2
Abitsarr abi imu a na aseki ndanda
Na ti a si na asese ka akiki munta ba, abi kpa are abi imu a se na ba, uwa a si meme yo abitsarr abi imu a ta ssuzzu ni imba ba. Na ta di do na yi nga ni bre ki imba are ka imu nggo ta na imba ki ndanda nggo, na ta kisa da aba a si hi Atiko wa nggo a re ba nggo hen. Ina ima i ta du ikikre imbarr yi i nga korrmi. Ni ima mi abanu a taka na ga aseki ka ishisha ambarr ka. Ina imbarr ima i ta du anishirr a re are andanda ni itu i anko ajiji wa. Ku izharr inkindirr imbarr yi, abi kpa are bi imu ba ta a re imba na ka imba zhi, wre ba bu kpa inklo. Abachi à ri amarr na ki ba iha ngbangbamu, ziza nggo ikikre imbarr yi i so na anko.
Abachi à si ka abitu ama abi la ure ba mi du hen. À ta ba surr nu udduddu ku uru ku na lo ba ache na akorr a shi ibwu zu bi azhibarr a ibre amu wa. Ingbingbru ikuchi yi mi, Abachi à si ka yi du hen. Abachi à ttu amancha a gu anishirr abangga ba nggo a si hi ma hen. Nuhu nggo à di bre ku anishirr ba di a bu zirr zizi na age̱ ka Abachi, uwa yo na anishirr abanu atangba a si gu nado hen. Abachi à tu ìgbù i Sodomu tuku Gomorra* Sodomu tuku Gomorra: Ìgbù iha yi nggo Abachi à du yi kuhre ku umimi ku anishirr ba. nu uru ki inturu, wre ku anishirr a bu hi inkindirr yi nggo uwa à ta na ku abangga ba nggo a si kru isisu ima yi hen. Abachi à ttu Lotu ssuzzu. Uwa yo à si unushirr uzizi nggo isisurr i vri ma na aseki ka ishisha ka nggo abi kà iwo ba a di na nggo. (Unushirr uzizi uwama à di rri so na ba na di hi na wo aseki ndanda ka nggo a du isisurr izizi ima yi i vri kakami.) Ima yo i tsarr di Abachi à hi nggo uwa a di na, na ddu anishirr azizi ssuzzu ni iha, na zu anishirr amimi ba ku itsutsarr na azhibarr a ibre amu wa. 10 Itsutsarr ima yi i ta si kakami ku anishirr ba nggo a so di na umimi nggo ukpa umbarr ku ila ure ku u zha na na zzu di Atiko à si se hen.
Abitsarr are ka imu abama a gɨ atu, na ga angba na di re kyekye mi na di na aseki ka nggo a zha i na. A si di kru isisu i ire are andanda ni itu i ankpinkpye bu unkplassu ba hen. 11 Abitu ba Abachi ba mi nggo a si kyekye na si ni inkpinkpye mri abitsarr abi imu ba, aba mi a si di glo ba na ashishi ka Atiko hen. 12 Anishirr angga ba di re kisa na are ka nggo a si hi inkindirr ni itu yi hen. A si nâ ta si ininazzu yi nggo i di so sama ni iri amarr, ininazzu yi nggo a na yi ku ihan ta. Na ta di ngɨ ininazzu, aba taka ngɨ abitsarr bi imu angga ba mi meme yo.
13 A ta ki iha han ku iha yi nggo a du anishirr a ki yi nggo. Inyarr imbarr inggi i si di aba bu di na aseki ka ishisha na abi ndende mi. A si inkindirr ishisha nggo abama a ku di so na nyarr ni iri ni imba ba na agbugba a nggurr bi amba wa. 14 A di zha ikye inddunddu amba yo mre. Na di zharr ila ure kakami na si shi na yi hen. A di re anishirr angga ba nggo a si kri ngbangba hen. A du isurr ashishi da aseki a bu si ba ambarr yo mre iba ba itu. Abachi à ka yo ba angu andanda ba! 15 A kà anko nggo si ntto du na nga anko. A so ga aza ka Balamu uvuvurr a Beyo. A yo isisurr ni inklo yi nggo uwa a ta na inkindirr indanda na kpa yi nggo. 16 Abachi à nggarr ito na ku ku ila ure ima yi. Ijaki nggo à si di re hen, à re ku nu ukorr ku unushirr na han uni kpa are wa ni na ìlǎ ima yi.
17 Anishirr angga ba a si nâ ta si imblo yi nggo sama na amasirr. A si nâ ta si ihurr inggi unddunddu u go yi. Abachi à ssu abubo a shi ibwu lanchinchi a zu ba. 18 A di da are ka gɨ itu na are arrurru, na di re anishirr ahe̱he̱ ni ga yi ni izharr inkindirr imbarr yi, abangga ba nggo a firr ssuzzu zhi na abi so ni ibwu ba, a di re ba ni izharr na aseki ka ishisha imbarr yi. 19 A da ba di a ka kpa ba ttungo ni igarr ba, aba ku atu ambarr a sa agarr bi izharr ina aseki ndanda. Anishirr a di sa agarr ku aseki ka nggo a re̱ ba gri. 20 Nggo anishirr ti tsɨ huzzu zhi ni ina umimi ku ingbingbru ku, ku iwo ure ku Atiko munta wa Yesu Kristi uni kpa inta ttungo wa, na ti ka ku la ure na kaki ku ila ure yi agarr ama, aba di ttudu mri ime̱me̱ yi. 21 I ka wre sha nu nggo a ka nise hi anko azizi wa kye tuku nggo a hi wa na kà iwo ure ku Abachi nggo a tsarr ba nggo. 22 Inkindirr yi nggo i kuttu ba nggo, i si na ti si assurre wa nggo a da di: “Iviyo à ka ku re̱ ike̱ ima yi,” tuku nggo a di da di, “Inkpama yi nggo à ngla yi nggo i kakuma ku rri nu ulante.”

*2:6 Sodomu tuku Gomorra: Ìgbù iha yi nggo Abachi à du yi kuhre ku umimi ku anishirr ba.