Ungbamvu ku me̱me̱ ku nggo Bulu à charr ku
Timoti
Ure ku me̱me̱
Timoti à su kpama a Bulu. Zhi nu Timoti à si ankpye nu uki ku barr Abachi ku nu Afisa, u Bulu à tu ma di a bu ku re kisa ku abitsarr abi imu ba (1 Timoti 3, 4). Bulu à ko ssu anko du uwa à ta ka ku rri ni Timoti ku (3:14, 15; 4:13), na charr ungbamvu unggo ku wre ku a bu tsarr Timoti aseki anuma nu undu umaku, tuku nggo à ta kri karrkarr ni iga yi.
A tsarr ma nggo anishirr ba a ta di nggurr bi na gbyarr ku Abachi asa, na bu kri karrkarr na tsi na abi bre abi imu ba ba, na bu zirr zizi na anishirr ba nu uki ku barr Abachi ku.
Bulu asi charr ungbamvu unggo ku ku atu ambarr yo mre hen, ungbamvu ku u ta zi ankpinkpye na aki ka barr Abachi ka na ase amunta ka mi kye. U ta tsarr ba ihru anishirr tuku i gri undu ku.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Igbye tu ni itu i abitsarr abi imu 1:1-20
Itsarr ni itu i ibarr Abachi tuku igbyarr ku Abachi asa 2:1-15
Ina anishirr ki akikre tuku abi na undu 3:1-16
Itsarr iso tuku undu ku uniga 4:1—5:25
Undu ku uniga tuku ure ku nggo Bulu à re ku Timoti 6:1-21
1
À si ingga Bulu, nggo su uni ko na angu ka Kristi Yesu, ni ida i Abachi ni kpa inta ttungo wa, tuku Yesu Kristi nggo inta iso kye ku anko nggo, à kpanye na di ingga i si uni ko na angu.
Ingga yo ko charr ku ùwà Timoti, uzumu jiji ni iga yi.
Abachi Aki wa tuku Yesu Kristi Atiko amunta wa, a bu na ku ùwà uzizi na bu ki itito nu ùwà ku na nu ùwà isu isisurr.
Abitsarr aseki ka imu
Abanu ni igbu nu Afisa wa a so di tsarr anishirr ba itsarr imu. Ima yo i di ingga i ta so kuma nu Makidoniya ni da du ùwà bu sha so bari nu Afisa ka ni da ku anishirr abama du ba ba ttungo. Iwre ùwà bu gbye ba utu du ba si so gigyemi na so di bre are ka ruku na di bre asa a anishirr ambarr aba sese hen. Ina ima i di gri iri anta. A si di zi undurr ni na undu ku Abachi ku hen. Abi yo isisurr mu a di na ku. Ingga i ki ku ukorr unggo ku ma, wre ku anishirr a bu kpanye ni ikpa, i ikpanye ima i bu zhi ni isisurr tuku amarr azizi na bu si si imu hen. Anishirr abanu a ka ugo nu itsarr ima ba, na so di re are ka ruku. A zha da aba a ta tsarr anishirr are ka Abachi ka, na na gigyemi na si hi inkindirr yi nggo a so da yi hen.
Inta i hi di are ka Abachi ka à wre nu nggo inta ti na undu naka na anko azizi. Si kpamusu hen, a si na ku anishirr azizi ngga are ka Abachi ka hen. A na ku abi kpala na anishirr amimi ngga are ka. A na are ka ku abangga ba nggo a si hi Abachi hen na rri so ni ila ure, tuku abangga ba nggo isisurr imbarr yi i sama na Abachi ku, tuku abi zɨki. A na ka ku abangga ba nggo a ngɨ akiki na ayiyirr ambarr, tuku abi ngɨ anishirr, 10 na abangga ba nggo a di kurr ni ikpa. Aniru kurr na aniru ba, amba a kurr na amba ba, na abi vɨ anishirr ki agarr, tuku abi ki imu na abi shi azhi gigyemi, na abi bre aseki ka nggo are ka Abachi ka a si da meme nggo hen, 11 tuku abi bre aseki ka nggo a si kpanye nu ure uzizi ku nggo Abachi, uni gbyarr ku asa, à ni ingga nggo hen.
Bulu à nyarr ku iki itito i Abachi yi
12 Ingga i nyarr ku Atiko amunta wa, Yesu Kristi nggo à kye ingga ima uni na ku undu umaku na ni ingga ukyekye. 13 A ka si inkindirr, ingga mi ka si ma uni na undu ku Yesu ku hen. Ingga i di re are andanda ni itu i Yesu, ni di na ku abiga ba aseki ndanda. Ingga i di si unushirr umimi kakami. Ni ina ima mi, Abachi à si ki ingga iha na ti nggo à ka na hen. A si nu nggo ingga i si kpanye nu ure ku Abachi ku nggo hen, ni di na aseki akama ni ibwu, ni si hi inkindirr inggi yi nggo ingga i so na hen. 14 Atiko amunta wa à hi meme yo nggo na na ki ingga uzizi umaku kakami, na kpanye ni ingga ku na di ingga iyo isisurr ni ga yi kakami ni kpanye ni Yesu Kristi ku kakami.
15 Uwanggo à si ure ujiji mu nggo inta ta kpanye di a si jiji. Ingga i ta da ki imba di, Kristi Yesu à nga ni ingbingbru yi, wre ku a bu ni kpa abi la ure ttungo. Ingga yo su undanda kakami ambarr wa. 16 Nu nggo ingga yo i si uni la ure kakami wa, ni ima mi Abachi à na ki ingga uzizi, na si ki ingga iha ku ila ure imungga yi hen. A na meme wre ku Yesu Kristi a bu tsarr anishirr abangga ba nggo a taka kpanye ni Yesu ku na kpa iso sese, di uwa à si di ki unfu ta anko hen, aba bu ga aza amaka. 17 Ziza nggo, ingga so barr di inkpinkpye tuku ukyekye a bu so ku Abachi, Uttu wanggo nggo uwa yo na nkpama, à di gri anishirr ba sese, na à si taka ttu hen, unushirr ka si hi ma na ashishi hen. Du yi si meme yo.
18 Uzumu Timoti, are ka nggo ingga i da du ùwà bu ssu ka hi nggo a ka re ka ni itu imuwa ba. Ùwà ti na inkindirr yi nggo are angga ka a bre du ùwà bu na nggo, ùwà ta kri ni tsi zizi mi nâ ta si uni ta iku uzizi nggo ku Ure ku wre ku. 19 Ni ta kri karrkarr ni iga imuwa yi ni isisurr izizi. Ni hi ni isisurr imuwa du ùwà sama ni inkindirr inuma sharri. Anishirr abanu a kà iwo ku amarr ka umi ine umbarr ku. Na na meme nggo na du iga imbarr yi ngri uza na anko. 20 Abanu nu umi umbarr ku a si anu Humenayo tuku Alezanda. Ingga vu ba nu Isheta da a ti ki ba iha aba ta hi di i si wre aba bu re are andanda ni itu i Abachi hen.