^
2 Timoti
Bulu à nyarr ku Abachi na charr di Timoti bi kri karrkarr
Uni ta iku uzizi a Kristi Yesu
Unu undu uzizi wanggo Abachi à kpa ma
Ivi ikikre yi
Are ka ikikre ka
Ure uzizi ni itu i abiga Abachi ba
Ichi ikikre yi