7
Bulu Igyí Ɔhapʋ́ Melkisedek
Melkisedek anfɩ á, owíe ogyi Salem. Ɔlɔbwɛ ɔsʋ́sʋ́ʋ́sʋ́ Bulu amʋ igyí ɔhapʋ́. Ɛkɛ ɔkʋ Abraham lɔ́yɔ́kɔ awíe abaná akʋ ɩsá, gyí amʋ́sʋ́. Brɛ́á oleyinkí ɔbá á, olefia Melkisedek. Melkisedek lóyulá mʋ. Abraham léye atɔ́á olenya tsú ɩsá ámʋtɔ idú, ɔlɔpʋ idúsɩ́ há Melkisedek. Ɩdá ánfɩ asɩ gyí, “Yilébwɛ Owíe.” Mʋ ɩdá kʋlɛ ɛ́ gyí “Iwilwii Owíe,” tsúfɛ́ Salem asɩ gyí, “Iwilwii.” Bulu asʋ́n mɛblɩ́ asʋansʋ tsú Melkisedek akwɩɩ́pʋ́ ntɛ́ɛ mʋ ɩlɩ́ntɔ, mʋ kwɩɩ́ ntɛ́ɛ mʋ lowu ɩwɩ. Ɔlɛlɩan Bulu mʋ Bi ámʋ. Bulu igyí ɔhapʋ́ ógyi brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́.
Mlɩkɩ alɩá Melkisedek gyí ɔha kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ɔkʋ. Anɩ náin Abraham kʋ́ráá léye mʋ atɔ́á olenya tsú ɩsátɔ́ idú, pʋ́ iku kʋlɛ há mʋ. Mose Mbla lɛ́ha Lewi abí-aná, bʋgyi igyí ahapʋ́ ámʋ ɔkpa ánɩ́ bʋhɔ́ɔ atɔ́ yée idútɔ́ kʋlɛ tsu amʋ́ ahá Israelfɔ wá. Ɩbʋ mʋ́tɔ́ ánɩ́ Abraham abí-aná amʋ́ ɛ́ bʋgyi. Melkisedek anfɩ mótsú Lewi abí-anátɔ́, támɛ ɔlɔhɔ Abraham atɔ́ yée idútɔ́ kʋlɛ, yúlá Abraham mboún ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́ka ntam há ámʋ. Nwɛ́ɛngyí ma mʋ́ ɩwɩ ánɩ́ ɔhá ánɩ́ otoyúlá dʋn ɔmʋá bʋdeyulá. Yudafɔ igyi ahapʋ́ ámʋ́ʋ́ bʋtɔhɔ Israelfɔ atɔ́ idútɔ́ kʋlɛ amʋ bʋtowú, támɛ ɔlɔhɔ Abraham atɔ́yetɔ idúsɩ́ anfɩ mʋ́ trá otsie nkpa fɛ́ alɩá Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ dɛ́blɩ́. Nɩ́ anɩmɔ́ɔwa afunu a, abɛ́talɩ́ blɩ́ anɩaa, brɛ́ ámʋ́ʋ́ Abraham lɔ́pʋ mʋ atɔ́ idútɔ́ kʋlɛ há mʋ amʋ a, Lewi abusuan ámʋ́ʋ́ bʋtɔhɔ Israelfɔ atɔ́ idútɔ́ kʋlɛ amʋ ɛ́ bɛka mʋ́ tsʋn Abrahamsʋ. 10 Tsúfɛ́ Lewi bʋ mʋ nain Abraham ɩwɩtɔ, bʋmɔkʋ́nyá kwɩ́ɩ́ mʋ asa mʋ nain lɔ́pʋ mʋ atɔ́ idútɔ́ kʋlɛ há Melkisedek.
11 Ɩbʋ mʋ́tɔ́ ánɩ́ Mose mbla ámʋ lɛ́blɩ́ ánɩ́ Bulu igyí ahapʋ́ bʋtsúu Lewi abusuantɔ. Nɩ́ bɛ́talɩ́ há ɔha ɔbɔ́fʋn a, tɛkɩ Bulu mɛ́trá lɛ mʋ igyí ɔhapʋ́ bámbá ánɩ́ ogyi fɛ́ Melkisedek, omotsú Aaron abusuantɔ. 12 Nɩ́ bɛtsɛ igyí ahapʋ́lɛ mbla ámʋ a, mʋ́mʋ́ ilehián ánɩ́ bɛ́tsɛ Mose mbla ámʋ ɛ́. 13 Tsúfɛ́ anɩ Wíe anfɩ́ anɩdɛ́ mʋ ɩwɩ asʋ́n blɩ́ ánfɩ otsú abusuan bámbátɔ́. Abusuan ánfɩtɔ ɔhaa mɔ́kʋ́súm afɔdɩɛ-asubwi amʋsʋ kɩ. 14 Ɔhagyíɔha yin ánɩ́ Yuda abusuantɔ anɩ Wíe anfɩ otsú. Mose mɛ́tɩ abusuan ánfɩ ɩdá brɛ́á ɔdɛ abusuan oduá bɔ́bwɛ Bulu igyí ahapʋ́ ɩwɩ asʋ́n blɩ́.
