5
Inkindirr yi nggo ùwà ta na ku abiga ba
Si re harrharr nu unushirr wanggo nggo a chě na ùwà hen. Tsi ku ango nâ ta si aki ni ngri amuwa nggo. Hru aniru atsitsa ba nâ ta si amuyirr amuwa ngga. Ni na ku amba ba nggo a chě mri ùwà nggo nâ ta si ayiyirr amuwa. Na ku amba atsitsa ba nâ ta si amuya amuwa, sama na amarr ndanda.
Ùwà bu ssu amba ba ako ajiji ba nggo sama ni inkindirr gri zizi. Amba ba ko abama a ti si na amumarr na ahinhan ambarr, undu ku ime̱me̱ ku amumarr abama na ahinhan ba u si i ssu ayiyirr ambarr ba gri zizi. A ta na meme nggo aba a ko han ku ayiyirr na ábáchí ambarr ba azadi ambarr ka. Meme nggo Abachi a ta nyarr ba kakami. Ayamba a so na ako ajiji wanggo sama nu undurr ni zi ma a di yo isisurr ima yi na Abachi ku. Na so di barr ttuttumi di Abachi bu zi uwama. Uwa ti si ayamba a so na ako wa nggo a ba itu ima a ni aseki ka ingbingbru ka nggo, uwama ni so tsitsirr ima yi mi, uwa a si iku mu. Ùwà bu ki ku abiga ba ukorr na aseki angga ka nggo ingga ta bre ku uwa ziza nggo, wre ku uyirr ambarr bu si na inkindirr yi nggo a ta glo ma hen. Undurr wa nggo a si ssu amla ma tuku amirr iko ama ba a gri zizi hen, undurr uwama a kà iga ima yi a ta yo namri. Undurr wanggo nggo à so na meme à ka ka ugo anu iga yi ba, na si undanda mri uwanggo nggo à si kpanye na Abachi ku mremremu hen.
Ayamba a iso na ako anggo nggo ase ka ingri ama ka a mri iso tani, ùwà bu charr isa ima yi yo na amba bi so na ako ba ba. A bu si ayamba anggo a garr ki ankpa ayirr yo. 10 Aba a hi ma da a di na aseki azizi. A bu si ayamba anggo nggo a hru amarr ma na anko azizi. Na di kpa abichirr ni iko ma, na na wre ku abi na undu ku Abachi. A bu si ayamba anggo nggo di zi abangga ba nggo a rri nu úrè, na ba itu ima yo ni na aseki azizi.
11 A ta si amba abi so na ako atsitsa ba, ùwà bu si surr asa ambarr wa hen. Abama imbwimbwe i ti gru ba, aba ta garr na kpamusu ni Kristi ku. 12 Meme nggo aba a jaku na si ta na inkindirr yi nggo a shi azhi ni ime̱me̱ yi di aba a ta na yi hen. 13 A si si ima yo mre hen, amba abama a kaki abi kru udi, na di ga ankonki na re are angga ka nggo a si si ambarr hen, na re are angga ka nggo a ka si re ka hen. 14 Ni ima yo ingga i ta zha di amba ba ako atsitsa ba bu garr na ngri amumarr na ssu ako ambarr wa gri, wre ku uni karr wa a si ta hi anko a re̱ inkindirr indanda hen. 15 Kye amba ba ako abanu ba a ka ba iga yi ttungo ba na ka di ga Isheta.
16 Ayamba numa nggo à si uniga à ti se na amba abi so na ako ni iko ima uwa bu zi ba, na si ka ba du ku abiga ba hen. Abiga ba a ta zi amba abi so na ako ba nggo a sama nu ungo na sama nu undurr ni zi ba ma.
17 Ankpinkpye ba nggo a so hru imba zizi nggo, imba ka azadi ambarr kaki uka uha. Ni na meme yo ku abi bre are ba tuku abitsarr ba. 18 A charr nu ungbamvu ku Abachi ku di, “Si lo ku alando aniru anggo nggo a so ssu ikiri yi bi angu amaka, ni han ma i ri inkindirr hen,”* Kye zizo Are Ka Zizo 25:4. na charr di, “Ùwà bu ni uni na undu wa azadi amaka.” Kye zizo Luka 10:7. 19 Unushirr uyirr ti da ku uwa da ankpye abiga a na inkindirr indanda, uwa bu si wo ku hen. Anishirr a ti ma aha ka atarr nggo a se ni inkla yi bari uwa wo ure umbarr ku. 20 Si glo abi la ure ba sharri hen, glo ba ssuzzu na ábì, wre ku abanu ba a bu hi na kru.
21 Ingga kri na age̱ ka Abachi na ka Yesu Kristi tuku abitu ba nggo Abachi à hla ba zu, ni ko tsi ango di imba bu na aseki angga ka wre ku anishirr ba wemi, ni si ttu abanu na ba zizi mri abanu hen.
22 Si narrma sa ango nu numa ku ni na ma ki ankpye abiga hen. Ni si na inkindirr yi nggo i ta du ùwà mirri ni ila ure i abanu hen. Ùwà bu so sama na ankizhi.
23 Si so amasirr yo mre hen, nu nggo ine imuwa yi tuku nggo ukpa di vri ùwà ttuttumi, ùwà bu di sha so ahi ntsɨ.
24 Ila ure i abanu si di sharri hen. I di ku ba ichi hun kuma na abubo a bre amu wa. Ila ure i abanu i si di ssuzzu keke hen, i di yo ba ni ichi ni ka so ga ba nu ugo. 25 Uwa a si meme yo ina uzizi i si di sharri hen. Aseki azizi ka di kurr na ábì. Aseki azizi ka nggo a di ssuzzu kakami na abi, na a si di kurr sharri hen.

*5:18 Kye zizo Are Ka Zizo 25:4.

5:18 Kye zizo Luka 10:7.