10
Imba du ina anazhi
Amuya, imba bu si kpamusu hen, ni ssu hi inkindirr yi nggo i la na ábáchí amunta ba ba na ankpuji wa ni ikuchi yi. Abachi à du akpa a ji ni ttu ba, aba wemi a zirr na aza na cha inyi wa. A zzu ba na amasirr wemi ki abiga Musa na akpa tuku inyi wa. Aba wemi a ri ila iyiyirr ima yi nggo Abachi à nu ba zhi nu unkplassu ku ukyekye umaku, na so amasirr wa nggo Abachi à du wa a ji zhi ni ingbinta yi nggo i di zirr ga ba nggo. Ingbinta ima yo i si Kristi wa ku itu ima. Nggo abanu ambarr ba shishemi a si su ku Abachi isisurr hen. Meme nggo, na kɨ, aku ambarr wa a ga kurr na ankpuji wa.
Aba a na meme, wre ki inta bu hi ni kru isisu ina undanda nâ ta si nggo anishirr abama a na. Imba bu si kuttu ku ankpunkpu iki nâ ta si nggo abanu nu umi umbarr ku a na hen. Nâ ta si nggo a charr nu ungbamvu ku Abachi ku di, “Anishirr ba a ji so na ri na so, na gru rro irro i ishisha ntankpa mi.” Inta mi bu si ga amba ni rri ni ila ure nâ ta si nggo inkpu imbarr yi a na hen. Na azhi ayirr anishirr ukrɨ iso iha na atarr (23,000) a kɨ ku ila ure imbarr yi. Inta bu si tsarr Atiko wa kye hen. Nâ ta si nggo inkpu imbarr yi a na, ànìwǎ a tse ba ngɨ. 10 Imba bu si di re ngbungbru hen. Abanu a na meme unitu a Abachi wa à ngɨ ba.
11 Aseki akama nggo a la na ba a su ku abanu inkindirr i igba atu. Aba charr ki inta are kama ki inkindirr igba atu, nggo inta so ni ivi ikikre. 12 Undurr wa nggo ti kye du uwa kri ngbangba, uwa bu zirr ndindi wre ku a bu si jaku hen. 13 A tsarr imba kye na anko ayiyirr ama wa nâ ta si nggo a ka tsarr abanu kye ba. Abachi à si uni iyo isisurr nu ure umaku, a si ta du itsarr kye yi mri imba hen, na ta na ki imba anko a idarr cha.
14 Ni ima yo amuya, imba bu ddu ango amba glo ni ina anazhi. 15 Ingga i hi di imba sa anishirr krizhizhi, ima yo di ingga i so re ki imba. Imba han kye na akpambirr, inkindirr yi nggo ingga i so da i si meme yo. 16 Inta ti so nu ukucha* Ukucha ku Abachi ku: Ama a unkunkurr ku grepu wa nggo abiga a di so nyarr ku Abachi na abubo a ri na Agbugba a Atiko wa. ku Abachi ku nggo, inta nyarr ma ni itu yi. Inta ti so mi, iso ima i tsarr da ayiyi a Kristi wa a ga inta. Inta ti ta unfonfo wa ma mi, ina ima i tsarr di inta mi i kpa ukpa ku Kristi ku. 17 Nu nggo inta ga unfonfo uyirr, inta mi i kaki uyirr nu umi ku Kristi ku nu nggo inta i kri shishemi.
18 Kye anishirr bu Israila ba na. Abangga ba nggo a ri aseki ka nggo a gri nga ni ito na akikre ka Abachi ka, a di nggurr bi na Abachi ku. 19 Ingga si ko da di anazhi ba ka ito ankpurr yi a si inkindirr hen? 20 Iya, uwa ta si ito i abangga ba nggo a si hi Abachi hen, i si di na ku Abachi nggo ito ima yi hen, a di na ku anazhi mu ito ima. Ingga di imba bu si nggurr itu bi na anazhi ba hen. 21 Ùwà ka si kpa ukucha ku anazhi ku so na ba, ni kanga ni kpa ukucha Atiko ku so zizo hen. Ùwà ka si ri na agbugba a anazhi wa ni kanga ni ri na Agbugba a Atiko wa zizo hen. 22 Inta ka ti na meme, inta ta du Abachi ki issu. Inta mu mri Atiko wa?
Di nu Abachi inkpinkpye
23 Abanu nu umi umba ku di da di, “Inta se nu ukyekye ku na inkindirr yi nggo isisurr munta i da ki inta.” Ingga ko da ki imba da a si si aseki wemi mu a wre a bu na ka hen. “Inta se nu ukyekye ku na inkindirr yi nggo isisurr munta i da ki inta.” Ingga ko da ki imba da a si si aseki wemi mu a ta gɨ anishirr amunta ki tsa hen. 24 Inta bu si di ri amarr ka atu amunta yo mre hen. Inta bu di ri amarr ka abanu kye ma.
25 Meme ingga ko da ki imba di imba ti re inina nu udu, imba bu ta yi ni si zhi unto ku nggo inina yi i zhi hen. Si di ita inina ima i vri imba isisurr hen. 26 Ungbamvu ku Abachi ku u da di, “Ingbingbru yi tuku aseki ka nggo a se nu umi umaku we a si ba Abachi.”
27 Undurr wa nggo ta si si uniga hen, na yo imba iri ila ni iko ima, imba ti kye iwre imba bu kuma. Imba ti kuma, imba bu ri inkindirr yi nggo a gri ni zu ki imba, ni si du amarr amba ka tsutsarr imba hen? 28 Aba ti da ki imba di a to ku anazhi ankpurr nggo, imba bu si ta yi hen. Si ka ita yi ku amarr amuwa mu hen; kà yi ku amarr ka undurr uwama nggo à re ki imba ni itu i inina yi nggo. 29 Ingga i si da di imba i kye di i si ndanda mu hen. Ingga ko kru di uwanggo nggo a da ku ùwà nggo, uwanggo a ta kye di i si ndanda. Ingga ka na inkindirr yi nggo isisurr imungga nggi i da ki ingga nggo, uwa si anggi mu i ta du ingga si na yi hen di ingga i kru di unuma a kye yi i si ku izizi ka ndanda. 30 Ingga ti nyarr ku Abachi ku inkindirr yi nggo ingga i ri, anggi mu ta du unuma a glo ingga di ingga i na ndanda mi?
31 Ni ima yo, ùwà ti ta so, ka ri, ka na inkindirr inuma, ùwà bu na yi na anko anggo nggo a ta gbyarr ku Abachi asa. 32 Si du uzirr umba ku kaki ingbinta ibwu uza ku anu Yahuda, ka abangga ba nggo si si anu Yahuda hen, ka abiga banu hen. 33 Ingga di zha di ingga ta na wre ku anishirr wemi na aseki ka we nggo ingga di na. Ingga si so zha di ingga ta na wre ku itu mungga yo mre hen. Ingga ko zha ku anishirr we, wre ku Abachi bu kpa inkpu imbarr yi shishemi ttungo.

*10:16 Ukucha ku Abachi ku: Ama a unkunkurr ku grepu wa nggo abiga a di so nyarr ku Abachi na abubo a ri na Agbugba a Atiko wa.