Ure ku wre ku nggo
Yohana
à charr
Ure ku me̱me̱
Uni charr ungbamvu ku Ure ku wre unggo ku a si Yohana, uni ko na angu wa. A su uvuvurr a Zabadi nggo à si uzayirr a Yohana, uni ko na angu wa. A si ankpye kakami ni inggurr bi i abiga abi ime̱me̱ ba. A si yo ma ni isa nu ungbamvu unggo ku hen. A yo ma chuchichu di, “Uniga wa nggo Yesu à kpanye na ku.” (13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20, 24) A charr nâ ta si uwanggo nggo à hi aseki ka na ashishi ama.
Uni charr Yohana wa à da na nkpama inkindirr ime̱me̱ yi nggo i du uwa à charr ungbamvu ku nggo di, “A charr aseki angga ka, wre ki imba bu kpanye di Yesu à si Kristi, Uvuvurr a Abachi. Ni bu hi di imba ti kpanye na ku, imba ta kpa iso tsitsirr ijiji ni isa ima yi.” (20:31). A charr ku abiga ahe̱he̱ ngga ungbamvu ku, na charr ku di zha abangga ba nggo a si si abiga hen. Zhi nu à zu ni isisurr ima du uwa à charr ku abi hi irrirri i Girrki ngga ungbamvu ku. Ambarr abanu ba a ka wo itsarr indanda yi ba, uwa nanko à ko zha du uwa à ta na ba ki abiga Abachi.
Atu re na ankla ka nggo a charr ka nggo
Ure ku me̱me̱ ku 1:1-14
Undu ku Yesu ku nggo u kuchi ku undu ku Galili ku 1:15—4:54
Undu ku Yesu ku nu Galili tuku ivri nu Urushalima 5:1—10:42
Itasi i Lazarru yi tuku nggo a zha anko a ngu Yesu 11:1-57
Imirri i Yesu nu Urushalima tuku itsarr ikikre ima yi 12:1—17:26
Ittu tuku itasi ni ibe i Yesu yi 18:1—20:10
Itasi tuku inggurr ssuzzu ku anishirr i Yesu yi 20:11—21:25
1
Ure ku iso sese
Ure* Ure: Ni inggya, a yo Kristi nggo meme. Kristi yo à si anko wa nggo Abachi à du anishirr a hi du uwa yo à si Abachi nggo. u se ni ime̱me̱ i aseki yi. Ure ukuma u di se ndo na Abachi ku. Ure ukuma u si Abachi. Ure kuma u di se ndo na Abachi ku zhi ni ime̱me̱ yi.
Abachi à na aseki ka we nu ure ukuma yo, na a si na inkindirr inuma nanka sama nu ure ukuma hen. Iso tsitsirr i zhi nu uwa yo ku, i iso ima iyo su i so là nâ ta si uru nggo u so là kago ku anishirr. Uru ukuma yo u so là ku abi so ni ibwu ba. Ibwu yi ka si tsi ku zhi hen.
Abachi à tu unitu ama wa, nggo isa ima yi ri Yohana, Yohana: Yohana uni zzu na amasirr uwa yo à bre ku anishirr ure ku Abachi ku ni itu i inga i Kristi yi. di a bu nga ni tsarr anishirr ure ni itu i ìlà yi, wre ku anishirr we a bu wo ma na kpanye nu ure ku. Yohana nggo à si si uru ku ìlà jiji ku hen, à si uni tsarr anko mu. Uwa uwanggo nggo à si uru ku ìlà ujiji ku nggo, uwa yo à so nga ni ingbingbru yi, na taka ni là kago ku ingbingbru yi.
10 Ure ku u se ni ingbingbru yi, Abachi à na ingbingbru nu ure uku yo, i ingbingbru yi i si hi ma hen. 11 Uwa à nga nu unto umaku, u anishirr bu unto ku uma ba a kà na si kpa ma yo hen. 12 Abanu ba a kpa ma na kpanye na ku. Abangga ba nggo a kpanye na ku, uwa nu ba ukyekye du ba kaki amumarr ba Abachi. 13 Amumarr ba nggo a si si ingri i ukpa hen, ka akiki ba anishirr hen, ka ni ida i anishirr hen, amumarr ba nggo a ngri ba zhi na Abachi mu ku.
