5
Imba abiga i si nâ ta si aminta ba Abachi
Ziza nggo ingga i se ni inkindirr i da ku akikre ba ni inggurr bi imba yi. Nggo ingga mi i su ukukre. Ingga i ka hi iha i Kristi yi ba, ni taka kpa inkpinkpye yi nggo a taka ni inta nggo. Meme ingga tsi ki imba ango, kye aminta ba nggo Abachi à ni imba na ba ni isisurr iyirr na ti Abachi à zha di imba bu na nggo. Ni si na na ti a so nga uwa nggangga mu hen. Si na undu umuwa ku ni zharr inklo hen. Na undu ku na ti ùwà mu i ba ni isisurr umuwa du ùwà ta na ku. Si tsarr anishirr ba nggo a vu ba sa ku ùwà na ango inkpinkpye hen. Iya, na ki ku aminta ba a gurr wa nggo a ta ga wa nggo. Meme nggo u Kristi, Uni ho aminta unkpi wa à ti nga, imba ta turr anzɨ a inkpinkpye wa nggo a si taka kpurr zhi nado hen.
Uwa bu si meme yo, imba aniru abiga atsitsa ba, imba bu kpanye ni so ku akikre ba na achi ambarr. Imba wemi bu ka atu amba wa ki nggi ni na ku ikpa undu. A charr nu ungbamvu ku Abachi ku di,
“Abachi à di ka ku abi gɨ atu,
na di ssu abi ki atu nggi gri zizi nanka.”* Kye zizo Assurre 3:34.
Ka atu amba wa ki nggi ku ukyekye ku Abachi ku, wre ku azhibarr wa ti ma uwa ta gɨ imba ki tsa. Gri ivri imba yi wemi ni nga na Abachi ku, kye isisurr ima yi i si ni imba ba.
Na ni kye! Si so ba kahre hen! Isheta, uni karr imba wa, à so zirr kago nâ ta si iche nggo à so gbru ingginggorr zha undurr wa nggo à ta ta nggo. Kri karrkarr ni iga yi ni si nu ma anko hen. Nu nggo imba i hi di akpambirr abiga ba kago ni ingbingbru yi aba mi a so ki iha yi meme yo.
10 Nu ugo ku iha inggi yi, nggo imba i si ta ki yi ta anko hen, Abachi mu ku uzizi umaku we, à ta ssu aseki ka bi wemi. À ta ni imba ukyekye, wre ku iga imba yi bu kri ngbangba, imba si kuhre hen. A yo imba di imba mi bu sha kpa inkpinkpye ima yi nu Kristi ku. Inkpinkpye yi nggo i taka so se ase na ase. 11 Ukyekye bu si ku Abachi sese! Du yi si meme yo.
Ichi ikikre
12 Sila nggo à zi ingga ni charr ki imba ivi icharr inggi yi. Ingga i hi ma a su uzumburr uni kri ngbangba nu Kristi ku. Ingga zha di imba bu kaki kyekye ni bu da ki imba di uwanggo yo a si uzizi ujiji ku Abachi ku. Kri karrkarr na ku. 13 Amuya amba abiga ba nu Babilo nggo Abachi à hla ba meme nggo a di ingga bu chi imba. Uzumu uniga wa Marrku, uwa mi à da di ingga bu chi imba. 14 Chi ikpambirr kakami, ni chi i abiga Kristi. Abachi bu ni imba nggo i si abiga Kristi isu.

*5:5 Kye zizo Assurre 3:34.