9
Ɔsʋlʋ́sʋ Mʋ́a Ɔsʋ́sʋ́ Bulusúm
Bulusúm mbla letsiá Bulu ntam dada amʋtɔ. Bɔbwɛ tati-obu ánɩ́ bósum Bulu mʋ́tɔ́ ɔsʋlʋ́sʋ nfɩ. Bɔpʋ tati tin tati-obu ámʋ ɔnɔ́, bɔpʋ ɩkʋlɛ ɛ́ ká mʋ́tɔ́. Bɛtɩ obu gyankpapʋ amʋtɔ bɛɛ, Ɔwankɩ́kpá. Ɔkandɩ́ɛ-oyí ánɩ́ bʋtonywɛ́ nkandɩ́ɛ bian mʋ́sʋ́ pʋ́ ɔpʋ́nʋ́ ánɩ́ bodobodoá bapʋ́há Bulu igyí ɩdɩn mʋ́sʋ́ bʋ ɩnʋ. Obu nyɔɔsɩ amʋ́ʋ́ ɩbʋ tati nyɔɔsɩ amʋ ɔma amʋtɔ bʋtɛtɩ́, Ɔwankɩ́kpátɔ Ɔwankɩ́kpá nɩ. Sika pɛpɛ afɔdɩɛ-asubwi bʋ ɩnʋ. Bulu Ntam-dáka ánɩ́ bɔpʋ sika pɛpɛ píatá mʋ́ ɩwɩ fɛ́ɛ́ ɛ́ itsie ɩnʋ. Bʋtɔwá ɔhɩ́ɛ́n ogyá afɔdɩɛ-asubwi ámʋsʋ. Atoku asa bʋ́ʋ Bulu Ntam-dáka ámʋtɔ. Mʋ́gyí, sika pɛpɛ ɔlankabi ánɩ́ atogyihɛ kʋá bɛtɩ mʋ́ mana bʋ mʋ́tɔ́, Aaron oyi yiáhɛ́ amʋ́ʋ́ ɩlɔpɔɩ́ ámʋ pʋ́ abwi pɛ́tɛ́plɛ́ anyɔ ámʋ́ʋ́ Bulu lɔ́wanlɩ́n mʋ mbla dɩ́nká mʋ́sʋ́ ámʋ ɛ́ bʋ mʋ́tɔ́. Bɔbwɛ Kerubim anyɔá bʋbʋ numnyam, bʋgyi ntobí akʋá bʋbʋ abámba dɩ́nká ntam-dáka ámʋ obuasʋsʋ. Amʋ́ fɛ́ɛ́ bɛtɩnkɩ́ amʋ́ abámba fia aba, ilobun dáka ámʋsʋ. Amʋ́ nsɩnɛ́ ɩnʋ Bulu tesí ahá lakpan kíé amʋ́ nɩ́. Támɛ megyí séi abɛ́lɛ asʋ́n ánfɩ asɩ.
Alɩ́ bɛla ntobí ámʋ yáɩ́ ɩnʋ nɩ́. Bulu igyí ahapʋ́ ámʋ bʋtowíé obu gyankpapʋ, igyi Ɔwankɩ́kpá amʋtɔ ekekegyíɛkɛ yɔ́yɔ amʋ́ agyʋ́má. Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn pɛ́ towíé obu nyɔɔsɩ, igyi Ɔwankɩ́kpátɔ Ɔwankɩ́kpá amʋtɔ. Ɔtsáwʋlɛ pɛ́ otowíé ɩnʋ ofítɔ́. Ilehián ánɩ́ ɔbɔ́pʋ ɔbwɩ obugya ánɩ́ ɔbɔ́pʋbɔ́ afɔdɩɛ há Bulu mʋ onutó nwunsʋ pʋ́ ahá lakpan ánɩ́ bɔbwɛ, bʋmeyín sʋ ya ɩnʋ. Tɔ́á Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ désuná tsú ntobí ánfɩ ɩwɩ gyí, Ɔwankɩ́kpátɔ Ɔwankɩ́kpá ɩnʋ ɔkpa lefin wa amʋ́ brɛ́á tati-obu ámʋ gyí amʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa. Ɩ́nɩ igyi atosuánhɛ há ndɛ ɔyɩ kɛhɛ. Idesuná ánɩ́ ɩbʋ mʋ́tɔ́á bʋtɔpʋ́ atɔ hahɛ́ pʋ́ afɔdɩɛ-abɔtɔ́ há Bulu igyí, támɛ ɩmɛ́ɛtalɩ́ há mʋ́ ɔhapʋ́ ámʋ klʋn isi mʋ ɩpɔ́n ha ánɩ́ mʋ ɩwɩ latɩn tsú mʋ lakpantɔ. 10 Tsúfɛ́ ntobíá igyi, atogyihɛ, atonuhɛ pʋ́ amándɩ́ɛ́ ánɩ́ nyankpʋsa tɔpʋ́gyʋ́ra ɩwɩ kɛkɛ mbla ámʋ losuná. Bulu lɔ́bwɛ mbla ámʋ fɛ́ɛ́ há nyankpʋsa, ánɩ́ ɔkɩ́ta mʋ́tɔ́ bɔfʋn brɛ́ ánfɩ alabwɛ́ ɔkpa pɔpwɛ ánɩ́ bɔ́pʋbwɛ́ mʋ́ ánfɩ, anɩmɛ́ɛtrá bwɛ dáda amʋ.
