10
Alɩ ámʋ́ʋ́ Mose mbla lɛ́lɛ súná ánɩ́ bʋpʋ́ha Bulu igyí amʋ ɩlɛlɩan mʋ́ ámʋ́ʋ́ ɩbɛ́ba amʋ kɛkɛ. Mʋ́ onutó ámʋ Kristo labɔbwɛ á. Afɔdɩɛ oloku ɔkʋlɛ amʋ betsiá bɔ́ há Bulu ofífígyíofí. Támɛ ɩmɛtalɩ́ há ahá ámʋ́ʋ́ bʋtɛbɛha igyí amʋ abʋfʋn Bulu ansɩ́tɔ́. Nɩ́ ɩlɛtalɩ́ tɩn amʋ́ ɩwɩ Bulu ansɩ́tɔ́ ɔtsáwʋlɛ pɛ́ á, tɛkɩ besi afɔdɩɛ ámʋ bɔ, amʋ́ klʋn ɛ́ ilesi amʋ́ ɩpɔ́n ha ánɩ́ babwɛ́ lakpan. 3-4 Tsúfɛ́ nnantswie yínhɛ́ pʋ́ atrʋkpa obugya mɛ́ɛtalɩ́ lɛ́ nyankpʋsa tsú mʋ lakpantɔ ɛkɛkɛɛkɛ. Mboún ha ɩtɛhá mʋ ɔtɛkáɩ́n mʋ lakpansʋ ofífígyíofí. Ɩ́nɩ sʋ brɛ́á Kristo ɔbá ɔyɩ́tɔ́ á, ɔlɛbláa Bulu ɔbɛ́ɛ,
“Megyí atɔ hahɛ́ mʋ́a afɔdɩɛ fʋ́dedunká.
Mboún ɔyʋlʋ́ʋ fɛla yáɩ́ mɩ́.
Fʋ́ ansɩ́ megyi mbwɩ tɔ́hɛ́
pʋ́ lakpan afɔdɩɛ ɩwɩ.
Mʋ́ʋ́ nɛblɩ́ mbɛ́ɛ, ‘Mɩ́ Bulu, mɩ́ nɩ́.
Nɛbá bɔbwɛ fʋ́ apɛ́,
fɛ́ alɩá bɔwanlɩ́n mɩ́ ɩwɩ asʋ́n wá
fʋ́ asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋtɔ.’ ”
Olegyankpá blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Megyí afɔdɩɛ mʋ́a atɔ hahɛ́, mbwɩ tɔ́hɛ́ pʋ́ lakpan afɔdɩɛ fʋ́dedunká. Fʋ́ ansɩ́ megyi mʋ́ ɩwɩ.” Ɔlɛblɩ́ alɩ, támɛ mbla ɔkpasʋ́ ilehián ánɩ́ bɔ́bwɛ mʋ́. Mʋ́ʋ́ ɔlɛtrá blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Bulu, mɩ́ nɩ́. Nɛbá bɔbwɛ fʋ́ apɛ́.” Mʋ́ sʋ Bulu lalɛ́ afɔdɩɛ dada amʋ ibwi, pʋ́ Kristo afɔdɩɛ ámʋ wá mʋ́ otsiákpá. 10 Yesu Kristo lɔ́bwɛ Bulu apɛ́, pʋ́ mʋ ɩwɩ bɔ́ afɔdɩɛ anɩ nwunsʋ ɔtsáwʋlɛ pɛ́, há brɛ́ fɛ́ɛ́. Mʋ́ sʋ anɩ ɩwɩ latɩn.
11 Igyí ɔhapʋ́ okugyíɔkʋ tɛlɩ́ɩ́ bɔ́ afɔdɩɛ oloku ɔkʋlɛ amʋ ekekegyíɛkɛ. Afɔdɩɛ-abɔtɔ́ ámʋ́ʋ́ otenyá pʋ́bɔ́ mʋ́ tsé dú tsé lafa ámʋ kɛ́n ɔtɔpʋ́bɔ́ mʋ́ nɩ́. Támɛ afɔdɩɛ ánfɩ mɛ́ɛtalɩ́ lɛ́ ahá tsú amʋ́ lakpantɔ ɛkɛkɛɛkɛ. 12 Kristo mʋ́ lénya bɔ́ lakpan ɩwɩ afɔdɩɛ ɔtsáwʋlɛ pɛ́ ámʋ a, ɩlɛta fɛ́ɛ́, oleyétsiá Bulu gyɔpɩsʋ. 13 Tsú alɩ brɛ́ ámʋtɔ ɔpá otsie ɩnʋ ogyo brɛ́á Bulu ɔbɔ́pʋ mʋ alupʋ́ bwɛ́ mʋ ayabi oyíkpa. 14 Mʋ afɔdɩɛ kʋlɛ pɛ́ ámʋ ɩlahá ahá ámʋ́ʋ́ Bulu lapʋ́ amʋ́ bwɛ́ mʋ klɛ amʋ bafʋn ha brɛ́ fɛ́ɛ́, ɔlala kʋkʋʋkʋ ɩtráa ma amʋ́ ɩwɩ.
