa te ora maaoni raa see sura i ttama maa i ttama naa e tautari ki naa Loo Moses. A ia e hakatonu ma te ora te tama e tonu imua TeAtua ki mee maa ttama naa e iloa hakaraaoi iloo i Christ. Tevana iaa e mee naa tama i naa lotu iloto Galesia, teenaa se matakaaina i laro te roorosi Rome e tuu i Asia Minor, e hai maa naa taratara Paul raa e ssara. Naa tama naa e hai maa taatou ki tautari hoki ki naa Loo Moses ki ttonu naa ora taatou imua TeAtua.
Te Pas Paul ki naa tama i Galesia ni sissii ki hakaahea mai naa tama ni usuhia te taratara hakareeresi nei no illoa hakaraaoi i Christ. Paul e kaamata tana pas nei no taratara i aa ia se tama ni tukua TeAtua ki heheuna ia ma se aposol Jesus Christ, teenaa maa ia ni tukua ki hakaea te Lono Taukareka raa ki naa tama teelaa seai ma ni Jew. Ki oti raa a ia ku hakammahi ana taratara maa te ora te tama e tonu koi imua TeAtua ki mee maa ttama raa e iloa hakaraaoi i Jesus Christ. A ia e hakaoti ana taratara raa no mee maa naa tama e lotu maaoni raa e ttaka ma te tiputipu te manava laaoi, teenaa i naa tama naa e illoa hakaraaoi iloo i Jesus Christ.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas nei 1.1–10
Paul e heheuna ma se aposol 1.11—2.21
Te manava laaoi TeAtua 3.1—4.31
Ttiputipu ma naa heuna naa tama e ttaka ma Christ 5.1—6.10
Naa taratara hakaoti 6.11–18
1
A nau Paul, ni kannaatia Jesus Christ laaua ma TeAtua Tamana, te Tama ni hakamasike Jesus i te mate, ki heheuna nau ma se aposol; nau ni see kannaatia maa ni tama koi. Naa taaina ma naa kave katoo taatou i te kina nei e pureppure atu maatou hakapaa ki kootou, te kanohenua TeAtua e nnoho i Galesia.
Nau e taku maa TeAtua, te Tamana taatou, aa TeAriki Jesus Christ, ki roorosi hakaraaoi ki kootou ki nnoho laaoi kootou.
Christ ni mee ki mate Ia ki uiia taatou i naa haisara taatou, teenaa ki see laavea taatou naa vana e hakallika teelaa e ssura i te ssao hakallika nei. Te Tama naa ni mee peenei i teenei ko te hiihai TeAtua, te Tamana taatou. Taatou ki hakanau i TeAtua i te kau saaita hakkaatoa! Amen.
Teelaa se Lono Taukareka koi tokotasi.
Nau e teki iloo i kootou! I loto koi te tamaa saaita nei raa, kootou kunaa ffuri are no tiiake kootou TeAtua, te Tama ni aru atu ki kootou i Christ e llee tana manava i kootou. Kootou ku ffuri are no tautari ki naa akonaki sara, ka haia kootou maa teenaa ko te Lono Taukareka. Maaoni iaa, see hai lono taukareka sara, teelaa se Lono Taukareka tokotasi koi. Nau e taratara atu te mee nei i naa pisouru kootou ku vvare hakaoti i naa hakarereesia kootou aaraa tama, teenaa e hai ma ki hurisia laatou naa taratara te Lono Taukareka i Christ. Aa niaaina maa maatou, aa seai ma se ensol, e hakaea atu ni taratara e kkee ma te Lono Taukareka teelaa ni hakaea atu maatou ki kootou raa, nau e taku maa ttama e kauatu naa taratara naa ki hakkaitoaina TeAtua ki hakallono isu ia i te kina te mate! Maatou ni tarataraina maatou te mee nei imua, aa teenei nau ku hakaahe atu hoki ki kootou: Ki mee maa se tama e hakaea atu ni taratara e kkee maa te Lono Taukareka teelaa ni tautari kootou imua raa, nau e taku maa ttama naa ki hakkaitoaina TeAtua ki hakallono isu ia i te kina te mate!
10 E aa? Kootou e hakannoo raa nau e mee koi ma ki hakanau te henua iaa nau? Seai iloo! Nau e hiihai maa TeAtua ki hakanau iaa nau! Kootou e mmata maa nau e mee koi ma ki fiaffia te henua iaa nau? Ki mee e maaoni maa nau koi hai ma ki mee nau peenaa raa, teenaa nau seai se tama e heheuna maa Christ.
Paul ni kannaatia ki heheuna ma se aposol
11 Aku taaina ma aku kave nei, nau e hiihai maa kootou ki illoa maa te Lono Taukareka e hakaea nau nei ni see kaumai se tama. 12 Nau ni see too naa taratara nei i ni tama, aa see mee hoki maa naa taratara nei ni akonakina mai ni tama. Teelaa ko Jesus Christ tana tino, teenei ni huri mai naa mee nei kiaa nau.
13 Kootou kunaa llono are i aku sosorina imua, i taku sao ni lotu i te lotu naa Jew raa ka mee pakavaina a nau te kanohenua TeAtua. Acts 8.3; 22.4-5; 26.9-11 14 I taku tautama nei raa, nau nei e taka vaamua i aku hakamakkii ka lotu ki TeAtua i te ara naa Jew raa e lotu. See hai tama e tae ki aku tautari hakappuru ki naa vana naa tippuna maatou imua. Acts 22.3
15 Nau ni nootia TeAtua i taku saaita seki haanau mai are, no kannaa mai ki heheuna nau iaa Ia. Aa i tana saaita ni hiihai 16 ma ki huri mai tana Tama raa kiaa nau, teenaa ki hakaea nau te Lono Taukareka iaa Ia raa ki naa tama teelaa seai ma ni Jew raa, nau ni see hano ki se tama ma ki akonaki mai kiaa nau. Acts 9.3-6; 22.6-10; 26.13-18 17 Nau ni see hano hoki ki Jerusalem no mmata i naa tama e heheuna ma ni aposol imua iaa nau. Nau ni hanotonu are ki Arabia, araa ahemai iloo nau ki Damascus. 18 Imuri are i naa setau e toru raa, nau ni hano ki Jerusalem no too taratara i Peter, teenaa noho iloo nau aku wiki e lua ma ia. Acts 9.26-30 19 Nau ni see hai aposol hoki ni mmata, teenaa ko James koi, te taina TeAriki.
20 Aku taratara e sissii atu nei ni taratara maaoni. TeAtua e iloa maa nau see hakareeresi!
21 Kimuri raa, nau ni hano ki Syria ma Silisia. 22 I te saaita naa raa, te kanohenua TeAtua i Judea raa ni see illoa hakaraaoi iaa nau. 23 Naa tama naa ni illoa koi i naa taratara aaraa tama peelaa: “Te tanata ni mee pakavaina a ia taatou raa, teenei ku hakaea i te hakatina teelaa ni haia a ia ma ki seua imua!” 24 Teenaa naa tama naa ni ffuri no hakanau i TeAtua iaa nau.

1.13 Acts 8.3; 22.4-5; 26.9-11

1.14 Acts 22.3

1.16 Acts 9.3-6; 22.6-10; 26.13-18

1.18 Acts 9.26-30