JAMES
TE PAS JAMES
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te Pas James e takkoto te kau taratara akonaki teelaa e sissii ki “naa tama hakkaatoa TeAtua e ttaka masseu ki naa kina katoo i te maarama nei”. Te tama e sissii te pas nei e taratara hakaraaoi iloo ki mallama ana akonaki i naa tiputipu ma naa sosorina te tama e lotu. A ia e taratara i te kau vana pee ko te nnoho hai mane aa te nnoho hakaaroha, naa usuhia te tama i te vana e hakallika, te sosorina e taukareka, te maanatu hakallika i telaa tama, te hakataakoto te tama i TeAtua ma ana sosorina, te taratara ki te taratara e kee, te atamai maaoni, te hakatauttau ma aaraa tama, te manava e ahu ma te manava e taka seemuu, te hakatonutonu aaraa tama, te manava hikkahi, te noho e noho hakalavatoa, aa naa taratara i naa taku te tama.
Te pas nei e taratara hakaraaoi iloo maa te hakataakoto te tama i TeAtua ki hanotonu ma ana sosorina, i teenaa ko naa tiputipu te tama e lotu maaoni.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas nei 1.1
Te lotu ma te atamai maaoni 1.2–8
Te nnoho hai mane ma te nnoho hakaaroha 1.9–11
Kootou mmata ki see usuhia kootou ni vana e hakallika 1.12–18
Hakannoo ki te taratara no hakasura te tiputipu e tonu 1.19–27
Kootou ki see hirihiri tama 2.1–13
Te lotu te tama ma ana sosorina 2.14–26
Te tama e lotu ki hakamattoni ana taratara 3.1–18
Te tama e lotu ma naa tiputipu te maarama nei 4.1—5.6
Te kau akonaki 5.7–20
1
A nau James, se tama e heheuna maa TeAtua, aa maa TeAriki Jesus Christ. Mt 13.55; Mk 6.3; Acts 15.13; Gal 1.19
Nau e sissii atu te pas nei ki kootou, te kanohenua TeAtua e ttaka masseu ki naa kina katoo i te maarama nei.
Te lotu ma te atamai maaoni
Aku taaina ma aku kave nei. Kootou ki fiaffia i naa ttiri kootou i te kau haaeo. I te aa i kootou e illoa maa naa haaeo naa e hahaaite te haimahi naa hakataakoto kootou i TeAtua. Saaita naa hakataakoto kootou naa ma ki ttipu ake no haimmahi raa, kootou ma ki lavatoa te nnoho ma naa haaeo naa. Kootou ki hakalavatoa te nnoho ma naa haaeo naa, ki see usuhia kootou no mee te lopo vana see ttonu, ki ttonu kootou aa ki kaatoa naa ora kootou. Aa ki mee maa se tama i kootou see atamai, a ia ki taku ki TeAtua, i TeAtua ma ki kauake te atamai naa. I te aa, i TeAtua se tama e kaimaarie. A Ia e hookii vare ki naa tama katoo e kainnoo ake. Tevana iaa, i too saaita e taku raa, koe ki iloa maa naa mee aau e kainnoo naa ma ki kauatu TeAtua. Koe seai iloo ki mamaanatu tammaki maa oo mee naa ma ki hainattaa te kauatu. Ttama e mamaanatu tammaki raa e mee pee ko naa hakahua naa peau i te moana i naa oko te matani. 7-8 Naa tama peenaa, teenaa see lavaa te hakatonu naa mannatu laatou aa see illoa maa laatou ki mee peehea; naa tama naa ki see mannatu maa laatou ma ki too ni mee maa laatou i TeAriki.
