6
Mʋ́ sʋ mlɩmátrá bɩtɩ́a anɩ ayabi ya ɔma. Mlɩha akasɩ mʋ́á ɩbɛ́ha anɩ abɔ́yɔ nkpá, asi Kristo ɩwɩ atosunáhɛ́ gyankpapʋ amʋtɔ plá laplá. Mehián ánɩ́ abɛ́trá suná atɔ́ tsú Bulu hógyi pʋ́ klʋntɔdamlí tsú bwɛhɛ́á ɩtɛtɩ́ lowu ɩwɩ, atosunáhɛ́ tsú asúbɔ, ɩbɩ pʋdɩ́nká ɔhasʋ,* Ɩbɩ pʋdɩ́nká ɔhasʋ igyi amándɩ́ɛ́ ánɩ́ ɔpasua ahandɛ bʋtɔbwɛ́ pʋ́wá ahá ánɩ́ balɛ́ há gyʋma kʋ gyí ɔpasua ámʋtɔ ɔwʋnlɩ́n, ntɛ́ɛ pʋ́tsá ahá ɩlɔ, ntɛ́ɛ pʋ́kʋ́lɩ́ Bulu Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ há amʋ́. afúlikʋsʋ́ pʋ́ Bulu asʋ́ngyí ɛkɛ tráhɛ amʋ ɩwɩ. Nɩ́ Bulu lótsulá á, mʋ́mʋ́ mʋ́á ɩbɛ́ha abɔ́yɔ nkpá sɔ́ɔ́n abósuná mlɩ ngya.
Nɩ́ ahá ánɩ́ bawun Bulu wankɩ amʋ kɩ, badá ɔsʋ́sʋ́ atokiehɛ́ ɔnɔ́ kɩ, banyá Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ ɛ́ kɩ, bádá Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɩbʋ alɛ́ ámʋ pʋ́ brɛ́ ámʋ́ʋ́ ɩbɛ́ba amʋtɔ túmi ɔnɔ́ kɩ, mʋ́ ɔma bɛdɩda hógyitɔ á, bʋtamatálɩ́ trá damlí klʋntɔ. Tsúfɛ́ amʋ́ onutó ámʋ trá bʋdɛ Bulu mʋ Bi ámʋ da mántá oyikpalíhɛsʋ, tsú mʋ́ lɩ́ɩ́ bɛɛ, ahá bʋbwɛ́ɛ mʋ ahinlá nɩ́.
Anyánkpʋ́sa akʋ bʋgyi fɛ́ ɔsʋlʋ́á itonu ntsuá nyankpʋ détswíe wʋlɩ́ mʋ́sʋ́, atɔ́ tɔwá alɛ́, wá labi há ahá ámʋ sʋ ámʋ́ʋ́ bɔdɔ mʋ́ ámʋ. Bulu toyúlá alɩ ahá ánfɩ odu. Támɛ akʋ ɛ́ bʋgyi fɛ́ ɔsʋlʋ́ʋ ánɩ́ tʋnkpa mʋ́a awu aná tɔkwɛ mʋ́sʋ́, bʋtamawá labi. Nɩ́ bʋmɛkɩ wankláán á, Bulu ɔbɔ́lwɩɩ́ amʋ́, wá amʋ́ ogyá.
Támɛ apíó adwɛpʋ́, nɩ́ ndɛ ɩ́nɩ blɩ́ ó á, opúni mɛdɛ́ mɩ́ tsií. Tsúfɛ́ nyin ánɩ́ mlɩdɛ́ atɔ wankláán bwɛ, idesuná ánɩ́ Bulu lahɔ mlɩ nkpa. 10 Tsúfɛ́ tɔ́á ɩda ɔkpa Bulu tɔbwɛ́. Ɔmɛ́ɛtan mlɩ gyumagyihɛ pʋ́ ɔdwɛá mlɩlalɛ́ súná mʋ tsú mʋ ahátsatɔ, mlɩtráa mlɩbʋ mʋ́sʋ́. 11 Nhɩ́ɛ́ ndeklé mbɛ́ɛ, mlɩtɔ okugyíɔkʋ ɔbɔ́wa ɩwɩ ɔwʋnlɩ́n, bwɛ́ mʋ́ yɔ́fʋn mʋ́ ɔnɔ́mɔ, fówun ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ mlɩ ansɩ́ dɩn mʋ́sʋ́ ámʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́ há mlɩ. 12 Mmedékléá mlɩ mlí ɔŋɛ́tɔ́ awʋlɩyɔpʋ́. Mboún mlɩkasɩ ahá ámʋ́ʋ́ amʋ́ hógyi pʋ́ amʋ́ ɩklʋnya sʋ amʋ́ ɩbɩ bɛ́da ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́hɩɛ yáɩ́ ámʋ.
