2
Abi ko na angu ba a kpa Bulu yo
Ase awurr na ne̱s a vu sarr bari inta i kakuma nu Urushalima tuku Barrnaba. Ingga gri Titu mi ke ni ingga ku. A si Abachi nggo à tsarr di ingga i bu kuma bari ingga i si kuma ki. Ingga i se nabo nggo ni do na yi ku di re na abangga ba nggo na ki ankpinkpye ba abiga ba. Ingga i bre tsarr ba Ure ku wre ku nggo ingga i bre ku abangga ba nggo a si si ani Yahuda ba hen. Ingga i na meme wre ku undu umungga ku ni ikuchi yi tuku ku ziza nggo ku bu si kuma gigye hen. Unuzirr amungga wa, Titu à si anu Girrki. Ima mi i si du abiga ba nga ma nggangga di a bu yo ku iji meme hen. Anishirr abanu nggo a na da aba a si abiga na gru kri kyekye di a bu yo ku Titu iji meme. Anishirr abama a do na yi rri ni inta ba wre ba bu ni kye nggo inggurr bi imunta yi ni Yesu Kristi ku i ni inta anko a na inkindirr yi nggo wre ki inta nggo. A zha da aba a ka na inta ki agarr ku are ka ani Yahuda ka. Inta i si shirr ba atu ntsɨ hen, wre ki inta bu ssu Ure ku wre ku ujiji ku zu ki imba zizi.
Uwa ta si abangga ba nggo a na ki ankpinkpye ambarr ba nggo, inkpinkpye imbarr yi mi i si vri ingga hen, Abachi à si di kye ba na abi wre ku a bu hi undanda tuku iwre inkindirr hen. Ankpinkpye abama a si da inkindirr numa nanka ni inggi yi nggo ingga i bre hen. Aba mi a ki ashishi a hi di Abachi à ni ingga undu ku ibre Ure ku wre ku abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, nâ ta si nggo à tu Biturr meme, na nu ma undu ku ibre Ure ku wre ku ku ani Yahuda ba. À si Abachi wa nggo yo à tu Biturr ki uni ko na angu wa nggo di a bu ku bre ku ani Yahuda ba Ure ku wre ku, uwa yo à tu ingga meme di ingga bu ku bre ku abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen. Yakubu, i Biturr tuku Yohana nggo aba yo a na ki ba ankpinkpye ba nggo, aba mi a hi di Abachi nggo à ni ingga undu ku wre unggo ku. Ima yo du ba a kpa inta tuku Barrnaba na ango aha. Nu nggo undu umunta ku u su uyirr na ba, inta i kpanye di inta ngga ta na undu na abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen. Abangga a bu ba na ani Yahuda ba ba. 10 Aba a zha inkindirr iyirr yo ni inta ba, di inta bu si kpamusu na amuya abiga abi iha ba hen. Ingga mi i so zha di ingga ta na ima yo.
Bulu à kpa kisa ku Biturr
11 Nggo Biturr à nga ni inta ba nu Antakiya nggo, ingga ì kpa kisa ku na ashishi ama di à na ndanda mi. 12 Biturr à di ri ila bi na abiga abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen. Uwa a ni hi anishirr ba nggo Yakubu a tu ba nga nggo na ba ttungo na si di ri ila bi zizo na abangga ba nggo a si si ani Yahuda ba hen. A na meme kru ambarr abanu ba nggo a kpanye di a bu yo ku abiga abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen iji. 13 Amuya ani Yahuda abiga abanu ba a hi nggo Biturr à na aseki wre ku anishirr a bu hi, na gru di na meme yo. Barrnaba mi à ga aza ambarr ka.
14 Ingga i kye ba a zirr nanka mu nu Ure ku wre ku ujiji ku, ni i ddu Biturr na ashishi ambarr wemi di, “Uwa i si ani Yahuda ni ka di na nâ ta si abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, ni si na ina i anu Yahuda jiji ba hen. Angginggi du uwa i zha du uwa ta darr abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen di a bu na aseki ka ni Yahuda?
Abachi à di kpa anishirr ttungo ku iyo isisurr imbarr iyo mre
15 “Inta i si ingri i anu Yahuda, ni si di la ure nâ ta si abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen. 16 Inta i hi di a di na unushirr ki uzizi na age̱ ka Abachi ku ikpanye ni Yesu Kristi ku. À si si ina Are ka Abachi inggi i ta kpa unushirr ttungo hen. Meme nggo inta mi i yo isisurr imunta yi nu Kristi Yesu ku, wre ki inta bu kaki abi na uzizi na age̱ ka Abachi ku iyo isisurr nu Kristi yi ku. Na si si ina inkindirr yi nggo Are ka a da mu hen.
17 “Inta anu Yahuda ba ti so yo itu di inta ta kaki abi na uzizi ni Kristi ku, inta nga ni di hi di inta mi i si abi la ure. Meme nggo, à si Yesu nggo à na inta ki abi la ure? Iya! 18 Ingga ti sarr me zizo inkindirr yi nggo ingga nggo i tsi yi nggarr nggo, i ina ima i tsarr di ingga i si ni ikpala. 19 Nu nggo ingga i di ga Are ka yo nggo, Are ka a di ingga i kaki nâ ta si iku. I ziza nggo ingga i kpanye ni Kristi ku, ikpanye ima i ttu ingga ssuzzu, wre ki ingga bu so tsitsirr na Abachi ku. A si nâ ta si nggo a klo ingga ni Kristi ku nu unkunkurr ku. 20 Uwa a si si ingga mu i so na aseki ka nggo ingga so na ka ziza nggo hen. A si Yesu Kristi mu nggo à rri so ni ingga ku nggo. Aseki ka nggo ingga i so na ka nggo a si nu nggo ingga i kpanye nu Uvuvurr a Abachi wa ku nggo, uwa yo à kpanye ni ingga ku na ni ingga itu ima yi. 21 Ingga i si kà uzizi ku Abachi ku hen. A ka da di Abachi à ta kpa unushirr da à na inkindirr yi nggo Are amaka mu a da nggo, a ka si meme ittu i Yesu Kristi yi ka si igigye!”