8
Anɩ Igyí Ɔhapʋ́ Dɛhɛn
Asʋ́n ánɩ́ ndɛblɩ́ fɛ́ɛ́ gyí, anɩbʋ Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn ánɩ́ ógyi alɩ, otsie Bulu Otúmípʋ amʋ obíá gyɔpɩsʋ ɔsʋ́sʋ́. Ɔdɛ Bulu igyí ha Ɔwankɩ́kpátɔ Ɔwankɩ́kpá onutó ánɩ́ ɩbʋ ɔsʋ́sʋ́ ɩnʋ. Mʋ́ mʋ́ á, Bulu onutó léyi mʋ́, megyí nyankpʋsa.
Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn okugyíɔkʋ á, mʋ agyʋ́má gyí, ɔbɔ́pʋ ahá ámʋ atɔ hahɛ́ pʋ́ amʋ́ afɔdɩɛ-abɔtɔ́ há Bulu. Ɩ́nɩ sʋ ilehián ánɩ́ anɩ Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn Kristo ɛ́ obénya tɔ́á ɔbɔ́pʋhá Bulu. Nɩ́ ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ ɔ́bʋ a, tɛkɩ ɔmɔ́ɔbwɛ Bulu igyí ɔhapʋ́ ɛkɛkɛɛkɛ. Tsúfɛ́ Bulu igyí ahapʋ́ onutó bʋbʋ ɩnʋá bʋtɛhá Bulu igyí Mose mbla ɔnɔ́. Igyí ahapʋ́ amʋ bʋtɔtswɛ Bulu igyí ɔhakpá ánɩ́ ɩlɛlɩan ɔsʋ́sʋ́ tati-obu ámʋ. Ɩ́nɩ sʋ Bulu lɛ́da Mose ɔlá brɛ́á ɔbɔ́bwɛ tati-obu ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Kɩ ánɩ́ fɔ́bwɛ tógyítɔ́ fɛ́ obu ámʋ́ʋ́ nɛlɛ súná fʋ́ ɩbʋsʋ ɩnʋ ámʋ odu pɛ́pɛ́ɛ́pɛ́.” Támɛ Yesu igyíha agyʋ́má ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́ha mʋ amʋ lɛ́hɩɛ́ fʋ́á dʋn ɔsʋlʋ́sʋ igyí ahapʋ́ dɛhɛn amʋ klɛ́. Ntam pɔpwɛ ámʋ́ʋ́ ɩbʋ anɩa Bulu nsɩnɛ́, Yesu gyí mʋ́ ɔma ɔlɩɩ́pʋ́ amʋ ɛ́ ɩhɩ́ɛ́ bʋ alɛ́ dʋn ntam dada amʋ. Tsúfɛ́ ɔlɛhɩɛ atoyiléá mɔ́bwɛ há anɩ wá mʋ́tɔ́.
Ntam gyankpapʋ amʋ ɩmɔfʋn. Nɩ́ ɩlɔfʋn a, tɛkɩ nyɔɔsɩ mɛtrá hián. Támɛ Bulu lówun ánɩ́ anyánkpʋ́sa bʋmɛbɩ́ bwɛ́. Mʋ́ sʋ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ,
“Ɛkɛ ɔkʋ ɩbá. Mɩ́ mlɩ Wíe dɛ́blɩ́.
Mɩ́a Israelfɔ pʋ́ Yudafɔ abɛ́ka ntam pɔpwɛ.
Ɩmɔ́ɔbwɛ fɛ́ mʋ́ ámʋ́ʋ́ iletsiá mɩ́a amʋ́ anáin nsɩnɛ́,
brɛ́ ámʋ́ʋ́ nɛkɩtá amʋ́ ɩbɩ, kpá amʋ́ dalɩ Egyipte ɔsʋlʋ́sʋ ámʋ.
Tsúfɛ́ bʋmegyi mɩ́ ntam amʋsʋ.
Ɩ́nɩ sʋ nesi amʋ́ ɩwɩ há amʋ́.
10 Ntam anfɩ obétsiá mɩ́a Israelfɔ nsɩnɛ́
ɛkɛ ámʋ nɩ. Mɩ́ mlɩ Wíe dɛ́blɩ́.
Nɔ́pʋ mɩ́ mbla wá amʋ́ nwuntɔ,
nɔ́wanlɩ́n mʋ́ dɩ́nká amʋ́ klʋnsʋ.
Nɔ́bwɛ amʋ́ Bulu,
amʋ́ ɛ́ bɔ́bwɛ mɩ́ ahá.
11 Amʋ́tɔ́ ɔkʋkʋ mɛ́ɛtrá suná mʋ pio,
ntɛ́ɛ mʋ ba ɔbɛ́ɛ,
ɔbɩ́ɩ Bulu.
Tsúfɛ́ amʋ́ fɛ́ɛ́ bɛ́bɩ mɩ́.
Tsú nyebísʋ́ yɔ́fʋn ahandɛsʋ.
12 Nési amʋ́ lakpan kíé amʋ́.
Mmɛ́ɛtrá kaɩ́n lalahɛá babwɛ́sʋ́.”
13 Nɩ́ anɩ Wíe dɛ́ ntam pɔpwɛ ɩwɩ asʋ́n blɩ́ á, mʋ́mʋ́ ilosuná ánɩ́ dada amʋ ɩtráa ma labi mʋ ansɩ́tɔ́. Tɔ́á ɩladan bwɛ dáda a, wu itowú.