Bulu Igyí Ɔhapʋ́ Bambá Ánɩ́ Ogyi Fɛ́ Melkisedek
15 Bulu mbla ánfɩ tsɛ́ɛ latráa wankɩ́ anɩ tsɩ́a, tsúfɛ́ igyí ɔhapʋ́ bámbá labɛlɛ ɩwɩ ɔwan fɛ́ Melkisedek. 16 Mbla dada amʋ ilosuná ánɩ́ Lewifɔ nkʋlɛ ɔbwɛ́ɛ igyí ahapʋ́, támɛ megyí bɛɛ mʋ anáin botsú Lewifɔtɔ sʋ́ ɔlɔbwɛ igyí ɔhapʋ́. Mboún mʋ nkpa ánɩ́ ɩmɔ́ɔmɔ ɔnɔ́ ɛkɛkɛɛkɛ túmitɔ ɔ́na ɔlɔbwɛ igyí ɔhapʋ́. 17 Tsúfɛ́ bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ, “Bulu igyí ɔhapʋ́ fʋ́gyi brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́, fɛ́ Melkisedek.” 18 Idesuná ánɩ́ balɛ́ igyíha mbla dada amʋ ibwi, tsúfɛ́ ɩmɔwa ogyá, ɩmɔwa labi ɛ́. 19 Tsúfɛ́ Mose mbla ámʋ mɛ́talɩ́ bwɛ́ tɔtɔɔtɔ ɩfʋn. Séi á, Bulu lapʋ́ anɩ ɔkpakɩ́ɩ wankláán ánɩ́ ɩdʋn mbla dada amʋ yáɩ́ mʋ́ otsiákpá. Mʋ́á ɩbɛ́kpɩá anɩ mantáa Bulu.
20 Bulu lɛ́ka Yesu ɩwɩ ntam ánɩ́ ɔbɔ́bwɛ mʋ igyí ɔhapʋ́ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́. Ɔmɛka igyí ɔhapʋ́ bámbá ɔkʋkʋʋkʋ ɩwɩ ntam. 21 Yesu ɩwɩ ntam ánɩ́ ɔlɛka brɛ́á ɔlɔbwɛ mʋ igyí ɔhapʋ́ gyí,
“Mɩ́ Bulu, naká mɩ́ ɩwɩ ntam ánɩ́
igyí ɔhapʋ́ fʋ́gyi brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́.
Mmɛ́ɛlatsɛ mɩ́ agywɩɩn!”
 
22 Ɩna ntam anfɩ sʋ Yesu labɔbwɛ ɔma ɔlɩɩ́pʋ́ há Bulu nhɩhɩɛ́ ánɩ́ ɩhɩ́ɛ́ bʋ alɛ́ dʋn nhɩhɩɛ́ dada amʋ.
23 Bulu igyí ahapʋ́ ámʋ́ʋ́ betsiá nhɩhɩɛ́ dada amʋ ɔnɔ́ ámʋ bʋhɩ́ɛ́ bʋtsɔ, tsúfɛ́ bʋtowú sí agyʋ́má ámʋ tswɩ. 24 Yesu mʋ́ bʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́. Mʋ́ sʋ mʋ Bulu igyíha mɔ́ɔmɔ ɔnɔ́ ɛkɛkɛɛkɛ. 25 Mʋ́ sʋ ɔtɛtálɩ́ hɔ ahá ánɩ́ bʋtɔtsʋn mʋsʋ ba Bulu wá fɛ́ɛ́ nkpa plɩ́plɩ́plɩ́. Tsúfɛ́ otsie Bulu wá, ɔdɛ mʋ kokóli amʋ́ nwunsʋ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́.
26 Yesu gyí Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn onutó ánɩ́ anɩdéhián nɩ. Mʋ ɩwɩ lɛtɩn, tsitsa kʋkʋ ɩma mʋ ɩwɩ. Lalahɛ kʋkʋʋkʋ ɛ́ ɩma mʋtɔ. Bulu lɛ́lɛ mʋ lɛ́ lakpan abwɛpʋ́ ɔkpasʋ, há mʋ otsiákpá fʋáhɛ́ ɔsʋ́sʋ́ʋ́sʋ́. 27 Imehián ánɩ́ mʋ mʋ́ obégyankpá bɔ́ mʋ lakpan ɩwɩ afɔdɩɛ, fɛ́ igyi ahapʋ́ dɛhɛn atráhɛ amʋ. Amʋ́ mʋ́ betsiá bɔ́ há amʋ́ onutó lakpan ekekegyíɛkɛ, asa bɔbɔ há ahá atráhɛ. Ɔtsáwʋlɛ pɛ́ mʋ mʋ́ ɔlɔbɔ afɔdɩɛ há ahá fɛ́ɛ́ lakpan, brɛ́á ɔlɔpʋ mʋ ɩwɩ bɔ́ afɔdɩɛ ahá fɛ́ɛ́ nwunsʋ. 28 Mose mbla lɛ́ha ahá ánɩ́ bapɔn bɔbwɛ Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn. Támɛ mbla ámʋ ɔma a, Bulu lɛ́ka ntam lɛ́ mʋ Bi. Alahá mʋ Bi ámʋ labwɛ́ mʋ igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn ánɩ́ ɔlɔfʋn brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́.