Ungbamvu ku nggo
Yahudi
à charr nggo
Ure ku me̱me̱
Yahudi nggo à charr ungbamvu unggo ku. Ayirr na aki abi ba tuku Yakubu. Ayirr abi ba tuku Yesu. À charr ku ani Yahuda abiga na abiga wawami. Are ka ungbamvu unggo ku a si nâ ta si aka 2 Biturr.
Yahudi à charr gbye ku abiga utu ni itu i abitsarr abi imu ba nggo a re mi di aba a si abiga nggo. Abitsarr abi imu ba a di bre ku abiga ba di nu nggo Abachi ku uzizi umaku a ka kpa abiga ba ttungo ba, ni ima yo aba a ka ti la ure mi Abachi nu uzuzi umaku à si ta ddu ba inkindirr hen. Yahudi à kpa kisa ku abitsarr abama, na da di a si nâ ta si Kayinu, u Balamu na anishirr bu Sodomu tuku Gomorra. A da di anishirr abama a zharr aseki ndanda mi, ima yo i du ba a so di ssu anko ka zha aseki ambarr yo mre.
Yahudi à charr di anishirr a bu hi di itsarr i abi imu inggi yi i ta gri ba ku surr nu uru.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Ure ku me̱me̱ 1:1-2
Igbye utu ni itu i abitsarr abi imu 1:3-7
Umimi ku abitsarr abi imu ba 1:8-19
Ure ku iso izizi i abiga 1:20-23
Ibarr Abachi ikikre 1:24-25
1
A si ingga Yahudi, uvurr iko a Yesu Kristi ni si uzayirr a Yakubu.
Ingga i charr ku abangga ba nggo Abachi a yo ba, Aki amunta wa à kpanye na ba, aba a ssu ba zu zizi mi ku Yesu Kristi.
Abachi bu ki itito ni imba ba na ni imba isu isisurr na bu di imba hi ikpanye ima yi kakami.
Abangga ba nggo a di tsarr aseki ka imu
Akpukpa mu abiga, ingga i so ta ukpa di ingga ta charr ki imba ni itu i ikpa ttungo yi nggo Abachi à na ki inta ni imba nggo. Amarr amungga ka a kasarr, ingga i kye i wre sha ingga bu charr nggurr imba, wre ki imba bu kri gbangba ni tsi ni iga yi nggo Abachi a nu anishirr ama ba sese ba nggo. Anishirr abanu nggo a si hi Abachi hen, a do na yi rri ni inta ba, undurr a si hi ba hen. A nga ni ka ure ku Abachi ku kasarr na ka uzizi ku Abachi ku ki anko a na aseki andanda ka kurr ni ikpambarr. Na si kpanye di Yesu Kristi yo su Uttu tuku Atiko amunta wa na nkpama hen. A charr ngbangbamu na angbamvu ka Abachi ka di, Abachi à taka ku ki anishirr abama iha.
Imba i hi di i si meme yo. Ingga i ko da mu wre ki imba bu si kpamusu nu nggo Atiko wa à kpa anu Israila ttungo ni igbu nu Masarr wa nggo, na ku nga ni ngɨ abanu ba nggo a si ni kpanye na ku nggo hen.* Kye zizo Issuzzu 12:51; Ibre 14:29, 30. Abitu ba Abachi ba nggo a si hru inkpinkpye imbarr yi na Abachi ku hen, na kà abubo a iso ambarr wa du, Abachi à lo ba zu na ache ki ase na ase ni ibwu lanchinchi bi Azhibarr ankpi a ibre amu wa. Si kpamusu nu Sodomu tuku Gomorra hen, ni igbu yi nggo i si ywhiywhirr nabo. Nu nggo anishirr abi igbu abama a kurr ni ikpa ku, na di na aseki ndanda. Abachi a ki ba iha nu uru ku rri sese, wre ku anishirr we a bu hi nggo iha i uru ku sese ku taka se nggo.
A si meme yo na anishirr angga ba ba nggo a mirri nu umi umba ku nggo. A di rri ala angga ka nggo a du ba a na aseki ka ankizhi ka na kurr ni ikpa ku. A si kpanye ni inkpinkpye i Abachi yi hen, na di re are andanda ni itu i abitu ba Abachi ba. Makyarr mi nggo uwa yo à sa ankpye a abitu ba Abachi ba, à si na meme hen. Nu uvi umbarr ku tuku Umimi wa, nu nggo a so narr iku i Musa yi nggo, Makyarr à si re ku Umimi wa na are andanda hen. À ddu ma di, “Atiko wa à nggarr ito nu uwa ku!” 10 Uwa ta si anishirr angga ba nanko, abama a marr aseki angga ka nggo aba mi a si hi ka hen. Aseki angga ka nggo a hi ka sama na amarr, nâ ta si ininazzu ijiji nggi. Aseki akama yo a di ngu ba yo.