14 Ure ku u kaki unushirr ni rri so ni inta ba ni ingbingbru inggi yi. Inta i hi inkpinkpye ima yi, inkpinkpye i Uvuvurr uwama nggo à si ku Aki wa uyirr uwa yo, a tsarr ssu nu uzizi tuku ujiji.
15 Yohana à bre ure hantu ni itu i unushirr uwama wa di, “Uwanggo yo su uwanggo nggo ingga ko re ni itu ima yi di, ‘Uwanggo nggo à so nga nu ugo umungga, na mri ingga, na à se ku ki ingga ichi.’ ” 16 À si ina wre ima iyo, i du inta i so kpa aseki ka iwre ka na achi na achi. 17 Musa nggo a gri Are ka nga, i Yesu Kristi nggo à gri ina wre ni ina jiji nga. 18 Undurr nise hi Abachi kye. Abachi yo ki itu ima, à du Uzuma wa na ankpa ma, uwanggo wa nggo so ywhiywhirr na Aki wa ku, à nga ni du anishirr ba hi di Abachi à si kingginggi.
Yohana à re ni itu i Yesu
(Matiyu 3:1-12; Marrku 1:1-8; Luka 3:1-18)
19 Wanggo yo su ure ujiji ku nggo Yohana à da, nggo ankpinkpye anu Yahuda ba nu Urushalima a tu abikye ba na abi zi undu nu Uki ku Abachi ba di a bu ku zhi ma di, “Ùwà su unggonggo?” 20 Yohana à re kyekye mi na da ba ssuzzu di, “À si si ingga yo i si Kristi wa, nggo Abachi à da zu di uwa à taka tu ma nga hen.”
21 Aba a zhi ma zizo di, “Uwa su unggo mu? Uwa si Iliya mu?”
Uwa à kisa di, “Iya, ingga i si si Iliya hen.”
Aba zhi ma di, “Uwa yo su uni kpa are wa nggo Abachi à da di à taka nga?”
Uwa kisa di, “Iya.”
22 Aba zhi ma zizo di, “Ùwà su unggonggo? Da ki inta ùwà i si unggo, ni di inta kakuma ku da ku abitu inta ba. Ùwà su unggonggo?”
23 Yohana da ba ukorr ure ku Ishaya uni kpa are wa di, “Ingga yo su ukorr ku nggo u so du na ankpuji di, ‘Na anko wa ki ntto ku Atiko wa!’ ” Kye zizo Ishaya 40:3.
24 A si anu Farrisi ngga a tu ba, 25 aba gru zhi ma di, “Ùwà i ta si si Kristi, ka Iliya, ka uni kpa are hen, ùwà i zzu anishirr ba na amasirr, ni na nggye mu?”
26 I Yohana à ddu ba di, “Ingga zzu na amasirr, undurr numa se ni inggya nggo imba i si hi ma hen. 27 A su uwa yo nggo so nga nu ugo umungga, ingga i si ma uni kuklo ni ddu azhizhi ka anggakpaza ama ka hen.”
28 Yohana a da ure unggo ku, nu nggo a so zzu anishirr ba na amasirr nu Betani nu ugugarr numa ku inyi nu Joda wa.
Yesu, Uvuvurr Inkru ni to a Abachi wa
29 Nu uha wa u Yohana à hi Yesu à so nga na ku na ddu ba di, “Imba kye uwanggo yo a si Uvuvurr Inkru§ Uvuvurr Inkru a Abachi: A si isa i Yesu. Yesu à si nâ ta si uvuvurr inkru wa nggo aba ma a ni ki inina wa nggo aba ma ahan to ku Abachi. a Abachi wa nggo à ba ila ure i ingbingbru yi glo! 30 Uwa yo su uwanggo nggo à so nga nu ugo umungga, nggo ingga i da ki imba di, ‘Undurr numa so nga nu ugo umungga, nggo à mri ingga, na à se ni ingbingbru inggi yi ku ki ingga ichi.’ 31 Ingga mi i si hi ma hen. Ingga i ko zzu imba na amasirr wre ku anishirr bu Israila ba a bu hi ma wemi.”
32 I Yohana a da di, “Mre, ingga kakye Izhi Iwre yi i ji zhi nu ussu nâ ta si anddu ni ku so na ku. 33 Ingga mi nise hi ma kye. Undurr wa nggo à turr ingga di ingga bu nga ni zzu anishirr na amasirr wa nggo, uwa yo a da ki ingga di, ‘Ùwà ti hi Izhi i ji ni ku so nu ugo numa ku, uwa bu hi di uwa yo à su uwanggo nggo à taka ni zzu anishirr ni Izhi Iwre yi.’ 34 Ingga hi inkindirr inggi yi, ni na meme jiji bari, ni da ki imba di a su Uvuvurr a Abachi.”
