FILEMON
TE PAS PAUL KI FILEMON
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Filemon se tama hakamaatua i te lotu i Kolose, a ia e mee tana poe e ttapa ma ko Onesimus. Tana poe naa ni tere no mmuni iaa ia no hano iloo no ttiri i Paul, e moe i te hare karapusi. Te manava Onesimus ni hurisia Paul no lotu ia i TeAtua. Te Pas Paul ki Filemon ni sissii ki taratara ake ki Filemon ki hakaahe ake tana poe raa no ttaka laaua. Paul e sissii ki Filemon ki hakaari ake i Onesimus ku heunatia atu ia ki ahe atu kiaa ia, aa i te saaita tana poe naa e tae atu raa, Filemon ki mmata ake hakaraaoi kiaa ia. A ia ki see mee koi maa ia ki huri atu no mmata ake hakaraaoi ki tana poe naa maa i aa ia ku aroha i ttama naa; a ia ki mmata ake hakaraaoi kiaa ia i ttama naa ku mee ma se taina aana iloto te lotu.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas nei 1–3
Paul e hakanau i Filemon 47
Paul e purepure ake ki Filemon i Onesimus 8–22
Naa taratara hakaoti 23–25
1
A nau Paul, e sissii atu te pas nei. Nau e karapusi i aa nau e heheuna maa Jesus Christ. Timothy, taatou taina, e noho ma nau i te kina nei.
Nau e sissii atu kiaa koe, Filemon, maaua soa e heheuna hakapaa ma maaua. Maaua e sissii hoki te pas nei ki naa tama te lotu e lotulotu iloto too hare, aa ki maaua kave, Appia, aa ko Arkipus, te tama e heheuna hoki maa Christ. Col 4.17
Maaua e taku maa TeAtua ki mmata ake hakaraaoi ki kootou ki nnoho laaoi kootou.
Te laaoi ma te hakataakoto Filemon i TeAtua
Filemon, taku taina nei. Aku saaita katoo e taku ki TeAtua raa, nau maraa e maanatu peenaa kiaa koe ka hakanau nau i TeAtua. I te aa, i aa nau e lono i naa tiputipu too manava laaoi i naa tama katoo TeAtua aa maa i too hakataakoto tonu i TeAriki Jesus. Nau e taku maa naa hakataakoto hakapaa taatou i TeAtua raa ki tosi naa illoa taatou i te lopo mee taukalleka TeAtua ma ki kaumai, i taatou e lotu i Jesus Christ. Taku taina nei, nau e hiahia i aa koe e manava laaoi i naa tama TeAtua. Taku manava e usuhia iloo i oo tiputipu. Naa tama te lotu i te kina naa e fiaffia iaa koe.
Onesimus
Teenei ko taku vana ma ki see ppore te mee atu ma se aa a koe ki mee, i taaua e mee ma se haanau maaoni iloto te haanauna Christ. Tevana iaa, i aa nau e llee taku manava iaa koe raa, teenaa nau ma ki vasiri atu hakaraaoi koi kiaa koe. Teenei ko nau, Paul, se tama e tukua ki haia naa heuna Jesus Christ, aa teenei ku karapusi iaa nau e haia a nau ana heuna. 10 Teenei nau ku taratara atu i Onesimus. Nau nei ku mmata maa ia se tino tama aaku, i aa ia ni huri no lotu i taku saaita ni hakaea ake te Lono Taukareka raa iloto te hare karapusi. Col 4.9 11 Imua raa a ia ni seai tana vana e taunai kiaa koe, aa teenei taaua ma ki tokonakina a ia i naa heuna taaua.
12 Nau e llee iloo taku manava i te tama nei, teenei a ia ku heunatia atu nau ki ahe atu kiaa koe. 13 Nau ni hiihai maa te tama nei ki tauhia a nau ki nnoho maaua ki tokonaki mai a ia ki aku heuna e mee i te kina nei, teenaa ki sui too sao, i taku saaita e moe iloto te hare karapusi. 14 Tevana iaa, nau see hiihai maa koe e ppuratia a nau ma ki tokonaki mai koe kiaa nau. Teenaa ko tevana te tama naa ni see tauhia a nau. Nau see hiihai maa nau ki taratara atu maa koe ki mee peelaa. Seai. Nau e hiihai maa koe ki hai ki too tino maanatu.
15 E maaoni, Onesimus ni tere no mmuni tana tamaa saaita iaa koe imua. Tevana iaa TeAtua ni iloa maa ia ma ki oti ku ahe atu no nnoho hakaoti koorua. 16 Saaita nei a ia ku see mee koi ma se poe; a ia ku mee maa ko too taina maaoni. Nau e llee iloo taku manava iaa ia, aa nau e iloa maa koe hoki ma ki llee too manava iaa ia, i te aa, i aa ia ku see mee koi ma se poe aau; a ia naa ku mee hoki ma se taina maaoni aau i koorua e tautari hakapaa i Christ.
17 Ki mee koe e mmata maa taaua e vaisoa maaoni, koe ku hakaahea atu Onesimus ki nnoho koorua, e mee pee ko koe e mee kiaa nau. 18 Ki mee ni vana aau ni hakassaraina a ia, ka mee hoki ana mee ni too iaa koe aa ni see sui atu, koe ku tiiake mai naa mee naa ki suia a nau. 19 Nau ku sissii atu te taratara nei ki taku tino rima soko nau: A nau, Paul, ma ki suia a nau oo mee naa. (A koe iaa ki see ssiri i aa nau ni tokonaki atu ki taka koe maa te ora maaoni. Koe naa are e tau te suia mai nau.) 20 Taku taina nei. I loto te Inoa Christ, koe ki haia mai koe taku mee e vanaatu nei. Haia taku manava ki taukareka, i taaua nei se haanau iloto Christ.
21 Nau e sissii atu taku pas nei i aa nau e iloa maa koe ma ki haia mai koe taku vana e mee atu nei. Nau hoki e iloa maa oo vana ma ki mee raa ma ki ttoe iaa i aku vana e mee atu nei. 22 Telaa mee hoki. Seeia mai hakaoti se kina ki hanatu nau no noho. Nau e iloa maa nau ma ki hakaahea atu TeAtua ki kootou, i te aa, i kootou e taku peenaa ki TeAtua ki hanaa nau i te hare karapusi.
Naa taratara hakaoti
23 Epafras e nnoho maaua i te hare karapusi nei, i aa ia se tama e heheuna hoki maa Jesus Christ. Col 1.7; 4.12 24 Naa tama hoki e heheuna maatou hakapaa i te kina nei e pureppure atu ki kootou. Laatou naa ko Mark, Aristarkus, Demas, aa ko Luke. Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39; 19.29; 27.2; Col 4.10,14; 2 Tim 4.10,11
25 Nau e taku maa TeAriki Jesus Christ ki taka ma kootou.

1.2 Col 4.17

1.10 Col 4.9

1.23 Col 1.7; 4.12

1.24 Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39; 19.29; 27.2; Col 4.10,14; 2 Tim 4.10,11