HEBREWS
TE PAS E SISSII KI NAA HEBREW
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te Pas e sissii ki naa Hebrew e sissii ki te kaavena naa tama te lotu teelaa ku tauppiri koi ki tiiake naa lotu laatou, i te aa, ku tammaki iloo naa tama ku ffuri atu no taratara hakallika i laatou. Te tama e sissii te pas nei e sissii atu ki naa tama naa ki seai iloo ki tiiake te lotu, teenaa maa Jesus Christ e taka ma te tiputipu maaoni TeAtua. Te pas nei e huri mai naa tahito taratara e toru: Te taratara mua raa e mee maa Jesus ko te Tama TeAtua teelaa e taka no taka hakaoti. A Ia ni lavatoa te mee ki hakallono isu Ia i aa ia e hiihai maa Ia ki hakannoo ki naa taratara TeAtua. Jesus e takoto i aruna iaa i naa pure TeAtua i te ssao imua, i aruna i naa ensol, aa i aruna i Moses hoki. Te ssoa te taratara raa e mee maa Jesus ni hakanohoria TeAtua ma ko te maatua e noho no noho hakaoti; a Ia e takoto i aruna iaa i naa maatua i te ssao imua. Te ttoru naa taratara raa e mee maa Jesus ni mate ki hakassaoria naa tama te lotu raa i naa haisara laatou, aa ki ttaka naa tama naa see mattaku, aa ki hakassaoria laatou i naa mahi te mate; teenaa Jesus raa ko te Maatua Hakamau teelaa e hakaora maaoni naa tama te maarama nei. Teenei ko te ora naa Hebrew raa e hai maa e sura i naa manu laatou e hakaara i te Hare Tapu.
Te pas nei e hakatuu i te haimahi naa hakataakoto aaraa tama hakamaatua i Israel imua (sapta 11), teenaa te tama e sissii te pas nei e hiihai maa naa tama e ppau te pas nei ki mau naa hakataakoto laatou i TeAtua, aa i te sapta 12-raa, a ia e sissii ki naa tama naa ki hakannoo peenaa ki naa taratara TeAtua ka ttoka tonu laatou ki Jesus, aa laatou ki nnoho hakalavatoa ma naa haaeo teelaa ma ki mee no pakkuu ake ki laatou.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas: Ttiputipu TeAtua e takoto i Christ 1.1–3
Christ e takoto i aruna naa ensol 1.4—2.18
Christ e takoto i aruna Moses ma Joshua 3.1—4.13
Christ ko te Maatua Hakamau 4.14—7.28
Te taratara hakamaatua Christ raa se taratara e lasi 8.1—9.22
Te mate Christ raa se vana hakamaatua iloo 9.23—10.39
Te hakataakoto i TeAtua 11.1—12.29
Te tiputipu e hiihai ai TeAtua 13.1–19
Te taku hakaoti 13.20–21
Naa taratara hakaoti 13.22–25
1
Te taratara TeAtua e hakasura iho i tana Tama
Imua iloo raa, te kau taratara TeAtua ni tarataraina ana pure raa ki naa tippuna taatou i te lopo saaita. Aa i naa aso hakaoti nei raa, naa taratara TeAtua naa ku tarataraina mai tana Tama. TeAtua ni penapena te lani ma te kerekere iloto naa mahi tana Tama naa. Teenaa ko tana Tama ni tuku ma ki oti ku taaohi naa mee hakkaatoa. Te ttia TeAtua raa e too tana maasina iaa Ia, aa te tiputipu TeAtua raa e takoto iaa Ia, teenaa te kerekere ma te lani e tauhia a Ia ki takkoto peenaa ki tana taratara e haimahi. I tana saaita ni oti te hookii tana ora ki lavaa te uiia naa haisara naa tama te maarama nei TeAtua raa, a Ia ni noho hakamaatua i te vasi hakamaatau TeAtua Haimahi i te lani.
Christ e takoto hakamaatua i aruna are naa ensol
Te Tama TeAtua raa ni tukua ki takoto hakamaatua i aruna naa ensol, e mee pee ko tana inoa ni kauake TeAtua raa hoki e takoto hakamaatua iaa i naa inoa naa ensol. I te aa, TeAtua ni seai iloo ki mee ake ki se ensol peelaa: Ps 2.7; 2 Sam 7.14; 1 Chr 17.13
“Koe naa ko taku tama;
te aso nei, i te aso nei, nau ku mee ma se Tamana iaa koe.”
TeAtua hoki ni seai iloo ki pesi se taratara maana i se ensol peelaa,
“Nau ma ki mee ma se Tamana aana,
aa te tama naa ma ki mee ma se Tama aaku.”
I te saaita TeAtua ni noho ki kkave mai tana Tama mua ki te maarama nei raa, a Ia ni mee tana taratara peelaa: Deut 32.43 (LXX)
“Naa ensol hakkaatoa TeAtua raa ki lotu i te Tama naa.”
Tevana iaa TeAtua ni mee tana taratara peelaa i te vasi naa ensol: Ps 104.4 (LXX)
“TeAtua ni penapena ana ensol raa ki mee ma ni matani,
aa naa tama e heheuna iaa Ia raa ki mee ma ni ahi.”
I te vasi tana Tama raa iaa, TeAtua ni taratara peelaa: Ps 45.6-7
“Too Nohorana, TeAtua, ma ki takoto no takoto hakaoti!
Koe e tuku laaoi i too kanohenua, i aa koe e hakasura te tiputipu e tonu.
Koe e hiihai ki te tiputipu e tonu,
aa koe see hiihai iloo ki te tiputipu e hakallika.
Teenaa ko te vana TeAtua, te Atua e lotu ai koe naa, ni tini iaa koe
no haka tapuria koe ki te kaakaa te manava hiahia,
i aruna naa tama e ttaka ma koe.”
10 TeAtua ni taratara hoki peelaa: Ps 102.25-27 (LXX)
“Imua iloo raa, TeAriki, koe ni penapena te kerekere nei,
aa koe ni penapena naa papallani ki oo tino rima
11 Naa mee naa ma ki oti ku oo no seai,
aa koe iaa ma ki takoto koi peenaa;
naa mee naa ma ki oo no hakallika pee ko naa hekau ku tuai.
12 Naa mee naa ma ki haatua a koe ma se kkahu e mattoru ku tuai,
aa naa mee naa ma ki suia pee ko naa hekau ku tuai.
A koe iaa ma ki takoto koi peenaa,
aa too ora ma ki takoto no takoto hakaoti.”
13 TeAtua ni seai iloo ki mee ake ki se ensol i ana ensol raa peenei: Ps 110.1
“Kau no noho i taku vasi hakamaatau,
ki tae iloo ki taku saaita ma ki tukua a nau naa tama e tautau haaeo ma koe naa i laro oo tapuvae.”
14 Naa ensol raa e heheuna peehea? Teenaa ni aitu e mee naa heuna TeAtua. Naa ensol raa e heunatia mai TeAtua ki tokonaki ki naa tama e nnoho ki hakassaoria.

1.5 Ps 2.7; 2 Sam 7.14; 1 Chr 17.13

1.6 Deut 32.43 (LXX)

1.7 Ps 104.4 (LXX)

1.8 Ps 45.6-7

1.10 Ps 102.25-27 (LXX)

1.13 Ps 110.1