23
Yesu na ge̱ ka uttu Bilatu
(Matiyu 27:1-2, 11-14; Marrku 15:1-5; Yohana 18:28-38)
Anishirr ba gru namri na gri Yesu kuma nu Bilatu ku, na gru so re kisa ma na ku di, “Inta vu ugo nggo uwa so re anishirr di a bu si han inklo imimi ku Kayisa hen, na gru ko da na nkpama du uwa yo si Kristi wa, wanggo a su uttu.”
U Bilatu a zhi Yesu di, “Ùwà yo su uttu a anu Yahuda wa?”
I Yesu ddu ma di, “Nâ ta si nggo ùwà da.”
U Bilatu à ddu ankpinkpye abikye ba na anishirr ba di, “Ingga si hi ugo nggo ni ìlà nggo ingga ka ttu ma iba hen.”
Aba kà na gru kri ku kyekye mi di, “Itsarr ima yi gri itsi nga ku anishirr ba kago nu Yahudiya. A tsarr zhi nu Galili mu, uwanggo ziza a rri ni inggya.”
Yesu na age̱ ka Hirridu
Nggo Bilatu wo meme, na zhi ba di, “Ugo nggo sa anu Galili?” Nggo à wo di Yesu zhi na anga ka nggo Hirridu so gri ka, na turr ma kuma ku Hirridu. Hirridu à se nu Urushalima ni ivi ima yi.
U Hirridu nyarr kakami, nggo a hi Yesu ashishi na ashishi. A ta anko ba na di wo are ama ka, na si hi inkindirr yi nggo uwa ka na, na hi ma hen. Na a ko yo isisurr du uwa ka hi ma ni na inkindirr numa ikagri. I Hirridu zhi Yesu are shishemi. I Yesu kri ngbangbami. 10 Ankpinkpye abikye ba na abitsarr Are ba gru chi kuma na hantu, na bre ku Hirridu are ka imu andanda ni itu i Yesu. 11 U Hirridu na abi ta iku ama ba a sarr Yesu, na ku ba ankru ka uttu, ni surr ku, na turr ma kakuma ku Bilatu. 12 Na azhibarr ama yo Hirridu tuku Bilatu a vu ikpikpa. Ngbangba ka a so di karr ikpa.
A ngu Yesu
(Matiyu 27:15-26; Marrku 15:6-15; Yohana 18:39—19:16)
13 Bilatu yo ankpinkpye abikye ba, na akikre ba, na anishirr ba namri, 14 na da ba di, “Imba gri ugo nggo ni nga ni ingga ku di a so di re anishirr mi. Kye, ingga zhi ma na ashishi amba ni si hi ma ni inkindirr ìlà iyirr mi nu umi ku aseki ka nggo imba bre ku na ka hen. 15 Hirridu mi meme a si hi ma ni ìlà hen, na turr ma kanga ni inta ba. Ugo nggo à si na inkindirr numa nggo ima itsi ma ngu hen. 16 A ta si meme ingga ta hlo ma ni du ma kuma.” [ 17 Ttuttumi ni Iga i Ivu Sarr yi ani Yahuda ba a ti barr, u Bilatu di ttu unushirr uyirr nggo ttungo, nu umi ku abangga ba nggo a kri harr.]
18 Anishirr ba namri a gru hantu di, “Ngu ma! Ni ttu Barraba ttungo ki inta!” 19 (A yo Barraba wa ni harr yi di a tto itsi nu Urushalima, na ngɨ anishirr).
20 Bilatu ko zha du uwa ta ttu Yesu nggo ttungo, na barr anishirr ba zizo. 21 Aba kisa na nggurr ungo na angu di, “Kpa ma! Kpa ma nga nu unkunkurr ku!”
22 Bilatu da ba inkpu itarr yi di, “Ugo nggo à là angginggi? Ingga si hi inkindirr yi nggo a na hen, imba di imba ta ngu ma! Ingga ta hlo ma ni ttu ma ttungo.”
23 Aba kisa na hantu kisa di a bu kpa Yesu. Ni ikikre yi ihantu, imbarr yi i du amarr ka Bilatu ka a ba kasarr, uwa ba ma nu ba. 24 Bilatu à yo ba ungo ni inkindirr yi nggo a ko zha ni itu i Yesu. 25 Na ttu ugo wa nggo a harr ma nu uki, ku itsi ni ingɨ anishirr yi ttungo. Bilatu ba Yesu nu ba di a bu kuma ku na inkindirr yi nggo isisurr imbarr da ba.
A kpa Yesu nu unkunkurr
(Matiyu 27:32-44; Marrku 15:21-32; Yohana 19:17-27)
26 Abi ta iku ba a gri Yesu na share. A so kuma nggo na zzu hi ugo numa a sa anu Sirrene, a yo ma di Sima. Uwa so ka zhi ni ivi ìgbù numa, na ta ko rri nu Urushalima. Aba vu ma, na ba unkunkurr ku garr ku a sa ku nu umpa, na du ma gri ku, na ga Yesu nu ugo. 27 Akpukpa anishirr di ga ma. Amba banu se nu umi umbarr ku na a so yì ku Yesu. 28 Yesu kakye ba na ddu ba di, “Imba amba bu Urushalima! Imba si yì ki ingga hen, yì ku atu amba na amumarr amba ba. 29 Ivi yi so nga nggo anishirr ta da di, ‘Amba ba nggo Abachi à yo ba angu azizi, a si abangga ba nggo a nise ngri kye, nggo uvuvurr a nise ma ba asisa ambarr kye!’ 30 Uwama yo ta si ivi yi nggo anishirr ta ddu agbre ka di, ‘Ji ttu inta!’ na ta ddu agbre ingbinta di, ‘Sha inta sharri!’