11 Uje umbarr! A ga aza ka Kayinu ka yo. Izha inklo nggi i du ba a jaku nâ ta si nggo Balamu à na nggo. A gru kri ku Abachi nâ ta si nggo Korra à na nggo. Abachi à ta ngɨ ba surr nâ ta si nggo à ngu Korra.
12 Anishirr abama a ti so ni imba ba ni so ri ila i inggurr bi ni ikpanye i Atiko yi aba a si nâ ta si ankla ka zɨ ashishi ngga na abubo a ri ila wa. A di ri ni imba ba sama ni isisu na di kye atu ambarr yo mre. A si nâ ta si akpa ngga sama na ahru. Unddunddu di go ka kago. A si nâ ta si ichi unkunkurr inggi nggo i si klo hen, aba ka kpo yi ni injinja yi glo ba, aba kɨ. 13 Anishirr abama a si nâ ta si ankinkirr ka amasirr ngga. Aseki ka ishisha ambarr ka di karr nâ ta si anfu ka amasirr. A si nâ ta si intsintse̱ inggi nggo di zirr tankpami Abachi a ssu abubo zu ba ase na ase ni ibwu lanchinchi.
14 Nâ ta si nggo Inoki, uhunhan ku tangba ku Adamu ku, a da ure ni itu i anishirr abama di, “Kye na, Atiko wa a so nga na abitu ama abi wre ba shishemi. 15 A ta ni bre ku anishirr bi ingbingbru ba wemi amu. A taka ni du abangga ba nggo a kà Abachi nggo a ki iha ku umimi ku nggo a na ku Abachi nggo. Na taka ni ki abi la ure ba iha ku umimi ku nggo a re ni itu i Abachi yi nggo.” 16 Anishirr abama a so di re ngbungbru na di glo abanu mu da a na ndanda mi. A so di na inkindirr yi nggo umimi isisurr imbarr yi i da ba mu nggo. A di nggurr anke̱ da aba a si ka ba. Nggo a ti kru isisu i undurr, aba na meme, wre ba bu kpa inkindirr mu nu undurr uwama ku.
Yahuda a nggurr anishirr ba da a bu kri gbangba
17 Amuya abiga, imba bu si kpamusu hen. Ssu kye inkindirr yi nggo abi ko na angu ba Atiko amunta Yesu Kristi ba a da ki imba ni ikuchi yi. 18 A ddu imba da di, “Ni ivi ikikre yi, anishirr a taka nga ni di me̱ imba. Anishirr abangga ba nggo a so di na aseki ka nggo umimi isisurr imbarr inggi ida ba.” 19 A si anishirr abama yo di gri ki imba iso na nkanka. A di zharr ndanda aseki ka ingbingbru ka. Izhi i Abachi yi i sama na ba.
20 Amuya, imba bu di du Izhi Iwre inggi i tsarr imba inkindirr yi nggo imba ta da yi ni ibarr Abachi imba yi. Ni bu so furr ni iga ijiji imba yi. 21 Imba bu so ni hi di Abachi à kpanye ni imba ba. Na meme ni bu kye anko a Atiko amunta wa, Yesu Kristi nggo ni itito ima yi, a taka ni nu imba iso sese.
22 Ta ukpa ni zi abangga ba nggo a si kpanye ni imba ba hen. 23 Narr abanu kpa ttungo ni ibre amu yi nâ ta si nggo ùwà ta narr kpa unushirr ttungo nu uru. Ki itito na abanu ba, ni ki yi ni bu kye. Si surr iki isurr imbarr yi hen. Iso i ankizhi imbarr yi i na yi ki ndanda.
Ibarr i inyarr nggo Yahuda a barr nggo
24 Ziza nggo imba bu gbyarr ku Abachi asa. Uwa yo ka kpa inta ttungo na si di inta jaku ni ila ure hen. Uwa yo ka gri ùwà nga ni inkpinkpye ima yi ni nyarr sama ni ila ure. 25 Inkpinkpye yi we i si ima, uwa yo na nkpama à si Abachi wa nggo à kpa inta ttungo. Yesu Kristi, Atiko amunta à bu du anishirr a nu Abachi inkpinkpye, na gbyarr ku asa. A ka se ni inkpinkpye, na zzu isa, na se ni ittu tuku ukyekye, ni ikuchi, na bu si meme yo ase na ase sama ni ikikre! Du yi si meme yo.

*1:5 Kye zizo Issuzzu 12:51; Ibre 14:29, 30.