24
Itasi i Yesu yi
(Matiyu 28:1-10; Marrku 16:1-8; Yohana 20:1-10)
Ni igambre bwu, nu uha na Azhibarr a Isu ani Yahuda wa, amba ba gru kuma ni ibe yi, na gri anye ka a hun ingba wre wa nggo a na ka ssubi. Na ku hi a ngi ingbinta yi glo na angu anko ka ibe ka. A mirri kuma, na si ku hi iku i Atiko Yesu yi ni ibe yi hen. A kukri nabo kpi, na ko ri amarr ni inkindirr ima yi, mre na gru kakye anishirr aha a kri na aba, na surr inkinkru i la zanzarr nâ ta si azhi. Isisu i ki amba ba, aba kuttu ni imimi. Abitu ba Abachi ba a zhi amba ba di, “Sa angginggi du imba ko zha uni so tsitsirr nu umi ku abi kɨ? A si se ni inggya hen! A ka tasi ba. Imba bu ssu hi inkindirr yi nggo à da ki imba nu Galili. ‘A ta ba Uvuvurr a Unushirr sa ku abi la ure na ango, du ba kpa ma, u nu ugo ki ivi itarr, uwa ta tasi.’ ” Mre amba ba a ssu hi di Yesu à da meme.
Na share ni ibe yi na kakuma ku da ku awurr na ayirr ba ni inkpu anishirr yi. 10 Amba ba nggo a kuma ni ibe yi a su Maryamu nu Magadala, tuku Yuwana, u Maryamu ayirr a Yakubu. Aba ni inkpu amba yi, a ga ba ku da ku abi ko na angu ba. 11 Abi ko na angu ba kye ure kuma ki ankalanttu, na si kpanye na ba hen. 12 Biturr gru kru kuma ni ibe yi ku klo kye na hi iki izzu anishirr iyo kurr, iku i Yesu yi i sama nu umi. Uwa kakuma ni iko ni ku ayisurr ni inkindirr yi nggo uwa ku hi.
Yesu na anko a ko nu Emayo
(Marrku 16:12-13)
13 Na azhibarr ayiyirr ama wa, anishirr aha nu umi ku abiga Yesu ba, a ko kuma ni igbu wa nggo a ri Emayo, nggo ka ma kilomita iwurr ni yirr zhi nabo na kuma nu Urushalima. 14 Aba ko re ku ikpa ni inkindirr yi nggo i la. 15 Nggo a ko re na ko ta amarr, Yesu ni itu ima à nga ywhiywhirr, ni ko zirr na ba. 16 Aba ko hi undurr wa, na si kye ma hi ka su unggonggo hen.
17 Yesu zhi ba di, “Imba zirr ni ko re da angginggi ga anko?” Aba kukri ngbangbami, ni ivri na ashishi ambarr ka. 18 Uyirr nu umi ku, a yo ma di Kliyopa, a zhi ma di, “Ùwà yo si unichirr wa na nkpami nu Urushalima nggo si hi inkindirr yi nggo i la nabo ni ivi inggi yi hen?”
19 Yesu a zhi ba di, “Imba ko re da angginggi?”
Aba ddu ma di, “Ni itu i inkindirr yi nggo i la ni Yesu anu Nazareti wa ku nggo. Ugo nggo wa à su uni kpa are mu a Abachi, na di na aseki ka ku ayisurr shishemi. Abachi à na anishirr ba namri du ba kye ma ssu na ango. 20 Ankpinkpye abikye munta ba na ankpinkpye ba, a ba ma a ni, di a bu tsi ma ngu. Aba a kpa ma nu unkunkurr. 21 Inta ko yo isisurr du uwa yo taka ni kpa Israila ttungo! Ari su utarr mu nggo a na inkindirr ima yi. 22 Kye, amba banu nu umi munta ku, a ni da ki inta ure ki ku ayisurr da aba zzu han kuma na ambre ni ibe yi, 23 na si ku hi iku yi hen. Na kanga da aba ku hi zzu da su nu ula, abitu ba nggo a da ba di Yesu à si tsitsirr. 24 Abanu nu umi munta ku, a kru kuma ku kye ibe yi, na ku hi meme yo nggo amba ba a da, na si hi ma hen.”
25 Yesu ddu ba di, “Imba sa arrurru, imba si kpanye na aseki ka wemi nggo abi kpa are ba a da hen! 26 Imba kye, i wre ku Kristi wa du ma ki iha bari Abachi ka kye ma ssu na ungo kakami nu unkplassu?” 27 Yesu bre ba aseki ka nggo a charr nu Ungbamvu ku Abachi ku ni itu ima yi, bazhi ni ime̱me̱ yi na Angbamvu ka Musa ka tuku ni inkpu icharr i abi kpa are ba.