31 Anishirr ka ti na aseki a kama ni ivi yi nggo unkunkurr i to ni shirr, i ta si kingginggi ni ivi yi nggo i ti kru?”
32 Abi ta iku ba a gri abi la ure aha abanu kye ku Yesu ta ku kpa ba ni inkinkurr yi ma mi. 33 Nggo a ni rri nu unto ku nggo a yo ku di, “Ukpahe Itu”, na kpa Yesu nabo na abayi ba aha mi. Uyirr wa nu ungo ri, uyirr wa nu ungo mla. 34 Yesu da di, “Aki mungga, nggurr zhi ba! Kye, a si hi inkindirr yi nggo a ko na hen.”
Abi ta iku ba a ba ankru ama ka nggarr ga, na ko hla hi hla.
35 Anishirr ba kri na ko kye, u ankpinkpye anu Yahuda ba ko me̱ ma di, “A kpa abanu ttungo, a ti du uwa yo su Kristi wa nggo Abachi a hla ma, uwa bu kpa itu ima ttungo di inta kye.”
36 Abi ta iku ba mi kri na ko sarr ma, na nga, ni nu ma ususa ahi, 37 na da di, “Kpa itu muwa ttungo, ùwà ti da du ùwà yo su uttu anu Yahuda wa!”
38 Ni itu ima yi a charr nu unkunkurr ku di: UWANGGO YO SU UTTU ANU YAHUDA WA.
39 Uni la ure uyirr wa, nggo a kpa ma bi ni Yesu ku nggo, à gru ko marr ma di, “A si su ùwà yo su Kristi hen? Ttu itu muwa ttungo kye ni inta mi meme!”
40 Uyirr wa nggarr ito na ku di, “Ùwà si kru isisu i Abachi hen? Ùwà kpa iha iyirr ndo na ku. 41 Imunta yi ima ki inta, inta ko vu inkindirr yi nggo inta ngga i ttu yi, uwama à si na inkindirr hen.”
42 Na ka ddu Yesu di, “Kakye ingga hi ni ittu muwa yi!”
43 Yesu ddu ma di, “Ari, ùwà ta so ni ingga ku nu unkplassu.”* Unkplassu: Inkla yi nggo anishirr abi wo ku Abachi ure a ti kɨ, aba a kuma nggo.
Ittu i Yesu yi
(Matiyu 27:45-56; Marrku 15:33-41; Yohana 19:28-30)
44 Nu nggo a si na azhi na atsutsu mi, nggo azhi wa a kà ila yi, igbu wa wemi a shi ibwu, kuma ni itarr ingbahru. 45 Azhi wa kà ila yi. Ungbanja ankru ku nggo a klo ku nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku u nggarr ki anga aha. 46 Yesu à yì hantu di, “Aki mungga! Izhi imungga yi i si na ango muwa!” Nggo a da meme, na ttu.
47 Ankpye abi ta iku wa nggo a se nabo nggo, a hi inkindirr yi nggo i la, na nyarr ku Abachi di, “Jiji mu, ugo nggo à su unushirr uzizi!” 48 Anishirr ba nggo kri nabo na ko kye inkindirr yi nggo ko zirr, na hi inkindirr yi nggo i la, a kakuma ni iko, ni ivri isisurr, na sa ango na anke̱. 49 Abangga ba nggo a hi Yesu ashishi na ashishi, na amba ba nggo a di ga ma zhi nu Galili, a kri gbagbamu na so kye ma.
Izzu i Yesu yi
(Matiyu 27:57-61; Marrku 15:42-47; Yohana 19:38-42)
50 Ugo numa a ri Isuhu, nggo su uyirr nu umi ku akikre ba ni inggurr bi i anu Yahuda yi, na su unushirr uzizi, nggo a di kye ma ssu na ango. 51 A si kpanye na amarr ka ankpinkpye abanu ba hen, na kisa ni inkindirr yi nggo a na nggo. Isuhu a zhi ni igbu numa ni Yahudiya, nggo a ri Arrimatiya. Na so di kye anko a inga a ittu i Abachi yi. 52 A gru kuma ku barr Bilatu iku i Yesu yi. 53 Na hun ku ttu iku i Yesu yi ji, na nyarr yi nu upri inkru nggo a di nyarr iku na ku, na ba yi ku yo ni ibe yi nggo a ya yi na ankɨ ingbinta wa, na nise na undu na yi. 54 A si na azhibarr nggo ani Yahuda ba a so ssubi ku azhibarr Asabarr, nggo a si Azhibarr a Isu anu Yahuda. A si ni ingbahru, nggo Azhibarr a Isu wa a ko ma.
55 Amba ba nggo a ga Yesu zhi nu Galili, a ga Isuhu ku kye ibe yi, nggo a yo iku yi. 56 Na kakuma ni iko ku na anye a ihun ingba wre ku iku yi.
Na Azhibarr a Isu wa, aba so su, nâ ta si nggo Are ka Musa ka a da.

*23:43 Unkplassu: Inkla yi nggo anishirr abi wo ku Abachi ure a ti kɨ, aba a kuma nggo.