2
Anko azizi a barr Abachi
Uwa a si ni ima yo inkindirr ime̱me̱ yi nggo ingga ta da di imba bu na inggi i si di imba bu gri iyi nga ku Abachi ni itu i abanu, ni tsi ku ango du ma a na ba uzizi umaku, ni nyarr ku Abachi ku aseki ka nggo a na ku anishirr wemi nggo. Barr Abachi ku atuttu na abanu ba nggo a sa ankpinkpye a bi hru anishirr wre ki inta bu so zizi, ni bu so su nâ ta si anishirr ba Abachi ni zirr zizi na age̱ ka anishirr. Ina ima i wre, Abachi ni kpa inta ttungo wa à di nyarr yi kakami. Abachi à zha di a bu kpa anishirr ttungo we, na bu hi ure ujiji ku we. Abachi wa à si uyirr yo. Undurr wa nggo ka nggurr anishirr bi na Abachi ku a si uyirr, uwa yo a si Yesu Kristi. Uwa yo à ba itu ima à ni, wre ku a bu sarr anishirr ikpa ttungo. Ima yo i du anishirr a hi di, Abachi à tsarr ivi yi ma nggo na kpa anishirr ttungo. Abachi à ttu ingga, wre ki ingga bu si uni ko na angu tuku unitsarr a abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen. Na da di ingga bu kuma ku da ba ure ku Abachi ku. Uku yo u su ure ku iyo isisurr ku tuku ure ujiji ku. Wanggo à si si ire are mu hen. Ingga so da su ure ujiji.
Ingga i zha di aniru a bu barr Abachi. Anishirr abangga ba nggo ango ambarr ka a sama na ankizhi a bu gɨ ka nu ssu sama nu unfu tuku iri anta.
Ingga i zha di amba ba a bu surr iki izizi nggo ta du anishirr a ta kye ba ssu na ango. Na bu si ssu infunfutu imbarr yi bi ndanda mi hen. A bu si klo inkpa na surr aseki ka kri inklo nu ukpa nggo a ta du anishirr a ka so kye aba yo mre hen. 10 Ayamba anggo nggo à ba du uwa a si a Abachi, iwre ima inggi bu si na aseki azizi ka nggo à di na ka nggo.
11 Amba a bu so chě na so di shirr atu ywiywimi na abubo nggo a di bre are ka Abachi nggo na bu si ri anta na abitsarr ba ba hen. 12 Ingga si ta kpanye di ayamba a bu tsarr aniru hen. Na bu si hun so ki ku aniru ankpinkpye hen. A bu shirr atu ywiywimi. 13 Abachi à na Adamu kuchi na du Hawawu. 14 Isheta wa à si re Adamu nggo mi hen. À si ayamba yo à du Isheta à re ma, à na inkindirr yi nggo Abachi à han ba da a bu si na yi hen. 15 A ta si amba nanko, a ti kuchi ni iyo isisurr imbarr yi na di kpanye na anishirr na zirr zizi, sama ni izɨ iki, Abachi à ta kpa ba ttungo ni ila ure imbarr yi nu nggo aba yo a ngri uvuvurr wa.