15 Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ ɛ́ légyi mʋ́ ɩwɩ adánsɩɛ súná anɩ. Olegyankpá blɩ́ ɔbɛ́ɛ,
16 Anɩ Wíe ɔbɛ́ɛ,
“Ntam anfɩ obétsiá mɩ́a amʋ́nyɔ nsɩnɛ́,
brɛ́ ámʋ́ʋ́ ɩbá ámʋtɔ nɩ́.
Nɔ́pʋ mɩ́ mbla wá amʋ́ klʋntɔ,
wánlɩ́n mʋ́ wá amʋ́ nwuntɔ.”
17 Ɔlɛtrá blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mmɛ́ɛtrá kaɩ́n amʋ́ lakpan pʋ́ amʋ́ lalahɛsʋ ɛkɛkɛɛkɛ.” 18 Mʋ́ sʋ nɩ́ Bulu lasí lakpan kíé á, mʋ́mʋ́ mʋ́ ɩwɩ afɔdɩɛ kʋkʋ ɩtráa medéhián ɛ.
Mlɩha Akpʋkpɛ Manta Bulu
19 Ɩ́nɩ sʋ mɩ́ apíó, Yesu obugya amʋ sʋ anɩbʋ ɔkpa wíé ɔsʋ́sʋ́ Ɔwankɩ́kpátɔ Ɔwankɩ́kpá ɩnʋ faan. 20 Mʋ lowu ámʋ sʋ alafínkí tati ámʋ́ʋ́ bɔpʋká obu ámʋtɔ ámʋ há anɩ. Mʋ́gyí ɔkpa pɔpwɛá ɩtɛhá anɩ nkpa nɩ́. 21 Anɩbʋ Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ɔkʋá ɔdɛ Bulu ahásʋ kɩ́ɩ. 22 Mʋ́ sʋ mlɩha apʋ ɩklʋn ánɩ́ ɩbʋ ɔnɔkwalɩ, pʋ́ hógyiá mʋ́ ɔnɔ́ bʋ ɔnlɩn kpʋkpɛ manta Bulu. Tsúfɛ́ alapʋ́ Kristo obugya gyʋ́ra anɩ. Anɩ klʋn mɛ́ɛtrá ha anɩ pɔ́n, alapʋ́ ntsu wánkɩ́hɛ́ ɛ́ fwɩ́ anɩ ɩwɩ. 23 Mlɩha akɩta tɔ́ ámʋ́ʋ́ anɩdɛ́ mʋ́ ɩwɩ adánsɩɛ gyí, anɩdɛ́ mʋ́ ɔkpa kɩ́ɩ amʋtɔ kínkín, tsúfɛ́ Ɔnɔkwalɩpʋ Bulu gyí. Ɔbɔ́bwɛ tɔ́á ɔlɛhɩɛ ánɩ́ mɔ́bwɛ há anɩ. 24 Mlɩha akɩ alɩá ɩbɔ́bwɛ abɔ́wa aba ɔwʋnlɩ́n, ɔdwɛ mʋ́a yilébwɛtɔ. 25 Mlɩmáha asi anɩ ofíakpa yɔ, fɛ́ alɩá akʋ bʋdɛbwɛ. Mboún mlɩha atra wa aba ɔwʋnlɩ́n tsɩ́a. Tsúfɛ́ mlɩdéwúun ánɩ́ anɩ Wíe ɔbákɛ ámʋ ɩdɛkpʋkpɛ́ bá.