Naa tama e hai mane ma naa tama e nnoho hakaaroha
Naa tama te lotu e nnoho hakaaroha raa ki fiaffia i te saaita laatou e hakassuratia TeAtua maa laatou ni tama e hai hekau. 10 Aa naa tama te lotu e hai hekau raa ki fiaffia i te saaita laatou e hakassuratia TeAtua maa laatou ni tama e nnoho hakaaroha. I te aa, naa tama e hai hekau raa ma ki maaoha no mmate pee ko naa laakau vao. 11 Te laa raa e sopo ake ma te vvela no tuunia naa laakau e ssomo, teenaa naa kaute naa laakau naa ma ki mmate no maaoha ki laro, aa te tiputipu e hakaoti manava naa kaute naa ku seai. Peelaa hoki naa tama e hai hekau raa ma ki mmate i naa sassare laatou ka mee naa heuna laatou. Is 40.6-7 (LXX)
Naa hakataakoto taatou i TeAtua ma ki haaiteria
12 Naa tama e hakataakoto tonu i TeAtua i naa saaita laatou e haaiteria raa, laatou ki fiaffia. Saaita laatou ku oti te hahaaiteria raa, laatou ma ki suia TeAtua ki tana ora ni purepure ake ki naa tama e laaoi iaa Ia. 13 Ki mee te henua e haaiteria ni haaeo peenaa, laatou ki see mee ni taratara maa laatou peelaa, “Nau e hahaaiteria TeAtua.” Seai. I te aa, TeAtua see lavaa te hahaaiteria te vana e hakallika, aa tana tino see iloa te hahaaite tama. 14 Tevana iaa te henua ma ki usuusuhia i te saaita laatou e ffuri no mee naa vana hakallika e oti manava ai laatou. 15 Teenaa naa vana hakallika e oti manava ai laatou naa ma ki oo ake no llasi ka hakassura naa haisara, aa te saaita naa haisara naa e oo ake no llasi, teenaa te mate ma ki sura.
16 Aku taaina ma aku kave nei, kootou mmata ki see hakarereesia kootou. 17 Te kau mee e taukalleka taatou e ssura mai i te lani. Teenaa ni mee e oomai i TeAtua, te tama ni hakamaasina naa lamu te lani. A Ia see iloa te hurihuri ni vana maana ma ki hakapoouritia taatou. 18 I tana tino hiihai, taatou ni hakaoratia a Ia iloto naa mahi te taratara maaoni, ki nnoho taatou pee ko ana tama mua i ana mee katoo ni penappena.
Hakannoo ki naa taratara TeAtua
19 Aku taaina ma aku kave nei. Kootou ki illoa maa naa tama katoo ki hakannoo hakaraaoi iloo ki naa taratara e kauake, tevana iaa laatou ki see osooso taratara ka palilliri naa maaisu laatou, aa laatou ki see lotolloto nauhie. 20 I te aa, te saaita te tama e loto raa, a ia ma ki see lavaa te hakasura te tiputipu e tonu TeAtua e hiihai. 21 Teenaa kootou ki tiiake naa sosorina e kerekkere kootou e hakamannani naa. Kootou ki tiiake hoki naa sosorina tippua kootou e mee naa, aa kootou ku tuku ki naa vana TeAtua. Kootou ku toa kootou naa taratara TeAtua e ppono ki loto naa hatumanava kootou, i kootou ma ki lavaa te hakasaoria naa taratara naa.
22 Kootou see mee maa kootou e hakannoo koi ki llono kootou i ana taratara; kootou ki tautari hoki ki naa taratara naa. Kootou see hakalellesi ki kootou soko kootou. 23 Ttama e hakannoo koi ki naa taratara aa see tautari ki naa taratara naa raa, e mee pee ko te tama e ttoka i te mmata raa ki kite ia i ana tiputipu. 24 Aa i tana saaita ni hakataha i te mmata raa, a ia ku ssiri hoki i ana tiputipu. 25 Tevana iaa, te tama e ttoka hakaraaoi ki ilotia a ia naa Loo TeAtua e hakasao te tama raa, ttama naa ma ki haia hakaraaoina TeAtua i ana vana katoo e mee. I te aa, i aa ia e hakannoo hakaraaoi iloo ki naa Loo naa. A ia see mee maa ia e hakannoo koi aa ma ki oti ku ssiri, seai. A ia maraa e tautari ki naa Loo naa.
26 E hai tama i kootou e maanatu maa ia se tama e lotu? Ki mee koe see roorosi hakaraaoi too maaisu, taau naa seai se lotu maaoni, aa koe naa ku hakareeresi kiaa koe soko kkoe. 27 Te lotu TeAtua Tamana e vana maa te lotu e matahua aa e maaoni raa e tiputipu peenei: Taatou ki tokonaki ki naa tamalliki ku oti te mmate naa maatua laatou aa ma naa puruna haahine ki see nnoho hakaaroha laatou. Taatou ki roorosi hoki ki see usuhia taatou no mee naa vana see ttonu te maarama nei.

1.1 Mt 13.55; Mk 6.3; Acts 15.13; Gal 1.19

1.11 Is 40.6-7 (LXX)