2
Ihru ayamba yi nu Kena
Nu utarr wa aba so na iga i ihru ayamba nu Kena, na anga ka Galili ka, u Maryamu ayirr a Yesu a se nabo. Aba a yo Yesu ni iga yi, uwa ndo na abiga ma ba a kuma nabo. Nggo à se nabo ahi wa a gru kre, u ayirr a Yesu à nga da ku di, “Ahi wa à na ba kre.”
I Yesu ddu ma di, “Aya, ùwà nggo si ta da ki ingga inkindirr yi nggo ingga ta na hen. Attuttu wa a nise ma ki ingga.”
U ayirr a Yesu kakuma ku da ku amirr iko ba di, “Inkindirr yi nggo a ti da ki imba di imba bu na, imba na yi.”
Nu unto ku, aba zu itsa inkpinkpi itani, nggo a na yi na angbinta, na di surr amasirr a ingla ukpa* Ingla ukpa: Ani Yahuda a di na ingla ukpa inuma nggi bari na ri ila, ka a mirri ku barr Abachi nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku, tuku na ankpu anuma azizi. nggo na yi, nâ ta si nggo iba i anu Yahuda yi i da di a bu di na. Itsa iyirr ka ba amasirr ma indu iso iha ka iso itarr.
I Yesu da ku amirr iko ba di, “Imba surr amasirr ssu ni itsa inggi yi we.” Aba surr amasirr wa ssu pwi.
I Yesu à ddu ba di, “Imba tsu amasirr anggo wa ga ku uwanggo nggo so kye iga yi.”
Aba tsu amasirr wa ga ku ugo wa nggo so kye iga yi. Nggo à kpa amasirr wa à la kye, amasirr wa à ka kaki ahi ba. Na si hi unto ku nggo a gri ahi wa zhi hen. (Amirr iko aba yo a hi unto ku.) Meme nggo, uwa à yo uwanggo nggo à gri ku ayamba wa, 10 na da ku di, “A di gri ahi a iwre a yo huzzu kuchi, nggo abichirr a ti so shi bari aba di gri anuma wa nggo a wre ma mi a huzzu. Hai! Ùwà i so gri ahi a iwre wa huzzu ziza nggo yo!”
11 Uwama yo si inkindirr ikagri i ime̱me̱ yi nggo Yesu à na nu Kena, na anga ka Galili. Nabo yo Yesu à tsarr ba inkpinkpye umaku, abiga ma ba a hi na kpanye na ku.
12 Nu ugo ukuma, i Yesu na ayirr wa ndo, na amuyirr ba, na abiga ma ba, a gru kuma ku sha so ma ivi ntsɨ nu Kapanahu.
Yesu à kuma nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku
(Matiyu 21:12, 13; Marrku 11:15-17; Luka 19:45, 46)
13 Nggo ivi i Iga i Ivu Sarr i anu Yahuda yi i ki ywhiywhirr, i Yesu à gru kuma nu Urushalima. 14 Nabo nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku, uwa kuma ku hi anishirr a gri ilando, na aminta, na ananddu ni so re, na abi so sarr inklo a ga so ni imburr imbarr yi. 15 I Yesu à vu izhizhi cha ki amfarr, na han ilando yi na aminta ba huzzu nu Uki ku Ibarr ku, na vu ankpu imburr ka abi sarr inklo ba kattu na angu na di inklo yi varr hre. 16 Na da ku abi zu ananddu ba di, “Imba vu ni huzzu ni inggya! Imba si na uki ku Aki mungga ku ki udu hen!”
17 Abiga ma ba ssu unto nggo ku hi nggo u da nu ungbamvu ku Abachi ku di, “Ingga kpanye ni iko yi Abachi, ikpanye ima i so rri nâ ta si uru nggo ni isisurr imungga.”
18 Ankpinkpye anu Yahuda ba a gru nga na ku na are di, “Unggonggo nu ùwà ukyekye ku na aseki angga ka? Na inkindirr i ikagri inuma nggo i ta tsarr inta di Abachi nggo nu ùwà ukyekye ki na meme ku.”
19 I Yesu da ba di, “Imba tsi Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku nggarr, Ingga ta gɨ ku ni ivi itarr.”
20 Aba zhi ma di, “Ùwà du ùwà ta vu ku me zizo ni ivi itarr? Ùwà si hi di a me Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku ki ase iso ine̱ na atani bari, na kre ku hen?” 21 Uki ku Ibarr Abachi ku nggo Yesu à so re ni itu yi, a su ukpa uma uku yo. 22 Nggo à tasi ni ibe yi bari, abiga ma ba a ssu ida ima yi hi, na kpanye nu ungbamvu ku Abachi ku, ni inkindirr yi nggo Yesu a bre ba.
Yesu à hi nggo isisurr i anishirr i se
23 Nggo Yesu à se nu Urushalima ni Iga i Ivu Sarr yi, anishirr shishemi a hi iki i ikagri yi nggo a na yi na kpanye du uwa yo à si Kristi wa. 24 Yesu si kpanye na ba hen, nggo à hi nggo isisurr imbarr yi i se. 25 À si zha du undurr mu bi da ku ure na atu ambarr wa hen. Uwa ki itu ima à hi inkindirr yi nggo i se ni isisurr imbarr yi.

*2:6 Ingla ukpa: Ani Yahuda a di na ingla ukpa inuma nggi bari na ri ila, ka a mirri ku barr Abachi nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku, tuku na ankpu anuma azizi.