11 Kristo labɔbwɛ Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn há atɔ wankláán ámʋ́ʋ́ ɩlaba ámʋ. Mʋ tati-obu ánɩ́ ɔbʋ mʋ́tɔ́ bʋ ɔsʋ́sʋ́. Ɩnʋ tati-obu ámʋ dʋn ɔsʋlʋ́sʋ klɛ́, ɩlɔfʋn dʋn mʋ́ ɛ́. Megyí nyankpʋsa lɔ́bwɛ mʋ́ mʋ́, imotsú ɔyɩ́ ánfɩtɔ ɛ́. 12 Megyí atrʋkpa pʋ́ nnantswie yínhɛ́ obugya Kristo lɔ́pʋya Ɔwankɩ́kpátɔ Ɔwankɩ́kpá ɩnʋ. Mʋ onutó obugya ɔlɔpʋya ɩnʋ, ɔlɔpʋká anɩ nwunsʋ ɩkɔ ɔtsáwʋlɛ pɛ́, anɩlénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 13 Mose mbla ámʋ ɔnɔ́ á, akpaláa pʋ́ nnantswie obugya pʋ́ ɔnantswiebí ánɩ́ bawá mʋ ogyá, alahɔ nsúó bʋtowúnya wʋlɩ́ ahá ánɩ́ ifin lada amʋ́, pʋ́gyʋ́ra amʋ́. 14 Nɩ́ bɛtalɩ́ bʋdɛ mbwɩ obugya kʋ́ráá pʋtɩn ahá ɩwɩ á, ntogyi sʋ Kristo obugya mɛ́ɛtalɩ́ tɩn ahá ɩwɩ dʋn? Kristo lɔ́tsʋn Ɔŋɛ́ ámʋ́ʋ́ ɩbʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́ ámʋsʋ, pʋ́ mʋ ɩwɩ lɛ́ mbusuo ánɩ́ ɩlɔfʋn há Bulu. Mʋ obugya amʋ ɩbɛ́tɩn anɩ klʋntɔ tsú bwɛhɛ́á ɩbɛ́kpa anɩ wá lowutɔ ɩwɩ, mɛ́nɩ abɛ́talɩ́ súm Bulu Ɔkɩankpapʋ amʋ.
15 Ɩ́nɩ sʋ Kristo gyí ntam pɔpwɛ ánɩ́ ɔbʋ Bulu mʋa anyánkpʋ́sa nsɩnɛ́ ɔma ɔlɩɩ́pʋ́, mɛ́nɩ ahá ámʋ́ʋ́ Bulu latɩ́ ámʋ bénya atɔ́ ámʋ́ʋ́ ɩtamayíntá, ɔlɛhɩɛ yáɩ́ há amʋ́ ámʋ. Tsúfɛ́ Kristo lowu ámʋ ɩlahá amʋ́ bagyi ɩwɩ tsú lakpan ámʋ́ʋ́ bɔbwɛ brɛ́ ámʋ́ʋ́ bʋbʋ ntam gyankpapʋ amʋ asɩ ámʋtɔ.