Abiga Yesu abi ime̱me̱ ba
35 Nu uha wa zizo, nggo Yohana à kri na abiga ma aha banu ba, 36 na gru hi Yesu à ko zirr ba na ba, na gru ddu ba di, “Kye, Uvuvurr Inkru a Abachi wanggo!”
37 Nggo abiga ma aha ba a wo Yohana ni da meme yi, na gru ga Yesu. 38 Nggo Yesu kakye na hi ba ni so ga ma, na zhi ba di, “Imba so zha angginggi?”
Aba ddu ma di, “Rabayi, ùwà di so nu momonggo?” (“Rabayi” inkpi inggi yi su di, “Unitsarr.”)
39 I Yesu ddu ba di, “Imba ga mi ku kye yi.” (Meme nggo, azhi wa a ka ma ine̱ ni ingbahru mu ba.) Anishirr aha ba a kuma ni Yesu ku, na ku hi unto ku nggo à di so, na ku so inkpu azhi yi kre nabo.
40 Uyirr nu umi ku anishirr ba nggo à wo ure ku Yohana ku na ga Yesu, uwanggo a su Andoro, uzayirr a Sima Biturr. 41 Inkindirr i ime̱me̱ yi nggo Andoro à na yi inggi, i si nggo à gru ku zha uzayirr Sima, na da ku di, “Inta i hi Mezaya wa.” (Inkpi inggi yi su “Kristi”.) 42 Andoro wa à gri uzayirr wa na nga ni Yesu ku.
Yesu à ni kye ma na da di, “Uwa yo i si Sima uvuvurr a Yohana, a ta yo uwa di Kefa.” (Isa i Kefa ka Biturr si “ingbinta” nggi i ri meme.)
Yesu à yo anu Filibu tuku Nataniya
43 Nu uha wa zizo, i Yesu à gru kuma nu Galili na ku hi Filibu na ddu ma di, “Ga mi!”
44 (Filibu à zhi nu Betsada ni igbu uyirr ndo na anu Andoro tuku Biturr.) 45 Filibu à ku zha Nataniya na da ku di, “Inta hi uwanggo nggo Musa na abi kpa are ba a charr ni itu ima yi. Uwa yo à su Yesu anu Nazareti, uvuvurr a Isuhu wa.”
46 U Nataniya zhi ma di, “Nazareti! Inkindirr izizi inuma i ka zhi nu Nazareti?”
Filibu à ddu ma di, “Nga ni kye.”
47 Nggo Yesu à hi Nataniya ni ko zirr nga na ku na da di, “Kye, uwanggo yo à sa ani Israila ujiji, nggo à di da ure yo!”
48 U Nataniya à zhi ma di, “Ùwà na kingginggi ni hi ingga?”
Yesu ddu ma di, “Ingga hi ùwà ni ichi ibwa yi bari Filibu kuma ku yo ùwà.”
49 U Nataniya ddu ma di, “Unitsarr, ùwà yo su Uvuvurr a Abachi wa jiji! Ùwà yo su Uttu ni Israila!”
50 Yesu à zhi Nataniya di, “Nggo ingga i da ku ùwà di ingga i hi ùwà ni ichi ibwa yi, ima yo i du ùwà i kpanye? Ùwà ta hi aseki ka nggo a mri meme!” 51 I Yesu ddu ba di, “Ingga ta da ki imba ure ujiji, imba ta hi unkplassu ku ni bwu yi, ni ta hi abitu ba Abachi ba a so ji na bu kahun ni itu i Uvuvurr a Unushirr.”

*1:1 Ure: Ni inggya, a yo Kristi nggo meme. Kristi yo à si anko wa nggo Abachi à du anishirr a hi du uwa yo à si Abachi nggo.

1:6 Yohana: Yohana uni zzu na amasirr uwa yo à bre ku anishirr ure ku Abachi ku ni itu i inga i Kristi yi.

1:23 Kye zizo Ishaya 40:3.

§1:29 Uvuvurr Inkru a Abachi: A si isa i Yesu. Yesu à si nâ ta si uvuvurr inkru wa nggo aba ma a ni ki inina wa nggo aba ma ahan to ku Abachi.