Ungbamvu ku nggo Bulu à charr ku
Anu Galatiya ba
Ure ku me̱me̱
Bulu, uni kuma na angu, uwa yo à charr ungbamvu unggo ku gri ku inggurr bi i abiga yi nggo a bwu nu Galatiya nu uzirr uma ku me̱me̱ ku.
Anu Yahuda abiga ba a kye uwa si ba inkindirr i ku ayisurr di abiga abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, a so ga iba i anu Yahuda yi. A zu ni isisurr di uwanggo nggo a ti ga Are ka Musa ka, aba a ta kpa ma ttungo (na kri kakami ni itu i iyo iji di ima yo i si angba wa nggo a lo azhi ka nggo), tuku iyo isisurr ni Kristi ku. Bulu à kisa ba ma, na tsarr ba di Are ka Musa ka a ka si kpa undurr ttungo hen. Iyo isisurr imunta nggi i ta kpa inta ttungo
Unggonggo à ka sarr ma ttungo uwa kpanye na ka ku so ki ugarr zizo? Bulu à charr ni ima yo a kisa ku abangga ba nggo a da di abiga a bu ga Are ka Musa ka.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Bulu à tsi narr itu ima tuku Ure ku wre ku 1:1—2:21
Angu ndanda ka are ka a sama nu ukyekye 3:1-22
Ure ku wre ku u mri Are ka Musa ka 3:23—4:31
Uniga à si si ugarr ku inkindirr inuma hen 5:1-26
Ure ni itu i iso i uniga 6:1-18
1
Bulu à chi abiga ba nu Galatiya
A si ingga Bulu, uni ko na angu. À si ingga yo i charr ki imba ungbamvu unggo ku. A si si anishirr ngga a yo ingga na tu ingga nu undu ku Abachi ku hen. A si Yesu Kristi mu tuku Abachi Aki wa, nggo à gɨ Yesu gru ni ibe yi nggo, aba yo a yo ingga na tu ingga nu undu ku Abachi ku. Ingga na amuya abiga ba wemi ni inggya, inta i chi imba abiga ba nggo a ga so nu igbu i Galatiya yi we.
Inta i so barr Abachi nggo uwa yo à si Aki amunta wa, ni so barr Yesu Kristi nggo uwa yo su Atiko amunta wa, di a bu na wre ki imba na bu ni imba isu isisurr.
Yesu Kristi à wo ku Abachi, Aki amunta wa na ba itu ima yi a ni ku ila ure imunta yi, wre ku a bu kpa inta ttungo ku ila ure i ingbingbru na ase amimi angga ka. Ni ima yo, inkpinkpye yi bu so ku Abachi sese. Du yi si meme yo.
Ure ku wre ku Kristi ku ù su uyirr yo
Imba i di ingga i ku ayisurr nu nggo ziza nggo yo, imba i kpamusu na Abachi wanggo nggo a yo imba ku uzizi ku Kristi ku nggo, ni ka ku so ga itsarr inuma mu. Jiji mu, itsarr ima nggi i si si Ure ku wre ku hen. Ingga i hi anishirr abanu ngga a nga ni so na imba ki a kahirr, na so zha da aba ta ba Ure ku wre ku Kristi ku a kasarr. Inta mi, ka unitu a Abachi nggo à zhi nu unkplassu nggo, inta ti bre ki imba itsarr ihe̱he̱ ni ka i ime̱me̱ yi du, Abachi bu du undurr ma ki iha ase na ase. Ingga i ka da ki imba ba, ni so da zizo di, Undurr ti ni bre ki imba Ure ku wre ku Yesu unuma mu nanka nu unggo ku nggo imba i wo ni kpa ni inta ba nggo, Abachi bu du undurr ma a ki iha ase na ase.
10 Imba ta kye di ingga i ko re meme, wre ku anishirr ngga bu kpanye nu ure umungga ku. Iya! Ingga zha di Abachi nggo a bu kpanye ki ingga. Imba i kye di ingga ko zha di anishirr ngga bu hi ingga kakami? A ka du uwama yo a si amarr amungga ka, ingga ka si ba itu imungga i ni ku undu ku Kristi hen.
Nggo Bulu a na na kaki uni ko na angu ka Kristi nggo
11 Di ingga da ki imba amuya abiga, Ure ku wre ku Kristi ku nggo ingga i bre ku anishirr nggo, a si si unushirr mu a na ku hen. 12 Undurr nggo a si ni ingga na ku hen. Undurr a si tsarr ingga na ku hen. A si Yesu Kristi nggo ku itu ima a bwu ku tsarr ingga.
13 A da ki imba iso imungga yi ni ikuchi yi. Nu nggo ingga i ni di si ni iga i anu Yahuda yi kakami ingga i di ki abiga Yesu ba iha kakami ku iga imbarr yi. Ingga i kri karrkarr di ingga ta kà iga i Yesu yi nado. 14 Ingga i ku ku ani Yahuda a bu ka mungga ba shishemi i chi ni iga imunta i anu Yahuda yi. Ni i yo itu kakami ni na aseki ka nggo akiki amunta a di na ka nggo. 15 Uwa a si Abachi mu a na wre ni ima na ttu ingga zhi nu umi ine mu, na yo ingga ku ina wre ima yi ki ni na undu uma. Abachi a tsarr 16 ingga Uzuma wa, wre ki ingga bu ka bre Ure ku wre ku ni itu ima yi ku abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen. Ingga i si ku zha amarr nu undurr ku bari ni kpa undu ku hen. 17 Ingga i si kuma nu Urushalima ku zhi abi ko na angu ba nggo a ku ki ingga i chi hen. Ingga i tsi kuma na anga ka Arrabiya bari ni kanga ni igbu nu Damasika.
18 Mre ingga i ki ase atarr bari ni kuma nu Urushalima di ingga ta ku hi Biturr, ni ku kuso na ku ki ivi iwurr ni kywi. 19 Ingga i si hi uni ko na angu numa hen. Ingga i hi Yakubu, uzayirr a Atiko Yesu wa yo mre. 20 Inkindirr yi nggo ingga i charr nu ungbamvu unggo ku Abachi à hi di a si ure ujiji na si si ire̱ are hen. Ingga i si so da gigyemi hen. 21 Ingga i sha so na ku ni gru kuma ni igbu i Sirriya tuku Silisiya. 22 Na attuttu akama abiga Kristi ba nu Yahudiya a si hi di ingga i su unggonggo hen. 23 A wo si are ka nggo anishirr mu a bre ni itu imungga. Anishirr ba a bre di: “Ugo nggo à so ki inta iha ku iga yi nggo, uwa nggo à di bre ku anishirr ure ku iga yi nggo uwa yo à di zha anko du uwa à ta ngu yi yo nggo!” 24 Aba a wo na gbyarr ku Abachi asa ku inkindirr yi nggo a na ki ingga nggo.