Ungbamvu ku utarr ku
Yohana
Ure ku me̱me̱
Zhi nu Yohana nggo à charr ungbamvu unggo ku kye nu uku me̱me̱ tuku uku ha ku. A charr ku ku itu ima mu gri ku ukpama Gayu. Gayu à di kpa abiga abi zirr na na undu ku Abachi ba na di kpa abitsarr a zu ni iko ima. Yohana à charr ni ima yo so gbyarr ku asa ku ina uzizi ima yi na so nggurr ma di a bu kri karrkarr ni iga yi.
Ankpye numa a yo ma di Diyotrifi à han abiga abi zirr ku undu ku Abachi angga ba na anga ka Asiya ka. Na han abiga abanu mi ssuzzu ni iga yi di a kpa abangga ba nggo Yohana à tu ba nggo. Na si kpanye ni inkpinkpye i anu Yohana yi na akpukpa ama ba hen. Ni ima yo, Yohana à charr ungbamvu unggo ku a so kisa ku inkindirr yi nggo Diyotrifi à na nggo.
Ungbamvu unggo ku u zha di abiga a bu nggurr bi na zi ni na undu ku Abachi ku na ako ambarr wa tuku ni ingbingbru yi we.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Ure ku me̱me̱ 1-4
Ikpa anishirr wre i abiga 5-8
Undu umimi ku Diyotrifi ku 9-11
Undu ku Demetru 12
Ure ku inggurr ttu 13-15
1
Ichi
Ingga ankpye nu uki ku Abachi ku,
Ingga so charr ku ùwà ungbamvu unggo ku ùwà ukpamu Gayu, nggo ingga i kpanye nu ùwà ku, ku ure ujiji umunta ku.
Ingga i so barr di aseki ka wemi a bu so zirr ku ùwà zizi, ukpa muwa ku bu su ukyekye nâ ta si nggo izhi imuwa yi i se. Ingga i nyarr kakami nggo abiga abanu ba a nga ni da ki inta di imba so ga ure ujiji ku nu uzirr umba ku, tuku nggo imba i kri ngbangba na anko ajiji wa. Inkindirr numa i si ni ingga inyarr mri ima yi nggo ingga i wo di amumarr mungga ba a so ga anko ajiji wa hen.
Inggurr angu bi ni undu ku
Ukpamu, i wre kakami nggo ùwà so zi amuya amunta ba, ni so zi amuya abanu ba nggo ùwà i si hi ba mi hen. A nga ni bre ku abiga ba ni inggya ikpanye imuwa yi. Ingga ko barr ùwà di ùwà bu zi ba nu uzirr umbarr ku, ni izi yi nggo i ta su ku Abachi isisurr. Nu nggo a ti ssuzzu kuma ko ibre ku abanu Ure ku wre ku Kristi ku, aba a ba na amarr ambarr ka di aba a si ta kpa izi zhi na abangga ba nggo a si si abiga hen. I su gbigbi mu inta bu zi anishirr abama, wre ki inta bu yo ungo ni inkindirr yi nggo a so na ku i gri ure ujiji ku kago.
Diyotrifi tuku Demetru
Ingga charr ku abiga ba, ni hi du Diyotrifi nggo nu umi umbarr ku a zharr inkpinkpye ka ba à si ta wo inta hen. 10 Ingga ti nga bari ingga ta ni re ni itu i inkindirr yi nggo Diyotrifi so di na yi. Nggo so di bre imu na re aseki ndanda na atu amunta. Ima mi si ma ku hen. Uwa ku itu ima mi, à si di kpa abiga ba Abachi ba nggo di zirr di bre ure ku kago hen. Na han abangga ba nggo a zha di aba ta kpa ba nggo. Na di han ba huzzu na aki ka nggurr bi ka Abachi ka.
11 Ukpamu, si ga aza ka umimi uwama hen. Ga abi na inkindirr yi nggo i si izizi. Unushirr wa nggo ti na inkindirr yi nggo i si iwre hen, uwa sama na Abachi. Unushirr wa nggo di na umimi a nise hi Abachi kye. 12 Anishirr wemi a so re ure uzizi ni itu i Demetru. Ure umaku mi u kpanye nu ure ujiji ku. Inta mi i kpanye di i si meme yo. Imba mi i hi di inta i si di re̱ are hen.
Ichi i ikikre yi
13 Ingga se na aseki shishemi nggo ingga ka charr ku ùwà, ingga si zha di ingga ta charr ku ùwà chicharr hen. 14 Ingga ko yo isisurr i nga ywhiywhirr mi ni hi ùwà ashishi na ashishi ni di inta i re.
15 Abachi bu nu ùwà isu isisurr.
Akpukpamburr munta ba ni inggya so chi imba. Bubomi, chi akpukpamburr ba we na asa ambarr wa na yiyirr.