9
Undu tuku anko a ina inkindirr wa nggo bwu ku abi ko na angu ba
Ingga si su unushirr mu ki itu mungga hen? Ni si su uni ko na angu ka Kristi hen? Ingga si hi Yesu Atiko munta wa hen? Ni si tsarr imba iyo isisurr na Atiko ku hen? Abanu ti kye di ingga i si su uni ko na angu hen, imba hi di ingga su uni ko na angu. Imba yo si inkindirr yi nggo i tsarr di ingga i na undu ni imba ba.
Uwanggo yo di si ikasa mungga yi ku abangga ba nggo a di nga ni di bɨ ingga kye. Imba kye di anko a ri ni so wa a si bwu ki inta hen? Nu nggo abi ko na angu abanu ba, na amuyirr ba Atiko ba, na ani Biturr, a di gri amba ambarr ba kye na ba nu uzirr ku, imba kye di anko a igarr ni na meme wa a si bwu ki inta mi meme hen? Imba kye di inta ngga, tuku Barrnaba sa abi na undu na ango munta bari ni ka ri?
Abi ta iku angga di han atu ambarr? Unushirr wa nggo di ttu ikiri uwa yo si di ri yi hen? Abi ho aminta a si di so àmà asisa wa hen? Ingga si ko re nu ukyekye umungga mu hen. Are ka Musa ka a si da meme yo hen? Are ka Musa ka a da zizo di: “Alando ti ko tsi ikpu aba bu si ttu ku angu ka na han wa ni ta ingbingbi ikpu yi hen. Imba kye da Abachi à da ni itu i ilando yo mre? Iya.” 10 A so re na atu amunta mi meme, na charr unto ukuma ki inta meme di, “Uwanggo nggo do nu uwanggo nggo a na undu ni ikiri bu so kye anko a ikiri wa di aba a taka ri.” 11 Nggo inta i da ki imba ure ku Abachi ku nggo, i si nâ ti inta i ttu si Izhi i Abachi mu ni imba ba. I si ta wre inta bu kpa inkindirr numa zizi ni imba ba hen? 12 Abanu ti se na anko a ikpa inkindirr ni imba ba, inta mi ka si kpa inkindirr meme hen?
Inta nise na meme kye ni imba ba azhi ayirr, inta si zha ina inkindirr yi nggo i ta vri ku unuma isisurr ni han ma ni iga Kristi hen. 13 Imba bu hi di abangga ba nggo di na undu nu Uki ku Ibarr Abachi ku a di ri ila imbarr yi zhi nabo yo. Abi na undu na akikre ka ito ankpurr ka a di kpa iri imbarr yi zhi nabo yo. 14 Na anko ayiyirr ama yo, Atiko wa da di abi da Ure ku wre a bu kpa ila imbarr yi zhi nu undu ukuma yo.
15 Ingga nise na meme kye, ni si ko charr di imba bu ni ingga aseki mu hen. Ingga ka ttu mu, nu nggo ingga bu ka inggurr anke̱ imungga yi ta yo. 16 Ingga sama ni inkindirr numa i inggurr anke̱ nggo i mri ida ure ku Abachi ku. Undu mungga ku nggo Abachi à ba sa ki ingga ni itu, u su ku bre Ure ku wre ku yo nggo ingga ko na. Uje mungga nggo ingga ka si da ure kuma hen. 17 Ingga ti ko na ku ikpanye i isisurr imungga, meme ingga i ta si na azadi. Ingga ti si so na undu ku ku ikpanye i isisurr mungga hen, ingga ta na su undu unggo ku nggo Abachi mu à ni ingga na ku. 18 Angginggi ta si azadi mungga ka? Isu isisurr mungga inggi i si nggo ingga ko da Ure ku wre ku sama ni tsutsarr undurr unuma, ni si so zha inkindirr yi nggo ingga hi di i ka si si imungga hen.
19 Ingga si su ugarr a undurr hen. Ingga su uvuvurr ingri mu, ni ka itu imungga yi ki ugarr a anishirr wre ki ingga bu gri anishirr shishemi nga na Abachi ku. 20 Ingga ti ko na undu na anu Yahuda ba ingga di na nâ ti ingga si ani Yahuda, wre ki ingga bu gri ba nga na Abachi ku. Ingga ti se nu umi ku abangga ba nggo di kye anko a ikpa ttungo ambarr wa zhi na are ka nggo, ingga di na nâ ta si nggo aba mi di na, wre ki ingga bu gri ba nga na Abachi ku. 21 Nggo ingga ti so na abangga ba nggo a si so ga Are ka Musa ka hen, ingga i ba ttungo ni ga are yi, wre ki ingga bu gri ba nga na Abachi ku. Ingga si di kpamusu na are ka Abachi ka jiji mu hen. Are ka Kristi ka mu a gri isisurr mungga yi. 22 Ingga ti se nu umi ku abangga ba nggo a si kri ngbangba ni iyo isisurr yi hen, ingga di ka itu imungga yi ki nâ ta si unuma nu umi umbarr ku, wre ki ingga bu gri ba nga na Abachi ku. Ingga di cha ukpa ni na, nâ ta si anishirr ba nggo ingga i se na ba nggo, wre ki ingga bu na meme ni kpa abanu ttungo. 23 Ingga so na meme ku Ure ku wre ku yo, wre ki ingga mi bu kpa azadi ka undu ka na Abachi ku.
24 Imba hi da anishirr shishemi di kru kye, unushirr uyirr yo di kru mri, na di kpa azadi. Imba bu kru ukru ku nggo imba ta kru mri, ni ka kpa azadi ka.
25 Anishirr ba nggo di rri ni irro kye a di vu itu gri, wre ba bu kpa anzɨ wa nggo a si taka kurr sese hen. Uwa ta si inta nanko, anzɨ amunta wa a si si angga nggo taka na ki ndanda hen. A ta kurr sese. 26 Ingga si so kru ila mu tankpa hen. Ingga si di tsi nâ ta si undurr wa nggo di hlo unddunddu hen. 27 Ingga i tsutsarr ukpa umungga ku ni na ku ki ugarr, wre ku nu ugo ku nggo ingga da ku abanu Ure ku wre ku, Abachi à si taka ni da di ingga si ga adu a ukru wa zizi hen.