3
Yesu Dʋn Mose
Ɩ́nɩ sʋ apíó aba ánɩ́ Bulu latɩ́ mlɩ wá ɔsʋ́sʋ́ ayɔpʋ́tɔ́, mlɩpʋ ansɩ́ dɩnka Yesusʋ. Mʋgyí Bulu sumbí ɔyɔpʋ́ pʋ́ mʋ igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn amʋ́ʋ́ anɩdɛ́ mʋ ɩwɩ asʋ́n blɩ́ ámʋ nɩ. Ɔlɔwa ɔnɔkwalɩ há Bulu, Bulu lɛ́lɛ mʋ ɔbɛ́ɛ, ɔbɔ́yɔ mʋ agyʋ́má fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ Mose lɔ́wa ɔnɔkwalɩ há Bulu, Bulu lɔ́pʋ mʋ wóyí fɛ́ɛ́ wá mʋ ɩbɩtɔ ámʋ. Támɛ obú bʋ Yesusʋ dʋn Mose, fɛ́ alɩá bʋtobú wóyí oyípʋ dʋn wóyí ámʋ. Wóyígyíwóyí á, ɔha léyi mʋ́, támɛ atɔ́ fɛ́ɛ́ ɔbwɛpʋ́ gyí Bulu. Mose lɔ́bwɛ osúmpʋ́ ɔnɔkwalɩpʋá ɔdɛ Bulu wóyísʋ́ kɩ́ɩ. Ɔlɛbláa amʋ́ asʋ́n ánɩ́ Bulu ɔbɛ́blɩ́ ɛkɛkʋ́. Támɛ Kristo lɔ́bwɛ obí ɔnɔkwalɩpʋá ɔdɛ Bulu wóyísʋ́ kɩ́ɩ. Bulu wóyítɔ́ abí anɩgyí, nɩ́ anɩlɔ́wa klʋn kɩ́tá mʋ ɔkpakɩ́tɔ kínkíínkín yɔ́fʋn mʋ́ ɔnɔ́mɔkɛ́.
Bulu Ahá Bɛ́da Ɔkpʋ́nʋ́
Mʋ́ sʋ ɩbʋ Bulu asʋ́n ámʋtɔ ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ,
“Ndɛ, nɩ́ mlonú Bulu ɔmɛ a,
mlɩmáwa asʋtɔ-ɔnlɩn, fɛ́ alɩá mlɩ anáin Israelfɔ
bɔbwɛ brɛ́á bɔkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ Bulusʋ,
sɔ mʋ kɩ dimbí ámʋsʋ.
Ɩnʋ́ mlɩ anáin bɔsɔ mɩ kɩ nɩ.
Ɩbʋ mʋ́tɔ́á bowun mɩ́ bwɛhɛ́ nfí adʋana (40) kɛ́kɛ́.
10 Ɩ́nɩ sʋ nenya ɔblɔ́ wa amʋ́, blɩ́ mbɛ́ɛ,
‘Bʋtɛdálɩ mɩ́ ɔma brégyíbrɛ́,
kíná mɩ́ asʋ́nsʋ́ gyí.’
11 Mʋ́ sʋ nenya ɔblɔ́ ká ntam mbɛ́ɛ,
‘Nɩ́ bówie mɩ́ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakpá ɩnʋ fíín! Nɛká nɔtʋ́n!’ ”
12 Mɩ́ apíó, mlɩkɩ wankláán ánɩ́ mlɩtɔ ɔkʋkʋ méenya klʋn laláhɛ ánɩ́ ɩtamahɔ Bulu gyi, mɛ́nɩ ɩmɛ́ɛha mʋ ɔdalɩ Bulu Ɔkɩankpapʋ amʋ ɔma. 13 Mboún mlɩtɔɩ kpla aba ekekegyíɛkɛá ɔyɩ́ lɛkɛ, bɛtɩ mʋ́ “Ndɛ,” fɛ́ alɩá Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ anfɩ ɩdɛblɩ́. Fówun lakpan mɛ́ɛmlɛ́ mlɩtɔ ɔkʋkʋ, há mʋ ɔwa asʋtɔ-ɔnlɩn. 14 Tsúfɛ́ nɩ́ akɩ́tá anɩ hógyitɔ kínkíínkín, fɛ́ brɛ́ ámʋ́ʋ́ anɩlɔ́tsɔ hógyi amʋ yɔ́fʋn mʋ́ ɔnɔ́mɔ a, anɩa Kristonyɔ abɛ́kan, bwɛ́ toku kʋlɛ.
15 Fɛ́ alɩá Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ lɛ́blɩ́. Ɔbɛ́ɛ,
“Ndɛ, nɩ́ mlonú Bulu ɔmɛ a,
mlɩmáwa asʋtɔ-ɔnlɩn, fɛ́ alɩá mlɩ anáin Israelfɔ
bɔkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ Bulusʋ.”
16 Amɛndɩ lónu Bulu asʋn blɩ́hɛ́, támɛ bɔkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ mʋsʋ? Megyí ahá ámʋ́ʋ́ Mose lɛ́kpa tsú Egyipte ɔsʋlʋ́sʋ ámʋ fɛ́ɛ́? 17 Amɛndɩ Bulu lénya ɔblɔ́ wá nfí adʋana (40) kɛ́kɛ́? Megyí amʋ́ kɛ́n lɔ́bwɛ lakpan, bowu sin dimbísʋ́ ɩnʋ nɩ́? 18 Amɛndɩ Bulu lɛ́ka ntam há ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ bówie mɩ́ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakpá ɩnʋ fíín! Nɛká nɔtʋ́n?” Megyí ahá ámʋ́ʋ́ bɔkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ mʋsʋ ámʋ? 19 Mʋ́mʋ́ ɩlawánkɩ́ anɩ ánɩ́ amʋ́ Bulu máhógyi sʋ́ bʋmɔyɔ ɔsʋlʋ́ʋ amʋsʋ yɛ́da ɔkpʋ́nʋ́.