Ungbamvu ku uha ku
Biturr
Ure ku me̱me̱
Biturr à hi di ivi ima yi ni ingbingbru yi i si ntsɨmi (1:13, 14), na charr inkindirr yi nggo i so ku ni isisurr. Nu ungbamvu ku me̱me̱ ku, Biturr à tsarr anishirr ba inkindirr yi nggo a ta na ku iha yi nggo a so ki yi na ango ka abangga ba nggo a si si abiga hen. (Kye 1 Biturr 4:12). Biturr à gbye ku abiga ba utu di abi kpa are abi imu tuku abitsarr abi imu a mirri na abiga ba ba na so gri ba share na anko ajiji wa. Abitsarr abi imu a ti so tsarr itsarr imu imbarr yi, abiga a bu kri gbangba ni iga imbarr yi wre ku abanu a bu hi na ga aza ambarr ka.
Uni charr ungbamvu wa à vri kakami nu nggo abitsarr abi imu ba a bre di Kristi à si ta kanga zizo hen. Uni charr wa à da di Kristi à si nga korr hen wre ku anishirr wemi a bu kasarr ni ila ure imbarr yi bari (3:9).
Aseki atarr angga ka yo a du ma à charr ungbamvu ku: (1) wre ku a bu tto abiga ba du ba a kasi (kye 1:1-21), (2) a bu kisa ku abitsarr abi imu ba (kye 2:1-22), (3) wre ku abiga ba bu surr ashishi ku ikanga i Kristi yi (kye 3:1-18). Ungbamvu ku 2 Biturr ku u zzu ungbamvu ku Yahuda.
Are ka nggo kurr nu ungbamvu ku, na ankla ka nggo a se
Anko ka furr ni iga 1:1-21
Kru isisu i abitsarr abi imu 2:1-22
Inggurr ni itu i ikanga i Kristi yi 3:1-18
1
A si ingga Sima Biturr, uvurr iko tuku uni ko na angu a Yesu Kristi.
Ingga so charr ku abangga ba nggo a ka kpa iyo isisurr inggi yi ni inta ba meme, ku uzizi ku Abachi amunta wa nggo su Uni kpa ttungo wa Yesu Kristi.
Abachi bu na wre ki imba, na ni imba isu kakami nu nggo imba i hi ma ni hi Yesu Kristi, Atiko munta wa.
Iyo tuku ihla i Abachi yi
Abachi ku ukyekye umaku à ni inta aseki ka wemi nggo a ta di inta so na amarr ka ga ma. Inta se na aseki ka wemi nu nggo inta i hi wanggo nggo à yo inta ku yo ni inkpinkpye tuku uzizi umaku nggo. Ni ina inggi yo wemi Abachi à ni inta aseki azizi ankpinkpi ka nggo a da zu du uwa a ta ni nggo. Aseki akama yo a ta nggurr inta bi na Abachi ku, nu uzirr umaku nu nggo inta i ka firr ssuzzu ni ina abubo ki ndanda yi nggo izharr aseki i di gri ku ingbingbru yi nggo.
Nu nggo imba i se ni iyo angu izizi, imba bu ta ukpa ni na aseki angga ka kye ni iso imba yi. Sha ina wre yo ni iyo isisurr imba yi, ni sha ihi yo ni ina wre imba yi. Du ivu ukpa gri i se kye ni ihi yi; ni du ivu isisurr i se kye ni ivu ukpa gri imba yi; ni du amarr ka Abachi a se kye ni ivu isisurr imba yi; ni du ikpanye ni ikpa i se kye na amarr ka Abachi amba ka; ni du ikpanye i se kye ni ikpanye ni ikpa imba yi. Aseki angga ka wemi a ti se ni imba ba na so furr, a ta zi imba di imba i hi Atiko amunta wa Yesu Kristi mri kakami. Undurr wanggo ti sama na aseki akama ni so ima yi, uwa a ta rri so ni ibwu na si ta hi di a ka ngla ila ure ikuchi yi glo ku nu ukpa ba hen.
10 Ni ima yo, amuya amungga, imba bu ta ukpa gbigbi ni tsarr da Abachi a yo imba na hla imba jiji. Imba ti so di na meme, imba i si ta bwu uza ni jaku hen. 11 Aba a taka kpa imba na ango aha kakami, rri kuma ni ittu i sese i Atiko munta Uni kpa inta ttungo wa Yesu Kristi.
12 Uwa a si ni ima yo ingga i di da ki imba ttuttumi, wre ki imba bu si kpamusu na aseki angga ka hen. Ingga hi imba ka hi ka ba, ni kri ngbangba na are ajiji ka nggo imba i wo ka nggo. 13 Ingga kye i wre nggo ingga i ni so tsitsirr ingga bu tto amarr amba ka kasi na aseki akama, wre ki imba bu si kpamusu hen. 14 Ingga i hi na ti Atiko amunta wa Yesu Kristi à da ki ingga di ingga i ki ywhiywhirr i ttu ba. 15 Ingga ta kri karrkarr ni na inkindirr yi nggo ingga ti ttu, imba si ta kpamusu na aseki angga ka hen.
Abangga ba nggo a ki ashishi hi inkpinkpye i Kristi yi nggo
16 Inga i Atiko amunta Yesu Kristi nu ukyekye umaku nggo inta i bre ki imba na yi nggo, undurr mu a si bre ki inta na yi ki uyo hen. Inta i ki ashishi amunta i hi inkpinkpye ima yi. 17 Inta i se nu nggo Aki wa, Abachi à nu ma inkpinkpye yi. Ukorr u zhi na Abachi, Uni Inkpinkpye we wa nu unkplassu ni da di, “Uwanggo yo à si Uzumu ujiji wa, nggo isisurr mungga yi i nyarr na ku kakami.”* Kye zizo Matiyu 17:1-5; Marrku 9:2-7; Luka 9:28-35. 18 Inta i kri ni Yesu ku ni itu igbre a Abachi wa ni ki atu i wo ukorr ku zhi nu unkplassu.
19 Ima yo di inta i kpanye na are ka nggo abi kpa are ba Abachi ba a bre ka nggo. Imba bu si na are kama ki inkindirr irro hen. A si nâ ta a murr uru nggo u so la na abubo anggo nggo a shi ibwu nu ta so la meme yo ma na ambre nggo intsintse̱ ambre yi i ta ssuzzu nggo, nu ta la ki imba ni isisurr. 20 Inkindirr ime̱me̱ inggi i si di imba bu hi di ure ku abi kpa are da ba nggo a charr na angbamvu ka u si si ikpa kasarr i uni kpa are wa mu ku itu ima hen. 21 Ure ku uni kpa are u si di zhi na amarr ka uni kpa are wa mu hen. Iya, Izhi Iwre yi mu i di du anishirr a re zhi na Abachi ku.

*1:17 Kye zizo Matiyu 17:1-5; Marrku 9:2-7; Luka 9:28-35.