26 Mɩ́ apíó, lakpan ɩwɩ afɔdɩɛ kʋkʋ ɩtráa ma ɩnʋ há anɩ, nɩ́ akɩ ansɩ́ bwɛ́ lakpan brɛ́á anɩlabɩ́ ɔnɔkwalɩ amʋ. 27 Mboún tɔ́á ɩlasí gyí, abétsiá ifúsʋ́ gyo Bulu asʋ́n ogyíkɛ́ pʋ́ ogyá kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ámʋ́ʋ́ ɩbɔ́hɔ Bulu alupʋ́ ámʋ. 28 Nɩ́ ahá abanyɔ́-abasá begyi ɔkʋ ɩwɩ adánsɩɛ, ánɩ́ alakíná Mose mbla ámʋsʋ gyí a, bʋtɔmɔ́ mʋ. Bʋtamawun mʋ nwɛ. 29 Mʋ́mʋ́ nɩ́ ɔkʋ ɔkɩ Bulu mʋ Bi ámʋ ansɩ́tɔ́ kótíkótí, omobu ánɩ́ mʋ obugya amʋ́ʋ́ Bulu lɔ́pʋsí mʋ ntamsʋ, ɩlɔgyʋráa mʋ ɩwɩ ámʋ bʋ ibíá, olesia Bulu awɩtɔlɛ Ɔŋɛ́ ámʋ mʋ́ á, mʋ ɩsʋbɩtɩ́ ánɩ́ ɔbɛ́hɩɛ nyá mɛ́ɛba kɩ́ɩ. 30 Tsúfɛ́ anɩyin ánɩ́ Bulu lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́, mlɩ Wíe tɛ́ká lalahɛ ɩkɔ. Mɩ́ ɔbɛ́ka aha laláhɛ akɔ amʋ́ lakpan sʋ.” Ɔlɛtrá blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́, mlɩ Wíe obégyi mɩ́ ahá asʋ́n.” 31 Ɩbʋ ifú ánɩ́ fɛ́kpa wíé Bulu Ɔkɩankpapʋ amʋ agblátɔ.
32 Mlɩmátan brɛ́ ámʋ́ʋ́ Bulu wankɩ lɔ́wankɩ́ wʋ́lɩ́ mlɩsʋ ámʋsʋ. Mlɩkaɩn ánɩ́ alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, mlɩlɔ́tsʋn ɩwɩɔsɩn tsɔtsɔɔtsɔtɔ, támɛ mlɩlɛ́lɩɩ́ kínkíínkín. 33 Betsiá síá mlɩ, wá mlɩ ɩwɩɔsɩn ahá ansɩ́tɔ́. Brɛ́ kʋtɔ ɛ́ á, mlɩlɛ́tsa ahá ánɩ́ bʋdɛ ɩwɩɔsɩn ámʋ odu wúun. 34 Mlɩlósú ha obu adɩpʋ́. Brɛ́á ahá bɔpʋ ɔwʋnlɩ́n swɩ́ɩ́ mlɩ atɔ́ á, mlɩlési há amʋ́ ansigyísʋ́. Tsúfɛ́ mlɩyin ánɩ́ mlɩbʋ atɔ́á ɩbʋ alɛ́ dʋn mʋ́, ibétsiá brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́. 35 Mʋ́ sʋ ɩmákpɔn mlɩ. Mlɩkɩta ɩwɩ, amlɩlɩɩ kínkín, tsúfɛ́ mlɩbʋ ɩkɔká kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ Bulu wá. 36 Ilehián ánɩ́ mlótomi, mɛ́nɩ mlɛ́talɩ́ bwɛ́ Bulu apɛ́, fówun mlénya ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́hɩɛ yáɩ́ há mlɩ ámʋ. 37 Tsúfɛ́ bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋtɔ bɛɛ,
“Iméegyi nkɛ kʋkʋ Bulu obówotií.
Ɔmɔ́ɔwa ɔpá.
38 Ahá ánɩ́ amʋ́ hógyi sʋ Bulu latsú amʋ́ ánɩ́ amʋ́ asʋ́n da ɔkpa obétsiá nkpa.
Támɛ nɩ́ amʋ́tɔ́ ɔkʋ mɔ́wa klʋn kɩ́tá ɩwɩ mʋ hógyitɔ, oleyinkí ɔma mʋ́ á,
Bulu ansɩ́ méegyi mʋ ɩwɩ.”
 
39 Támɛ anɩmégyí fɛ́ ahá ánɩ́ badámlí ɔma há Bulu, bafwɩ́. Mboún anɩgyí ahá ánɩ́ amʋ́ hógyi lahɔ amʋ́ nkpa.