16 Nɩ́ ɔkʋ ɔwánlɩ́n nhɩhɩɛ́ há mʋ atɔ́tɔ́ yée tswɩ a, otowú asa ɩtɔyɔ́ agyʋ́má. 17 Tsúfɛ́ nhɩhɩɛ́ ámʋ ɩma labi brɛ́á ɔhá ámʋ onutó tsie nkpa. Mʋ lowu ɔma ɩtɔwá labi. 18 Ɩ́nɩ sʋ́ bɔpʋ obugya sí Bulu ntam gyankpapʋ amʋ ɛ́sʋ́ asa ɩlɔyɔ agyʋ́má nɩ́. 19 Tsúfɛ́ brɛ́á Mose lɛ́kla mbla ámʋ fɛ́ɛ́ súná Israelfɔ tá á, ɔlɔpʋ ntsu fráa nnantswie pʋ́ akpaláa obugyatɔ, pʋ́ kufa ɩwɩ imi pɛpɛ mʋ́a ɩfá kʋá bʋtɛtɩ́ mʋ́ Hisop wúnya obugya fráhɛ amʋ wʋ́lɩ́ mbla ɔwʋlʋ́ ámʋ pʋ́ ahá ámʋ fɛ́ɛ́sʋ́. 20 Mʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Obugya ánɩ́ ndɛpʋsí ntam ánɩ́ Bulu laká há mlɩsʋ nɩ́.” 21 Alɩ kɛ́n ɔlɔpʋ obugya amʋ kʋ wúnya tati-obu pʋ́ ntobí ámʋ́ʋ́ bʋtɔpʋ́tswɛ Bulu ámʋ fɛ́ɛ́sʋ́ nɩ. 22 Lɛ́lɛ́ mʋ́ Bulu mbla ámʋ ɔnɔ́ á, abɛ́talɩ́ blɩ́ anɩaa, obugya bʋtɔpʋ́gyʋ́ra tógyítɔ́. Nɩ́ bʋmɔpʋ obugya lɛ́ mbusuo á, lakpansikíé tamaba.
Kristo Afɔdɩɛ Tɛ́lɛ́ Anɩ Tsú Lakpantɔ
23 Alɩ ilehián ánɩ́ bɔ́bwɛ amándɩ́ɛ́ ánfɩ pʋ́gyʋ́ra ntobí ánfɩ ígyi fɛ́ ɔsʋ́sʋ́ klɛ́ amʋ nɩ. Támɛ ɔsʋ́sʋ́ klɛ́ amʋ ilehián afɔdɩɛ ánɩ́ ɩhɩ́ɛ́ dʋn ɔsʋlʋ́sʋ klɛ́ anfɩ. 24 Ɩ́nɩ sʋ́ Kristo mówie tati-obuá nyankpʋsa lɔ́pʋ mʋ ɩbɩ bwɛ́, igyi fɛ́ ɔsʋ́sʋ́ klɛ́ amʋ odutɔ nɩ́. Ɔsʋ́sʋ́ ɔlɔyɔ yɛ́lɩɩ́ Bulu ansɩ́tɔ́, ɔdɛ mʋ kokóli ha anɩ. 25 Ɔmɔpʋ mʋ ɩwɩ yɔ́bɔ afɔdɩɛ tsenyɔ-tsesa, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn amʋ bʋtɔpʋ́ mbwɩ obugya ya ɔsʋlʋ́sʋ Ɔwankɩ́kpátɔ Ɔwankɩ́kpá ɩnʋ ofífígyíofí ámʋ. 26 Nɩ́ alɩ ígyi á, tɛkɩ ilehián ánɩ́ Kristo obétsiá wun ɩwɩɔsɩn wú tsé dú tsé lafa, tsú brɛ́á ɔyɩ́ lefi asɩ ɔpá. Mboún alalɛ́ ɩwɩ ɔwan ɔyɩ́ ɔnɔ́mɔbɩ́ ánfɩ, pʋ́ mʋ ɩwɩ bɔbɔ afɔdɩɛ ɔtsáwʋlɛ pɛ́ pʋ́lɛ́ ahá tsú amʋ́ lakpantɔ. 27 Igyi fɛ́ alɩá ɩda yáɩ́ ánɩ́ ɔtsáwʋlɛ pɛ́ ɔha obówu. Mʋ́ ɔma a, Bulu obégyi mʋ asʋ́n. 28 Alɩ kɛ́n Kristo lɔ́pʋ mʋ ɩwɩ bɔ́ afɔdɩɛ ɔtsáwʋlɛ pɛ́, pʋ́lɛ́ ahá tsɔtsɔɔtsɔ tsú amʋ́ lakpantɔ nɩ́. Mʋ́ sʋ nɩ́ ɔlɛ́ ɩwɩ ɔwan otse nyɔɔsɩ a, imehián ánɩ́ ɔbɛ́trá bwɛ tɔtɔ tsú lakpan ɩwɩ. Mboún ahá ánɩ́ bʋhɩ́ɛ́ bʋtsie bʋgyo mʋ nkpa ɔbá bɔhɔ.