28 Nggo a ki ywhiywhirr ni igbu nu Emayo wa, nggo a so kuma, Yesu à na zzu du uwa a ta tsi so kuma ni ichi mu. 29 Aba tsi ku ango di, “Nga ni so ni inta ba, kye azhi wa ko ku, ibwu ta ko ki.” Uwa ka ga ba rri kuma ku so na ba.
30 Nggo a ji so na ta ko ri, Yesu ba unfonfo wa, na nyarr ku Abachi, na mɨ ma ga ba. 31 Mre, aba gru ko kye ma hi. Uwa ka nado. 32 Aba gru ko zhi ikpa di, “A si si nâ ta si uru nggo u ko rri ni isisurr munta yi nggo à ko re na anko wa, nggo ko tsarr ki inta Angbamvu ka Abachi ka hen?”
33 Mre, aba tudo gru ankpa ayirr kaji kuma nu Urushalima, na ku hi abi ko na angu awurr na ayirr ba so na abanu. 34 Abi ko na angu ba a ddu aba aha ba di, “Atiko munta wa à tasi jiji! A bwu ku Sima ashishi na du ma à hi ma!” 35 Anishirr aha abi zhi nu Emayo ba a gru so da ba inkindirr yi nggo aba a zzu hi na anko, tuku nggo aba kye ma hi nggo a ko mɨ unfonfo wa.
Yesu huzzu ku abiga ma ba
(Matiyu 28:16-20; Marrku 16:14-18; Yohana 20:19-23; Indu 1:6-8)
36 Nggo aha ba ni ko bre ba, mre aba kakye Yesu kri na ba, na ddu ba di, “Imba bu se ni isu isisurr.”
37 Aba ki wu, na kye da aba ko hi uzhi mu. 38 Uwa ddu ba di, “Imba kru isisu ngginggi? Angginggi di imba si kpanye hen? 39 Kye, inkpa ango imungga yi, na atoza amungga ka, ni bu hi di a si ingga yo ni itu mungga. Sa ungo ni ingga ku kye imba ta hi. Kye, izhi i sama ni inina ikpa tuku attuttu, imba hi ingga se na aseki akama.”
40 Nggo a da meme, na tsarr ba ango ka na aza ama ka. 41 Aba nyarr kakami na ku ayisurr di jiji mu Yesu a si tsitsirr, na si kpanye hen. Uwa zhi ba di, “Imba se na angginggi iri ni inggya?” 42 Aba ba kukru ikikla nggi ni surr sisurr a nu ma. 43 Uwa kpa ta na ashishi ambarr.
44 Yesu ddu ba di, “Nggo ingga ni di se ni imba ba, ingga bre ki imba di: Aseki ka wemi nggo a charr na are ka Musa ka, tuku angbamvu ka abi kpa are ka, tuku Ungbamvu ku Asarr ka Igbyarr Asa ku, a ta la ni itu imungga.”
45 Mre, uwa bre ba di a bu hi ankpi ire ka nggo a charr na Angbamvu ka Abachi ka nggo. 46 Na a ddu ba di, “A charr na Angbamvu ka Abachi ka di Kristi wa à ta ki iha na ttu, unu utarr wa uwa a ta gru ni ibe yi. 47 A charr zizo na Angbamvu ka Abachi ka di anishirr a ta ba isa ima yi bre Ure ku wre ku Abachi ku. Bazhi nu Urushalima na kago igbu i ingbingbru inggi yi wemi a ta bre da anishirr bu du ina ndanda na kanga na Abachi ku, wre ku a bu nggurr ila ure imbarr yi zhi ba. 48 Imba yo i ki ashishi hi aseki angga ka, kuma ku da ku abanu inkindirr yi nggo imba hi nggo. 49 Ingga ku itu mungga ta tu ki imba Izhi Iwre yi nggo Aki mungga wa à da zu. Imba bu ku so nu Urushalima bi ukyekye ku nggo ta ji zhi nu ussu nga ki imba.”
A ba Yesu hun kuma
nu unkplassu
(Marrku 16:19-20; Indu 1:9-11)
50 Mre, Yesu gri ba na huzzu nu umi igbu ku, kuma ni igbu nu Betani, na ku gɨ ango ama ka ki nu ussu na yo ba angu ka iwre. 51 Nggo a so yo ba angu azizi ka, mre aba attu ma ki nanka na ba ma hun kuma nu unkplassu. 52 Aba kuttu na so gbyarr ku asa na kakuma nu Urushalima, ni inyarr kakami. 53 Bazhi ni ima yi, aba a ka ko nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku, na so gbyarr ku Abachi asa.