Bulu Lɛ́dɩnká Ibwi Tɔ́á Ɔlɛhɩɛ Yáɩ́sʋ́
13 Brɛ́á Bulu lɛ́ka ntam há Abraham a, ɔhaa má ɩnʋá ɔdʋn mʋ Bulu. Mʋ́ sʋ mʋ onutó ɩwɩ ɔlɔ́pʋká ntam. 14 Ɔbɛ́ɛ, “Nɛkásɛ, nɛ́hɩɛ yúlá fʋ́. Nɛ́ha fʋ́ abí-aná bɛ́klɛɩ́ tsɔtsɔɔtsɔ!” 15 Abraham lénya klʋn. Mʋ́ sʋ olenya ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́ka ntam ɔbɛ́ɛ mɛ́ha mʋ amʋ. 16 Nɩ́ ɔkʋ ɔbɛ́ka ntam a, ɔhá ánɩ́ ɔdʋn mʋ ɩdá ɔtɔpʋ́ká ntam amʋ. Isuna ánɩ́ nwɛ́ɛngyí kʋkʋ má mʋ ntam amʋ ɩwɩ. 17 Ɩ́nɩ sʋ brɛ́á Bulu dékléá obósuná ahá ámʋ́ʋ́ ɔlɛhɩɛ tɔ́ ámʋ há ámʋ ánɩ́ ɔmɛ́ɛtsɛ mʋ agywɩɩn ɛkɛkɛɛkɛ á, ɔlɛtanʋ mʋ ɩwɩ. 18 Bulu tamawá afunu! Mʋ tɔ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɛhɩɛ yáɩ́ ámʋ, pʋ́ ntam amʋ igyi atoku anyɔ ánɩ́ ɩmɛ́ɛtsɛ ɛkɛkɛɛkɛ. Ɩ́nɩ sʋ anɩ ahá ámʋ́ʋ́ anɩlasrɩ́ tanʋ mʋ amʋ anɩbʋ tɔ́á abɔ́pʋwá ɩwɩ ɔwʋnlɩ́n, akɩta tɔ́ ámʋ́ʋ́ anɩdɛ́ ɔkpa kɩ́ɩ amʋtɔ kínkíínkín. 19 Anɩ ɔkpakɩ́ɩ anfɩ lakɩ́tá anɩ yáɩ́ fɛ́ alɩá ɔtan tɛkɩ́tá obu lɩ́ɩ́. Anɩ ɔkpakɩ́ɩ anfɩ tɛkpá anɩ, anɩtɔtsʋn tati ámʋ́ʋ́ isian ɔsʋ́sʋ́ Ɔwankɩ́kpátɔ Ɔwankɩ́kpá obu-ɔnɔ́ ámʋtɔ wíé mʋ́tɔ́. 20 Anɩ sʋ Yesu lagyankpá yɔ́ ɔbʋ obu ámʋtɔ ɩnʋ dodo. Alamlí igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn ánɩ́ ɔbʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́ há anɩ fɛ́ Melkisedek.

*6:2 Ɩbɩ pʋdɩ́nká ɔhasʋ igyi amándɩ́ɛ́ ánɩ́ ɔpasua ahandɛ bʋtɔbwɛ́ pʋ́wá ahá ánɩ́ balɛ́ há gyʋma kʋ gyí ɔpasua ámʋtɔ ɔwʋnlɩ́n, ntɛ́ɛ pʋ́tsá ahá ɩlɔ, ntɛ́ɛ pʋ́kʋ́lɩ́ Bulu Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ há amʋ́.