6
Abangga ba nggo a ti sa agarr a bu kye atitiko ambarr ba ssu na ashishi, wre ku undurr a bu si da inkindirr indanda ni isa i Abachi yi tuku aseki ka nggo a tsarr abiga ba hen. Atitiko ba a ti si abiga, agarr ambarr ba bu si ka ba ki abi rro ambarr da a si amuya abiga hen. Ku ima yo mi agarr ambarr ba bu na ba undu ku mri abanu ba. A bu na meme, nu nggo abangga ba nggo a so zi ba nu undu ku nggo aba mi a si abiga nggo kpanye na ba. Imba bu tsarr ba ni re ba ni itu i aseki akama.
Itsarr imu tuku izharr inklo
Unuma ti di tsarr imba na bre ki imba aseki ka imu, angga ka nggo a si nanka na are ajiji ka Atiko amunta wa, Yesu Kristi, na si nanka na aseki ka Abachi ka. Undurr uwama à si ni gɨ itu na si hi inkindirr hen. À di zha ri anta na zha are na anishirr ba ni itu i ankpi are ka. Ina ima yi i di du anishirr a ki ishishi na ri anta na di re ndanda ku ikpa. A so di kye ikpa du unuma a ta na ku ukpama inkindirr indanda. Na si di kpanye ni ikpa hen. Anishirr abama a di tto izha are. Isisurr imbarr yi i ka kaki imimi ba, na si di da ure yo hen. Na abama ba, iga yi i si anko a zha inklo mu.
Yo-o, ùwà ti ga Abachi ni si ni inyarr ku aseki ka nggo ùwà i se na ka, ima mi i ta du ùwà i si nâ ta si unushirr ni inklo nggo. A si ngri inta ni inkindirr ni ingbingbru inggi yi hen, inta i si taka ba inkindirr ni ssuzzu na yi hen. Uwa a si ni ima yo inta ti si ni inkindirr iri tuku isurr inta bu da di abama ama ki inta. A bi zha da aba a ta si abi inklo a di ku ni idangbla i Isheta na aseki ka nggo a sama nu undu na ka du unushirr a jaku na ki iha. 10 Izharr inklo i di gri iha tankpami. Izharr inklo iyo i du abanu a zirr nggangga na ttu anko a iga wa ttungo na ku gburr iha a ttu atu ambarr.
Bulu a nggurr Timoti
11 A ti si ùwà, unushirr a Abachi, ùwà bu kru aseki akama, ni yo itu ni na aseki ka wre, ni so iso i unushirr a Abachi. Kpanye da Abachi à ta na inkindirr yi nggo à da du ùwà a taka na nggo. Kpanye na anishirr. Aseki ka ti kaki ndanda ùwà vu gri, ni so ni na chě nu uzirr umuwa ku. 12 Tsi karrkarr ku iga yi. Si ba ttungo ni iyo isisurr na Abachi ku ku iso sese yi nggo a yo ùwà na yi nggo hen. Gri iso sese ima yi ngbangba, ùwà ta kpa azadi ka nggo Abachi a taka nu ùwà ni ikikre yi du ùwà so sese na ku nggo. 13 Ingga so tsi ku ùwà ango na age̱ ka Abachi nggo à di du aseki ka a so tsitsirr wemi nggo, tuku Kristi Yesu nggo a re na si kru ugona Bilatu hen. Ingga ko da ku ùwà di, 14 na inkindirr yi nggo are ka Abachi ka a tsarr da a bu na nggo. Gri are ka Abachi ka zizi sama na abla kakuma na Azhibarr wa nggo Atiko amunta Yesu Kristi à taka nggurr surr nggo. 15 Abachi mu à taka du ma a nggurr surr ni ivi yi nggo à kye i wre ku nggo. Abachi yo à si Uni hru anishirr we nggo à si uni gbyarr ku asa, na si Uttu a atuttu na si Atiko a atitiko we. 16 Uwa yo na nkima a di so sese, uwa yo a si uru ku la ku nggo u di la ni han anishirr ni ihi ma. Unushirr a nise hi ma na ashishi kye. Unushirr ka si hi ma na ashishi hen. Inkpinkpye nu ukyekye ku a se na ase a bu si ama. Du yi si meme yo.
17 Da ku abangga ba nggo a se na aseki ka ingbingbru ka shishemi nggo di, a bu si gɨ atu hen na bu si yo isisurr imbarr yi na aseki akama nggo a di ka nado hen. A bu yo isisurr na Abachi ku nggo a di ga ki inta aseki ka wre ka na si ttu ungo hen. 18 Da ku abi inklo ba nu ukorr unkpi di a bu di na wre ku anishirr na bu di na aseki azizi, na bu bwu ungo na tsu aseki ka nggo a si na ka nggo a ga ku abanu. 19 A ti na meme aba ko ssu abubo zizi a iso ambarr mu bi ni ichi. Na ta ka hi iso iwre ni ichi. Ima yo si iso ijiji yi.
20 Timoti, ùwà bu ssu inkindirr yi nggo Abachi à nu ùwà nggo gri zizi. Ni si di re are ka nggo a si si ka Abachi hen, ni iri anta inggi yi nggo i sama na achi. Anishirr abanu nggo a yo iri anta ima gigyemi da di i si ihi, uwa si si ihi ijiji hen. 21 Abanu a bre di aba a hi inkindirr, a na meme nggo na du iyo isisurr ni iga imbarr yi i ka nado.
Abachi bu na wre ki imba we.